Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Ordasi Ágnes:
A fatestű bárkától a tengerjáró óriásig, Hajóépítés Budapesten
(Holló Szilvia Andrea - Zsigmond Gábor, Holnap kiadó, 2013)

 

   Budapest különböző szegmenseinek történetéről számos eltérő színvonalú tanulmány, monográfia született, mégis elmondható, hogy meglehetősen szűkölködik az iparára és a közlekedésére vonatkozó, történészek által összefoglalt és a szakma eszközeit alkalmazó munkákban. Noha az érdeklődés szemmel láthatóan igen tekintélyes. E megállapítás kiváltképp érvényes a magyar folyami hajózás, valamint a budapesti hajógyártás tekintetében, mivel ezen témák joggal sorolhatók a historiográfia elfelejtett, vagy legalábbis széljegyzékében számon tartott kérdések, kérdéskörök közé. Éppen ezért igen örvendetes és sokat ígérő Holló Szilvia Andrea és Zsigmond Gábor 2013. decemberében, a Holnap kiadó gondozásában megjelentetett alkotása.
 
  A könyv szerkezetileg három nagyobb egységre, a munka törzsanyagát adó óbudai és az újpest-angyalföldi hajógyárak történetét ismertető, valamint az egyéb hajógyárakról szóló részekre bontható. A két legfajsúlyosabb etap közös jellemzőjeként megfigyelhető, hogy a szerzők mindamellett, hogy az események kronologikus ábrázolására törekednek, az alfejezeteket azonos rendező elv szerint szerkesztették: az óbudai Dunai Gőzhajózási Társaság és az újpesti-angyalföldi Pesti Kikötő Társaság történetét - és rivalizáló viszonyukat - megalapításuktól kezdve az adott telepnek otthont adó városrész bemutatásán át, a gyárak hőskorán keresztül egészen a szocialista nagyüzemektől a kisvállalkozások megjelenéséig végigkísérik. A harmadik nagyobb lélegzetvételű fejezet szemmel láthatóan a másik két passzusból kimaradó elemeket közli, hiszen szó esik benne a magyar tengeri hadihajó-építésről, a népszigeti hajóműhelyről, az angyalföldi úszódarukról, valamint Budapest egyéb, kisebb hajójavító műhelyeiről is.
 
  A magyar folyamhajózás megszületésének és fejlődésének közérthetőbb prezentálása céljából, mintegy vezérfonálként megragadva, a szerzőpáros helyesen érzékelteti, hogy Buda-Pestet kedvező földrajzi adottságai nagymértékben hozzásegítették politikai, gazdasági, kulturális központtá, valódi világvárossá válásához, mely tényező később az egész ország gyarapodásával és a hajógyártás fejlesztésével, fejlődésével is összefüggött. Ennek megfelelően a kötet a MAHART terjeszkedéséről és átalakulásáról is részletesen beszámol.
 
  Azonban mindehhez és a folyóban rejlő lehetőségek kihasználásához mindenekelőtt széles látókörű és megfelelő társadalmi súllyal bíró egyénekre, innovációra, technikára, és legfőképpen tőkére volt szükség. E feltételek megteremtése pedig csak a XIX. század első évtizedeiben, kizárólag fokozatosan valósulhatott meg. A gőzhajózás szabadalmaztatásától kezdődő út azonban továbbra is számos, az élet valamennyi oldalán jelentkező nehézséggel volt kikövezve. Így például sokáig nem csak a hajók hegymenetekben történő vontatása s lassú sebessége számított leküzdhetetlen problémának, de a műszaki újítások átvétele, a gyáralapítások, illetve az üzemek működtetéséhez nélkülözhetetlen tőke megszerzése is.
 
  A kötet fejezetei ezen tendencia nehézkes megindulását, kiteljesedését, hirtelen megtorpanását-hanyatlását, végül pedig stagnálását és a feltámasztására tett kísérleteket követik nyomon. A ciklikusság nem véletlenszerű, hiszen a kezdeti tétova lépések megtétele után nem csak a vállalkozók, hanem az éppen aktuális politikai hatalom is felismerte hajózás - mind belföldön, mind külföldön betöltött - pótolhatatlan szerepét, így az állami irányító szervekkel is egyre szorosabb érintkezésbe került.
 
  Ennek megfelelően nyilvánvaló, hogy a hadtörténelmi vonatkozású leírások sem hiányozhatnak. A kötetben az ország első tengeri hadihajójának, a Danubius gyárban elkészült Triton torpedónaszád gyártási körülményeinek és a Horthy Miklós parancsnoksága alatt álló híres Novara sorsának ismertetésén túl, a 20.000 tonnás csatahajó, a Szent István tragédiája is megtalálható.
 
  Annak ellenére, hogy a kötet első pillanatra leginkább ipar- és technikatörténetnek ígérkezik, az előforduló nevek és események felsorakoztatása, illetve a mindennapos élet leírásaira történő kiterjeszkedések a szociológiai s művelődéstörténeti vonatkozást felvetnek, megannyi adalékkal szolgálnak a főváros perifériájaként számon tartott Angyalföld, Újpest és Óbuda helytörténetéhez is.
 
