Foly?iratunkat a TIT HMHE - Hagyom?ny?rz? Tagozata ?zemelteti.

Haj?z?st?rt?neti K?zlem?nyek

Kezd?lap     K?ldet?s?nk     Szerkeszt?k     Aktu?lis     Arch?vum     Cikk k?ld?se     Impresszum

   

Zsigmond G?bor, PHD:
Fiumei magyar haj?k az Amerikai Egyes?lt ?llamok lobog?ja alatt 1917-1918-ban

 

  Abstract
When the USA entered into World War I, German, Austrian and Hungarian merchant ships in US ports were declared as war prizes. In 1914 three Hungarian ships stuck in US ports because of the European war. The Orient Co. (Fiume/Rijeka) had a ship Borneo in Port Inglis, then later in Tampa. The Atlantia Co. (Budapest) had a steamship called Budapest in Newport News and another one (called Morawitz) in Galveston. Only three years later all three ships were sold to Kerr Navigation Co. (New York), and operated by the US Navy under the name of Kerkenna (ex Borneo), Kerwood (ex Budapest) and Kermoor (ex Morawitz). The ships worked between the ports of the USA, UK and France. After the war, a Hungarian company called Oceana (which had the same CEO as Atlantica Co.) together with a New York based company, called American-Hungarian Line started to use Kerkenna (with the new name Alf?ld) and Kermoor (with her original name Morawitz). (Kerwood (ex Budapest) sunk in Dutch waters in 1919 due to WWI naval mines.)

 
  If you have some information about the crew of these ships or any details about the process of getting under American flag, please contact us on portrijeka at citromail.hu Ha valaki a h?bor? elej?n Amerik?ban rekedt magyar haj?k leg?nys?g?r?l, vagy a haj?k amerikai lobog? al? ker?l?s?nek tov?bbi r?szleteir?l inform?ci?kkal rendelkezik, k?rj?k ?rjon a szerkeszt?s?g e-mailc?m?re.
 
  Az Amerikai Egyes?lt ?llamok 1917. ?prilis 6-?n l?pett be a h?bor?ba az antant oldal?n ?s az addig a semlegesnek sz?m?t? orsz?gban rekedt magyar tengerj?r? haj?k is biztons?gban voltak. Amikor gr?f Tarnowski ?d?m washingtoni osztr?k-magyar nagyk?vet utas?t?st kapott, hogy szak?tsa meg a diplom?ciai kapcsolatokat az Egyes?lt ?llamokkal,[1] m?r k?t h?nappal kor?bban h?rek jelentek meg arr?l, hogy a New York-i, majd m?s amerikai kik?t?ben ?ll? n?met ?s osztr?k-magyar haj?k leg?nys?g?t intern?lt?k.[2]
 
  A vil?gh?bor? idej?n ? a h?bor?s ?llapotok miatt ?rthet?en, a tengeralattj?r?-h?bor? okozta vesztes?geknek k?sz?nhet?en pedig aligha indokolatlanul ? a sz?ll?t?haj?k ?rt?ke rendk?v?li m?rt?kben megn?tt. A semleges orsz?gokban rekedt haj?k megv?s?rl?s??rt sokszor a potenci?lis vev?k az eredeti ?r sokszoros?t is megadt?k volna. A konjunkt?ra sz?mos ?j haj?z?si v?llalatot is l?trehozott, amelyek kimondottan a h?bor? gener?lta dr?ga fuvard?jakra alapozt?k m?k?d?s?ket. Ilyen volt az amerikai Kerr Steamship Company is. A New York-i c?g mindj?rt az Egyes?lt ?llamok ?s az Osztr?k-Magyar Monarchia k?z?tt be?llt hadi?llapot ut?n ?rdekl?dni kezdett a h?bor? kezdete ?ta Amerik?ban vesztegl? osztr?k-magyar haj?k ir?nt.[3] Az osztr?k haj?k mellett h?rom magyar g?zhaj?t is megv?s?roltak. Az ?gyletben k?t magyar c?g volt ?rintett: a fiumei Orient t?rsas?g ?s a budapesti Atlantica t?rsas?g.
 
  Az Orient (teljes nev?n: Orient Magyar Tengerhaj?z?si Rt.) az els? szabadhaj?z?st[4] ?z? fiumei g?zhaj?z?si c?g volt, melyet helyi keresked?k 1893-ban hoztak l?tre.[5] A t?rsas?g k?l?n?sen a T?vol-Keletre ir?nyul? forgalomban k?v?nt r?szt venni.[6] A c?g a h?bor? kit?r?sekor hat haj?val j?rta a vil?g tengereit ?s ?ce?njait. (Az Orient volt az egyetlen magyar tenger?szeti t?rsas?g, amelyik az els? vil?gh?bor? el?tt h?bor?s k?r?lm?nyek k?z?tt elvesz?tett haj?kat. Err?l b?vebben itt olvashat az Aetas t?rt?nettudom?nyi foly?irat 2011/1-es sz?m?ban:
http://epa.oszk.hu/00800/00861/00052/pdf/aetas_2011-01_078-093.pdf)
 
  Az Atlantica Tengerhaj?z?si Rt. 1907-ben Budapesten j?tt l?tre ?s szint?n a szabadhaj?z?si piacon tev?kenykedett. Haj?it legink?bb a F?ldk?zi- ?s Fekete-tenger, valamint az Atlanti-?ce?n keleti kik?t?i k?z?tt foglalkoztatta. A c?g a h?bor? kit?r?sekor m?r 11 nagy, a vil?g k?l?nb?z? kik?t?it l?togat? haj?val rendelkezett. (Az Atlantica h?bor? ut?ni ut??let?r?l foly?iratunk kor?bbi sz?m?ban olvashat: http://www.kriegsmarine.hu/hk/zsg00603.html)
 
  Az Orient t?rsas?g flott?j?b?l egy nagym?ret? g?zhaj?, a Borneo ker?lt az Egyes?lt ?llamok csillags?vos lobog?ja al?. A fiumei ?llami lev?lt?r (Dr?avni arhiv u Rijeci) ?ltal ?rz?tt iratokb?l kider?l, hogy a haj? a h?bor? kit?r?s?nek nyar?n Florid?ban, a Mexik?i-?b?l fel? es? Port Inglisben volt. A h?bor? kit?r?sekor nem indult vissza Eur?p?ba, hanem az akkor m?g semleges Amerik?ban maradt ?s ?gy k?tsz?z kilom?terrel d?lebbre, a szint?n floridai Tamp?ban tart?zkodott.[7]
 
A Boreno g?zhaj? adatai:
 
?p?t?s helye: Port Glasgow
?p?t?s ?ve: 1900
Vegyes- ?s tiszta tonnatartalom: 3621/2337
Hordk?pess?g: 5400 tonna
Hossz?s?g: 100,83 m
Sz?less?g: 13,42 m
Magass?g: 7,25 m
Menetsebess?g: 9 csom?
Haj?szem?lyzet: 28 f?
 
  A m?sik k?t haj? eredetileg az Atlantica flott?j?ban m?k?d?tt. Egyik?k, a Budapest sok?ig a virginiai Newport Newsban v?rta a hazautat, majd a k?zeli Norfolkba haj?zott ?t. A c?g m?sik haj?ja, a Morawitz a Mexik?i-?b?lbeli, texasi Galvestonban ?llt.[8] (A haj? itt egy hurrik?nt is ?tv?szelt.)
https://www.google.com/search?q=site:kriegsmarine.hu/hk&newwindow=1&sxsrf=AOaemvLT1LuvibFJPZOCwNaayHB4iHOMHQ:1633917499838&ei=O5pjYfi-MpmCyAOzho_YBg&start=20&sa=N&ved=2ahUKEwi4yK2BocHzAhUZAXIKHTPDA2s4ChDw0wN6BAgBEEc&biw=1600&bih=840&dpr=0.9 http://kriegsmarine.hu/hk/ag01002m.html http://kriegsmarine.hu/hk/km01001k.html http://kriegsmarine.hu/hk/va01002m.html http://kriegsmarine.hu/hk/va01001m.html http://www.kriegsmarine.hu/hk/zsg01401.html  
A Budapest adatai:
 
?p?t?s helye: Thornaby on Tees
?p?t?s ?ve: 1911
Vegyes- ?s tiszta tonnatartalom: 3651/2321
Hordk?pess?g: 5300 tonna
Hossz?s?g: 100,70 m
Sz?less?g: 14,20 m
Magass?g: 6,70 m
Menetsebess?g: 11 csom?
Haj?szem?lyzet: 28 f?
 
A Morawitz adatai:
 
?p?t?s helye: Sunderland
?p?t?s ?ve: 1907
Vegyes- ?s tiszta tonnatartalom: 4795/3106
Hordk?pess?g: 7000 tonna
Hossz?s?g: 115 m
Sz?less?g: 15,30 m
Magass?g: 7,43 m
Menetsebess?g: 9 csom?
Haj?szem?lyzet: 32 f?
 
  A haj?k a Kerr Companyn?l term?szetesen ?j neveket kaptak, ?gy a Borneo a Kerkenna, a Budapest a Kerwood, a Morawitz a Kermoor n?v alatt m?k?d?tt az ?j tulajdonos kezel?s?ben. (Az int?zked?s egy?bk?nt 13 osztr?k haj?t is ?rintett, ezek neveiben is a "Ker" el?tag szerepelt.)[9] Ezzel az antant orsz?gok kez?re ker?lt fiumei magyar haj?k sz?ma tov?bb emelkedett. A haj?k ? amint a t?bl?zatokb?l is kit?nik ? jelent?s m?ret? haj?knak sz?m?tottak ?s a teljes magyar g?zhaj??llom?nyt n?zve is elmondhatjuk, hogy a nagyobb ?s korszer?bb, ?jabb egys?gek k?z?l ker?ltek ki. Az amerikai elad?s ut?n a US Navy vette haszn?latba ?ket ?s az antant orsz?gok k?z?tt ?rusz?ll?t?ssal foglalkoztak, f?leg szenet ?s hadianyagot vittek brit ?s francia kik?t?kbe. A haj?kat fel is fegyverezt?k k?t 76,2 mm-es l?veggel.
 
  K?l?n?s fordulat a t?rt?netben, hogy v?g?l a h?bor? ut?n ? amikor valamennyi magyar kereskedelmi haj? a gy?ztes ?llamok lobog?ja al? ker?lt (549 magyar tengeri j?rm?) ? ?ppen az Egyes?lt ?llamokban l?v? h?rom haj?b?l kett?t is siker?lt visszav?s?rolni ?s ?jra magyar lobog? al? helyezni. Az Atlantica Rt. vez?rigazgat?ja, Polnay Jen? a h?bor? ut?n l?trehozta az Oceana Rt-t, ami k?pes volt k?t egykori fiumei haj?t ism?t ?zemeltetni (n?h?ny ?vre, csup?n 1927-ig). A k?t haj? a Kerr Navigation Company tulajdona volt. Polnay ismerte a c?get jegyz? csal?di v?llalkoz?st ?s a annak egyes tagjaival megalak?totta 1921-ben a New York-i Magyar-amerikai haj?z?si r?szv?nyt?rsas?got. Ez lett a haj?k tulajdonosa, m?g az ?zemeltet?si feladatokat az Oceana l?tta el.[10] (A k?t haj? mell? ?t egykori ? a h?bor? alatt szint?n a Kerr c?ghez ker?lt ? osztr?k haj?t is magyar lobog? al? helyzetek.)
 
  A k?t Kerr Companyt?l v?s?rolt haj? k?z?l egyik eredetileg is Polnay c?g?hez, az Atlantic?hoz tartozott. Ez volt a Morawitz (Kermoor), ami ?jra eredeti nev?n haj?zott tov?bb (Morawitz n?ven). (A Polnay c?g?hez k?t?d? m?sik egykori haj?, a Budapest 1919-ben egy els? vil?gh?bor?s tengeri akn?nak haladva els?llyedt a holland vizeken.) A m?sik g?z?s a Borneo (Kerkenna) volt, amit most Alf?ld n?ven vettek haszn?latba. A h?bor? ut?n ? imm?ron az elvesz?tett Fiume helyett ? Budapesten ?jranyitott magyar tengeri kereskedelmi haj?k lajstroma ez ut?bbival ny?lt meg.[11] B?ztat? kezdete volt a magyar kereskedelmi tengerhaj?z?snak, ami v?g?l az els? vil?gh?bor? s?lyos, ink?bb tragikus elveszt?se ut?n ?jj?szervez?dve m?g 2004-ig ? t?z ?vvel ezel?ttig ? gondoskodott arr?l, hogy a magyar trikol?r megjelenjen a vil?g tengerein ?s kik?t?iben.
 
 


  1 Az Est 1917. ?prilis 7. p. 1.
 
  2 Az Est 1917. febru?r 8. p. 2.
 
  3 A Souvenir of New York City ? Old and New. New York Commercial, New York, Twenty Vesey Street, 1918. p. 294.
 
  4 A szabadhaj?z?sban a haj?tulajdonos azokra az ?tvonalakra k?ldi haj?it, ahol a legnagyobb fuvard?jat kapja.
 
  5 Magyar Tenger?szeti ?vk?nyv (tov?bbiakban: MT?, ?vsz?m) az 1893. ?vre, Fiume, p. 290.
 
  6 Castelli-Gellner: Armatori liberi. Trieste, 1991. p. 7.
 
  7 Dr?avni arhiv u Rijeci (tov?bbiakban: DAR) JU-9 1914. I. 6623. ?s DAR JU-9 1915. III. 89.
 
  8 DAR JU-9 1914. I. 6623. ?s DAR JU-9 1915. III. 89.
 
  9 DAR JU-9 1918. I. 66.
 
10 Nagy Magyar Compass 1922. p. 1377. ?s K?d?r: p. 91.
 
11 A c?g 1927-ben megv?lt a haj?it?l, de a Morawitz 1936-ig brit lobog? alatt (Purley Oaks n?ven), a Borneo pedig g?r?g (Doris n?ven), majd t?r?k tulajdonban (Ikbal n?ven) eg?szen 1963-ig akt?v maradt.
 


Kezd?lap     K?ldet?s?nk     Szerkeszt?k     Aktu?lis     Arch?vum     Cikk k?ld?se     Impresszum

Haj?z?st?rt?neti K?zlem?nyek
A szerkeszt?k
Haj?z?st?rt?neti K?zlem?nyek
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyom?ny?rz? Tagozat