  Külön kiemelendő, hogy a nemzetközi folyamatokba ágyazott gazdaságtörténelmi párhuzamok ismertetése sem marad el, és ennek nyomán érzékelhetővé válik, hogy a magyar hajózás története nem vizsgálható kizárólag helyi és pillanatnyi jelenségként; hatása térben és időben is sokkal távolibb síkokra kiterjedt. Megtudható, hogy a ma horvátul Rijekának nevezett, akkor még döntő többségben olasz etnikumú város munkássága miképpen kapcsolódott be az újpesti hajógyár történetébe a századfordulón; a szovjet megszállás mily módon határozta meg a Ganz gyár törekvéseit, lehetőségeit; hogy az orosz mellett a Balkán felvevőpiacai is hasonló kiemelt jelentőséggel bírtak; és hogy az óbudai sólyájáról legördülő tengeri kikötői vontatók közül öt Szíriában, egy pedig Kuvaitban talált gazdára. Emellett az is egyértelművé válik, hogy az az 1960-70-es években miért nevezték Nyugat-Európában "magyar paradoxonnak" az angyalföldi hajógyártást.
 
  Látható, hogy a könyv mindamellett, hogy hiánypótló jelleggel a főváros és a magyar hajózás történetének egy eddig kevésbé ismert oldaláról közöl információkat, számos új, továbbgondolandó aspektust is felvet. Nem egyszerűen egy hirtelen akuttá váló problematika megfogalmazásáról és körbejárásáról, hanem egy elképesztően komplex, szerteágazó, mégis szorosan összekapcsolódó kérdéskör több oldalról történő megközelítéséről van szó: egy, a prosperitás potencialitását felvillantó régi, bizonyos szempontból azonban egy új erőforrásról, a Duna kiaknázásáról, s a gazdaságba való minél teljesebb körű bevonásáról.
 
  A munka vitathatatlan érdemei közé tartozik az is, hogy amellett, hogy - olykor már-már a megértést kissé akadályozó módon, - elképesztő mennyiségű információt közöl, illusztrációkban gazdag, bőséges forrásanyagra támaszkodik, és eddig ismeretlen nevek történelmi köztudatba való beemelésére is kísérletet tesz. Ezáltal az olvasó nem csak a gyárak és a különböző munkafolyamatok, hanem vele együtt a gyáralapítók, tulajdonosok és a munkások mindennapjaiba is bepillantást nyerhet. Megtudhatja, hogy a németalföldi származású Masjon Széchenyi István támogatását élvezve milyen szerepet játszott az 1829-ben megalakuló Első Dunagőzhajózási Társaság, illetve az óbudai hajógyár életében; Hartmann József miképpen érte el az említett társaságtól független magyar hajóipar megteremtését; Schoenichen Hermann tevékenysége milyen változásokat eredményezett az újpesti hajóépítésben; és, hogy a szocialista nagyüzemek Somogyi Ferenc igazgatósága alatt hogyan, milyen körülmények közt rendezkedtek be a nagy egyesítések következményeként megalakuló Magyar Hajó- és Darugyárban.
 
  A kötet pontos adalékokkal szolgál a gyárak legjobban fizetett alkalmazottai- előmunkások, művezetők, fűtők - és legszerényebben bérezett szakmunkásai heti díjazásáról, s arról is, hogy illetményük kiegészítéseként milyen egyéb szociális juttatásokban részesültek. Igaz, csupán felületesen, de a leírtakból az is kiderül, hogy bizonyos munkaköröket milyen előképzettséggel, milyen kritériumoknak történő megfeleléssel tölthettek be, továbbá, hogy a dolgozók a gyáron kívül az élet mely más szférájában - kocsmárosként, bolti eladóként, szövőnőként - jelentek meg.
 
  A hajózás technikai fejlődéséről is hasonlóan tartalmas részek szólnak. A szerzők nem csak a hajóépítéssel kapcsolatos nehézségek körülírására szorítkoznak, hanem azon újításokra is kitérnek, amelyek nélkül napjaink hajózása elképzelhetetlen lenne. Így a laikus olvasó számára is érthetővé válik a Hitzler-kormány, a Ganz-Jendrassik dízelmotor, a Shell-hajók és az úszódaruk jelentősége.
 
  Megállapítható, hogy Holló Szilvia Andrea és Zsigmond Gábor könyve egy jól szerkesztett, szerteágazó összefüggéseket ábrázoló, horizontálisan teljes képet adó, rendkívül informatív ismeretterjesztő olvasmány, azonban semmiféleképpen sem tekinthető egy hosszas kutatást sommázó, végleges, lezárt munkának. A választott téma monumentalitása, az átívelt korszakokban rejlő kérdések sokrétűsége, illetve a helyenként tapasztalható, túlzott precizitásba hajló részletezések vagy egy nagyobb, átfogó opus megjelenését, vagy a felvetett problematikák nyomán, számos kisebb résztanulmány publikálását vetíthetik előre.
 


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat