Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Krámli Mihály:
Fiume 1848-ban

 

  Fiume (horvát nevén Rijeka, a név mindkét nyelven folyót jelent) a 18. század közepéig egyike a kisebb adriai kikötővárosoknak. Mai nevén IV. Béla egyik oklevele említi először 1260-ban, mint Magyarország határán lévő, de a Német birodalomhoz tartozó várost. 1466-tól Fiume a Habsburgok családi birtokaként széleskörű önkormányzatisággal rendelkezett, a várost a császár által kinevezett kapitányok kormányozták. 1515-ben I. Miksa a városnak a "leghívebb" (fidelissima) címet adományozta. I. Ferdinánd 1530-ban megerősítette a város önállóságát és statútumait. I. Lipót 1659-ben címert adományozott a városnak, és saját zászló használatát engedélyezte. A címer alatt a város jelszava állt: "Indeficienter" (lankadatlanul).[1]
 
  A Habsburg uralkodók közül elsőként III. Károly fordított különös figyelmet a tengeri kereskedelemre és a kikötőkre. 1717. június 2-án kibocsátott pátensével biztosította az Adrián a hajózás szabadságát. E rendeletét az adriai hajózást kézben tartó Velence is kénytelen volt eltűrni. Politikája folytatásaként Triesztet és Fiumét, a birodalom két legnagyobb kikötővárosát,[2] 1725-ben vámmentes szabad kikötővé nyilvánította. Károly fő célja Velence kereskedelmi hegemóniájának megtörése, és a saját tengeri kereskedelem fellendítése volt. A Habsburg Birodalom tengeri kereskedelmét ugyanis Velence tartotta szilárdan a kezében. A birodalom tengeri exportja és importja jórészt velencei hajókon és Velencén keresztül zajlott.[3] Bár utódai folytatták Károly politikáját, elsősorban Trieszt fejlesztését, a helyzet lényegében változatlan maradt, egészen a Velencei Köztársaság 1797-es bukásáig. Károly rendelkezései már a kezdetektől fogva elsősorban a legfontosabb osztrák kikötőnek tekintett Triesztnek kedveztek, Fiume fejlesztése háttérbe szorult.
 
  Mária Terézia a felvilágosult abszolutizmus tudatos, merkantilista gazdaságpolitikája jegyében folytatta az apja által megkezdett tevékenységet. E politika továbbra is elsősorban a birodalom első számú kikötőjének tartott Trieszt számára kedvezett. Fiume számára a pozitív változást a trónörökös, József főherceg közbenjárása hozta meg. 1775-ben József Fiumébe látogatott, és az ott tapasztaltak alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy Trieszt mellett Fiumét is fejleszteni kell. Ennek megvalósítására azt a javaslatot tette, hogy Magyarország kivitelét biztosítsák Fiume számára, mivel ez mind a kikötő, mind pedig Magyarország számára meghozza a fellendülést. Ennek hátterében valójában tudatos, merkantilista gazdaságpolitika állt. A török uralom alatt elnéptelenedett délvidéki területek ugyanis erre az időre nyerték vissza vezető szerepüket a magyar gabonatermelésben. A XVIII. század elején-közepén több hullámban betelepített - elsősorban német - telepeseknek az 1760-as és 1770-es évekre sikerült az elhagyott földeket teljesen művelésük alá fogni, és jelentős mennyiségű felesleget termelni.[4] Az elsősorban kamarai és merkantil arisztokraták tulajdonában lévő birtokokon keletkező felesleget birtokosaik exportálni szerették volna. Miután Ausztria ezt a mennyiséget nem volt képes felszívni, a kivitelnek más piacot kellett keresni. A potenciális piacot Nyugat-Európa jelentette. A kor viszonyai között a kivitelnek két lehetséges iránya adódott: az Al-Duna és a Fekete-tenger, illetve Fiume. Mindkét útvonal előtt egyformán természeti akadályok tornyosultak. A két megoldás közül Fiumét az tette kívánatosabbá, hogy a legrövidebb útvonalat jelentette a Délvidék és a tenger között, ráadásul ez az útvonal saját területen húzódott, nem úgy, mint a török kézben lévő Al-Duna.
 

  Az uralkodó elfogadta fia javaslatát, és a Habsburgok családi birtokaihoz tartozó Fiumét 1776-ban Horvátországon keresztül a magyar koronához csatolta. Még ebben az évben a kikötő megkapta ugyanazokat a jogokat és kiváltságokat is, melyek Triesztet illették. Fiume kormányzójává Majláth Józsefet nevezték ki, akit megbíztak azzal, hogy rendezze Fiume helyzetét. Majláth 1776-ban létrehozta Szeverin megyét, amely horvát területeket is magában foglalt. Ezzel a megoldással azonban sem Horvátország, sem Fiume nem volt megelégedve. Horvátország területének csorbulását, Fiume pedig - amely 1466 óta széleskörű önkormányzatisággal rendelkezett - a horvát joghatóságot sérelmezte. Szeverin megye ellen mind Zágráb, mind Fiume erőteljesen tiltakozott, amiből látszott, hogy a Majláth-féle megoldás életképtelen.
 
  A tiltakozások hatására Mária Terézia 1779. április 23-án Fiumét és kerületét mint közvetlen testet, separatum corpust, Magyarországhoz csatolta, a város autonóm jogait és belső közigazgatási rendszerét megtartva. A Mária Terézia által kiadott diploma első pontja kimondta, hogy Fiume és kerülete Magyarország koronájához tartozó külön területnek tekintendő, amely nem tartozik Horvátországhoz. II. József 1786-ban a buccari, hreljini és vinodoli kerületeket Littorale Hungaricum (Magyar Tengerpart) néven a fiumei kormányzóságba olvasztotta, miközben feloszlatta az 1776-ban alapított Szeverin megyét. 1787-ben a városi tanács hatáskörét a politikai, gazdasági és törvényszolgáltatási ügyekben az egész tengerpartra kiterjesztette.
 
  Hiába csatolta Mária Terézia Fiumét Magyarországhoz, a magyar országgyűlésnek nem sikerült a bekebelezést törvényben biztosítania. Öt sikertelen felterjesztés után csak a Fiume kérvényével támogatott hatodik nyert szentesítést 1807-ben. Még ebben az esztendőben megalkották az 1807:IV. törvénycikket, mely kimondta, hogy Fiume közvetlenül Magyarországhoz tartozik. A horvát rendek azonban Fiumét Horvátország részének tekintették, és csak I. Ferencnek a horvát rendekhez intézett 1808-as leirata után, 1809-ben ismerték el a várost Magyarország kapcsolt részeként.
 
  1808-ban a bécsi béke Fiumét és az egész tengerpartot francia uralom alá juttatta. A város része lett az úgynevezett Illír tartománynak, egészen visszafoglalásáig, 1813-ig. A tengermellék azonban 1813 után nem került vissza Magyarországhoz, hanem megmaradt külön tartománynak Illír királyság néven, egészen 1822-ig. 1822-ben, még a magyar országgyűlés összehívása előtt egy királyi leirat visszacsatolta a várost Magyarországhoz. 1823-ban magyar kormányzót neveztek ki a város élére, Ürményi Ferenc személyében. Ürményit 1837-ben Kiss Pál követte, aki 1848 márciusában is a város kormányzója volt.
 
  Fiume és Magyarország viszonyát alapvetően két dolog határozta meg. Az egyik ezek közül a város autonóm hagyományaiból és nemzetiségi viszonyaiból, a másik pedig Magyarország és Fiume gazdasági egymásrautaltságából következett. Fiume helyzetét tekintve mind nemzetiségi, mind pedig gazdasági érdekei a város Magyarországhoz való tartozását diktálták ebben az időszakban.
 
  Fiumének 1819-ben 6904, 1847-ben pedig 11 865 (a környező településekkel együtt 13 149) lakosa volt.[5] E népesség két fő nemzetiségi alkotóelemre bontható: olaszra és horvátra. Százalékos megoszlásukra adatok csak 1881-ből vannak, az olaszok ekkor relatív többségben voltak 44 %-os arányukkal a horvátok 38 %-val szemben. Ugyanezen felmérés szerint az olaszok a horvátok lakta susaki részt nem számolva, a város többi területén 80 %-os többségben voltak. Az 1881-es 44 %-hoz képest 1848-ban valószínűleg magasabb lehetett az olaszok aránya, mivel az 1860-as, 1870-es években jelentős mennyiségű, elsősorban szláv bevándorló érkezett a városba Horvátországból, Isztriából és Krajnából.[6] A város gazdasági életében, kereskedelmében az olaszoknak volt döntő szerepük, ők voltak a belváros lakói, a várost irányító patrícius családok nagy része közülük került ki. Fiume hivatalos nyelve az olasz és a latin volt. A horvátok, valamint kisebb számban a szlovének, a külvárosok lakói voltak, és jórészt mezőgazdasággal foglalkoztak.[7]
 
  A fiumei olaszok féltek a horvátok beolvasztó, a város különleges jogait megszüntetni szándékozó törekvéseitől, ezért szorgalmazták a városnak közvetlenül a magyar koronához csatolását. Rájuk is érvényesnek tekinthetők Várady József magyar államtanácsosnak, Fiume kormánybiztosának a dalmáciai olaszokról 1848-ban tett megállapításai: "Az olaszok ugyan olasz véreikhez színak, azonban ezektől sem védelmi, sem kereskedelmi tekintetben sokat nem várhatván, önállólag pedig fenn nem állhatván, csak a magyar és az osztrák kormány között választhatnak. Dalmáthon lakosai tehát valószínűen azon országhoz állanak, melytől legtöbb anyagi és szellemi hasznot várhatnak."[8] Az olasz nemzeti mozgalom ekkor még nem volt képes reális alternatívát nyújtani az Adria keleti partján lakó olaszok számára,[9] ezért azok természetes módon arra fordultak, amerről maguk számára a legnagyobb előnyöket remélték Így például a triesztiek Ausztria felé, mivel ez garantálta a város gazdasági felvirágzását. A fiumei olaszok választhattak a közeli, a város különleges jogait megszüntetni szándékozó horvát hatalom, és a távoli, a város helyzete miatt a város jogait tiszteletben tartó, sőt a várost különleges kiváltságokban részesítő magyar hatalom között. Természetes, hogy más lehetőség híján az utóbbit választották.
 
  1798 után, mikor a Habsburg birodalom Velence és Dalmácia birtokába jutott, Ausztria számára jelentősen leértékelődött Fiume szerepe. Ausztria ugyanekkor mesterségesen elsorvasztotta Velence kereskedelmét, mivel a város nem kapott szabad kikötői státuszt. A velencei kereskedők így kénytelenek voltak hajóparkjukat Triesztben regisztrálni, melynek következtében Trieszt kereskedelmi flottája hirtelen közel a tízszeresére növekedett.[10]
 
  Fiumének a magyar koronához csatolása esélyt nyújtott a város gazdasági felemelkedésére, mivel a város volt Magyarország egyetlen tengeri kikötője, és ezen a kikötőn keresztül bonyolódhatott volna Magyarország külkereskedelmének jelentős része. Azonban ez az esély csak esély maradt a 19. század első kétharmadában, és a fiumei kikötőben rejlő gazdasági lehetőségeket nem sikerült kiaknázni ebben az időszakban. Még a 18. században tervek születtek a fiumei kikötő megnagyobbítására, erre azonban nem került sor, az 1822. után született újabb tervek viszont a megváltozott birodalmi gazdaságpolitika miatt nem találtak kormányzati támogatásra. A nagy hajók kikötésére nem alkalmas, szárazföldi közlekedési háttérrel alig rendelkező Fiume nem mérkőzhetett az Ausztria által támogatott és a birodalom fő kikötőjének tekintett Trieszttel, annak ellenére hogy 1776-ban megkapta ugyanazokat a jogokat, melyek Triesztet illették. 1827-ben Trieszt behozatali forgalma 24 millió Ft, kiviteli forgalma 12 millió Ft, míg Fiuméé 0,2 illetve 1,2 millió Ft volt.[11]
 

  Ebben az időszakban Fiume kereskedelme, különösen annak Magyarország felé irányuló része igen csekély volt, ezt az alacsony magyar kivitel és a szinte nullával egyenlő behozatal okozta. Ebben az időben Fiume tulajdonképpen nem is volt igazi kereskedőváros, ugyanis jövedelmeinek fő forrását az akkoriban nagy számú hajóépítő telep és a szabad hajózás, más áruinak fuvarozása képezte, valamint a városban kötél-, szesz- és cukorgyár működött. Ennek az volt az oka, hogy a kikötő kicsiny ki- és beviteli forgalma nem tudta a fiumei kereskedelmi flottát megfelelő mennyiségű áruval ellátni.[12] Ugyanekkor Ausztria igyekezett az egész birodalom kereskedelmét egyetlen kikötőbe, az általa favorizált Triesztbe terelni, ezt segítette az 1836-ban itt alakult Osztrák Lloyd gőzhajózási társaság is. Így állhatott elő az a helyzet, hogy a Magyarországra tengeri úton érkezett áruk - bár az országnak volt egy tengeri kikötője - Trieszten keresztül jutottak be az országba. Mindezen negatív hatások ellenére Fiume forgalma 1825. és 1848. között a kétszeresére emelkedett. Fiume legnagyobb kiviteli tétele a dohány volt, ezt követte a fa, majd a gabona, a repce és a kukorica. A fa kivételével ezek a termények mind Dél-Magyarországról érkeztek.[13]
 
  Fiume alacsony kereskedelmi forgalmát Trieszt erős versenye mellett legfőképpen a szárazföldi közlekedés nehézségei okozták. Ebben az időben Fiumét két út kötötte össze Károlyvárossal, ahonnan a kereskedelmi útvonal tovább vezetett Magyarország felé. Az első az 1771-ben átadott Karolina út, amely meredeksége miatt csak teherhordó állatokkal volt járható, és hiányosságai már befejeztekor nyilvánvalóak voltak. A napóleoni háborúk alatt megnövekedett gabonakivitel adta meg a kedvező lökést a második út elkészítéséhez, melyet 1809-ben adtak át, és a Lujza út nevet kapta. Ezen az úton már nagy szekerekkel is lehetett közlekedni. Magyarországon 1828. után kezdtek behatóbban foglalkozni a tengeri kivitel ügyével, és 1828-1829-ben készült egy felmérés ebben a tárgyban. Megállapították, hogy a szekerek a tengertől visszafelé általában üresen közlekednek, és ez megnöveli a fuvarköltséget, ami megdrágítja a magyar gabonát, és rontja a pozícióját a piacon az olcsó orosz gabonával szemben.[14]
 
  A fent vázolt körülmények miatt Fiume nem tudta betölteni kulcsfontosságú feladatát Magyarország kereskedelmében. Érezték ezt a kortársak is, és tudták, ez ellen csak a közlekedési viszonyok javításával tudnak tenni. Amikor Európában megjelent a vasút, Magyarországon és Fiumében az elsők között merült fel egy fiumei vonal létesítésének gondolata. 1836-ban Deák Ferenc az országgyűlésen a fiumei vasút megépítését - egyéb vonalak mellett - létkérdésnek nevezte.[15] A fiumei vasút fő szorgalmazója Magyarországon Kossuth Lajos lett. Kossuth 1845 novemberében Fiuméban járt, a fiumei vasúttársaságok ügyében. E látogatása után írta meg 1846. január 27-én megjelent híres cikkét "Tengerhez magyar! el a tengerhez" címmel,[16] amelyben a Vukovár-Fiume vasútvonal állami megépítését szorgalmazta. A Vukovár-Fiume vonallal szemben Széchenyi István 1848 elejére elkészült közlekedéspolitikai koncepciója a Buda-Fiume vonal megépítését tervezte, és a márciusi forradalom előestéjén az utolsó magyar rendi országgyűlésen vita robbant ki a vasút tervezett útvonala körül.
 
  Könnyen megérthető a Fiume, különösen az olasz nemzetiségű kereskedőréteg, és Magyarország egymásra utaltsága. Magyarországnak a fiumei kikötő nyújtott lehetőséget arra, hogy Ausztriától függetlenítse külkereskedelmét, míg Fiume számára a magyar koronához való tartozás egyszerre jelentette a Trieszt bénító hegemóniája alóli kitörés, a gazdasági felemelkedés lehetőségét, és a horvátok beolvasztó, a város különleges jogait megszüntetni kívánó törekvései ellen védelmet. Ezek voltak vázlatosan azok a tényezők, melyek meghatározták Magyarország és Fiume kapcsolatát, valamint az egymáshoz fűződő viszony alapvető vonásait a forradalom idején is.
 
 

Fiume az 1848-as forradalom idején

  A márciusi forradalommal új szakasz kezdődött Fiume történetében is. A forradalom és Batthyány Lajos miniszterelnökké való kinevezésének híre március 17-én érkezett a városba. A hírek hallatán nagy ünnepséget rendeztek, felvonták a magyar lobogót, lelkes beszédeket tartottak, és a városházánál kirakták Kossuth és Batthyány képeit.[17] A fiumeiek üdvözölték az alkotmányos átalakulást, és néhányan március 22-én külön feliratban köszöntötték Kossuth Lajost, akiben a város kereskedelmének pártfogóját látták, és akinek kérték a beleegyezését, hogy róla egy hajót nevezhessenek el.[18] Fiume magyar kormányzója, Kiss Pál ekkor a pozsonyi országgyűlésen tartózkodott, a jelentéseket az ekkor még a kormány helyett működő Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottságnak (MOIB) Gerliczy Henrik alkormányzó küldte. Első, március 22-én kelt jelentésében beszámolt arról, hogy a városban megkezdődött a nemzetőrség szervezése, valamint arról is, hogy a patríciusokból álló Kapitányi Tanács továbbra is csak zárt ajtók mögött hajlandó tanácskozni. Gerliczy aggodalmát fejezte ki emiatt, mivel attól tartott, hogy ez erőszakos cselekedetekhez vezethet. A MOIB március 31-i válaszában arra utasította az alkormányzót, hogy tegye nyilvánossá a Kapitányi Tanács üléseit, valamint szorgalmazta a polgárok nagyobb arányú részvételét a testületben, de ebbe csak az új törvények megalkotása után kívánt beavatkozni.[19]
 
  Gerliczy március 28-án kedvező fiumei állapotokról tett jelentést, a városban nyugalom honolt, ezt azzal magyarázta, hogy nem léteztek nyomasztó úrbéri viszonyok, mint az ország más részein, a nemesség számaránya pedig viszonylag csekély volt. Sokkal veszélyesebbnek ítélte meg a horvátországi politikai mozgalmakat, különösen a Zágrábban március 25-én kiadott "Forderung der Nation" című röpirat[20] után. A városban megszervezték a nemzetőrséget, de mindössze 40 puska állt a rendelkezésükre, ezért 1000 puskát kért a MOIB-tól.[21] A horvát nemzeti mozgalom, melynek egyik célja Fiume és a magyar tengerpart Horvátországhoz csatolása volt, elsősorban az inkább horvátok lakta Buccariban (Bakar) jelentkezett. Kiss Pál kormányzó április elején értesült erről a mozgalomról, ezt jelentette István nádornak, ugyanekkor utasította Gerliczy fiumei alkormányzót és Kukuljević buccari kapitánysági bírót, hogy minden igyekezetükkel próbálják megfékezni a horvát nemzeti mozgalmakat.[22] Kiss Pál, aki már 30 év szolgálati időt tudott maga mögött, április 22-én bejelentette a nádornak lemondását, amit az el is fogadott.[23] Helyét a fiumei kormányzóság élén Erdődy János gróf, varasdi örökös főispán foglalta el, akinek kinevezését Szemere belügyminiszter április 26-án terjesztette fel a nádorhoz.[24]
 

  Az 1847-1848-as országgyűlés időközben megszerkesztette Fiume és Buccari szabad kikötők igazgatására vonatkozó törvényjavaslatát, mely az 1848. április 11-én szentesített törvények között a XXVII. cikkelyt foglalta el, és amelynek értelmében azok a szabad királyi városok jogait nyerték el. A törvény értelmében a közigazgatást ezentúl a patrícius Kapitányi Tanács helyett szabadon választott tanács- és képviselőtestületek végezték, a királyi kormányzót az ellenőrzés joga illette meg, melyet nevében Fiume és Buccari kinevezett alkapitányai gyakoroltak. Fiume az új kormányzó kinevezésével párhuzamosan kérte az 1848:XXVII. tc. alapján az alkapitányok kinevezését. Szemere belügyminiszter Vukovics Sebőt szerette volna Buccari alkapitányává kineveztetni, abban bízva, hogy képes lesz a buccari horvát nemzeti mozgalmat megfékezni,[25] de Vukovicsot május 23-án kinevezték Csernovits Péter délvidéki királyi biztos mellé - ugyanolyan jogosítványokkal - királyi biztossá. Az alkapitányok kinevezése végül június 5-én történt meg, Fiume alkapitánya Augusto Tosoni, Buccari alkapitánya pedig Bartal Smaić[26] lett. A július 5-én Pesten megnyílt népképviseleti országgyűlésen Fiume követe Giuseppe Susani lett. Fiume még április végén kérte az olasz nyelvnek a hivatalos használatban való meghagyását,[27] mely kérelemnek a további sorsa ismeretlen, de valószínűleg meghallgatásra talált, mert a kormányzónak küldött rendeleteket és leiratokat, valamint a törvényeket olasz fordításban küldték el.[28]
 
  1848 tavaszán-nyarán a magyar tengerpart Magyarország és a megerősödő horvát nemzeti mozgalom törekvéseinek egyik fő ütköző területévé vált. Mindeközben magyar részről történelmi jogon igényt emeltek Dalmáciára, melyet a horvátok is magukénak szerettek volna tudni, egy Ausztriához tartozó Horvát-Szlavón-Dalmát királyság formájában, melynek természetesen részét képezi a magyar tengerpart is. A magyar kormány júniusban propagandát kezdett Dalmáciában, elsősorban Raguzában a Magyarországhoz csatlakozás mellett. Dalmácia birtoklására azonban nem sok esélye volt Magyarországnak, mivel a szerény propagandán kívül nem állt semmiféle eszköz a rendelkezésére, és a területet elszigetelte Horvátország és a Határőrvidék.
 
  A magyar tengerpart és Dalmácia birtoklásáért kibontakozott kettős küzdelem az osztrákok által titokban pénzzel és fegyverrel támogatott Horvátországgal meghaladta a fiatal magyar kormány erejét, melyet amúgy is más, fontosabb feladatok kötöttek le. Hamarosan nem csak Dalmácia birtoklása, de Fiume és a magyar tengerpart megtartása is kérdésessé vált. A tengerparti területek elvesztése felé ható okok egyik legfontosabbika maga a földrajzi helyzet volt, mert az ellenséges hangulatú Horvátország és a Határőrvidék teljesen elszigetelte Fiumét Magyarországtól. Paolini fiumei polgár Susaninak, a város képviselőjének írott július 30-i levelében valóságos "istencsapásának" nevezi a Magyarország és Fiume közé beékelődő Horvátországot.[29] Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy Fiume helyőrsége, a Leopold ezred hat századnyi katonája horvát volt, és parancsnokuk, Kleindienst ezredes, nem fogadott el semmilyen utasítást Erdődy kormányzótól. 1848 tavaszán Fiumében is megszervezték a nemzetőrséget (Guardia Nazionale), melynek a főkapitánya maga Erdődy lett, míg a zászlóalj parancsnoka Pietro Scarpa, őrnagyi rangban.[30] A nemzetőrség létszáma körülbelül 250 fő volt, viszont ez az erő fegyverek hiányában nem sokat ért.[31]
 
  A horvát nemzeti mozgalom eltérő intenzitással jelentkezett a tengerpart különböző területein. Fiume mindvégig hűséges volt Magyarországhoz, az olasz nemzetiségű lakosság nem sok jót várt a horvátoktól. A város horvát nemzetiségű lakossága szintén nem rokonszenvezett a horvát nemzeti mozgalommal, a városba bejövő, zenével és tánccal nemzeti propagandát kifejteni szándékozó horvát csoportok hűvös fogadtatásban részesültek.[32] Nem így alakult a tengerpart másik kikötőjében, Buccariban a helyzet. Itt már kezdettől fogva igen erős volt a horvát mozgalom, és június végére a városi tanács Jellačić horvát bán mellé állt, és a maga rendelkezésére Zágrábból horvát határőröket kapott. Mivel Fiume térparancsnoka megtagadta a kormányzótól az engedelmességet, az nem tudta a magyar hatóságokat megvédeni, és a kincstárat fegyveresen biztosítani. A buccari városi tanács Erdődy rendeletét felbontatlanul, "nem fogadtatik el" (non si accetta) felirattal küldte vissza, és leváltotta azokat a tisztviselőket, akik nem írták alá a báni hűségnyilatkozatot.[33] Ezek után Buccarival és a vinodoli kerülettel minden összeköttetés megszakadt, ott már a bán rendelkezett.
 

  Fiume sorsát nagyban meghatározta az a tény, hogy helyőrsége horvát katonákból állt. Paolini már említett levelében a horvát katonaság magyar helyőrségre cserélésének égető szükségéről írt.[34] Május 8-án a magyar minisztertanács két tüzérszázadot akart Fiumébe küldeni, ekkor még az osztrák hadügyminisztérium kérésére, hogy megvédjék a várost a szárd-nápolyi egyesült flotta esetleges támadásától. Már akkor látszott, hogy a csapatok nem tudnak Zágrábon keresztül Fiumébe jutni, ezért Deák javaslatára úgy határoztak, a csapatoknak Zágrábot megkerülve kell a városba menni.[35] Ezek a csapatok sohasem érkeztek meg Fiumébe. A buccari események után a magyar kormány sürgős lépéseket tett, hogy a horvát csapatokat magyarokkal váltsa fel. Mészáros Lázár hadügyminiszter július 7-én kérte az osztrák hadügyminisztériumot, hogy rendeljék Fiumébe a Triesztben állomásozó Este Ferenc Ferdinánd gyalogezred négy századát.[36] Ezek a csapatok sem érkeztek meg Fiumébe, mint ahogy a Mészáros által július és augusztus folyamán kért újabb csapatok sem, ugyanis vagy el sem tudtak indulni, vagy az osztrákok időközben Itáliába vezényelték őket.
 
  A nemzetiségi konfliktusokkal terhes légkörben kevés esélye maradt annak, hogy sikeresen megkezdődhetnek a város gazdaságának új alapokon való felvirágoztatására irányuló munkálatok. Tervbe vették az 1847-ben megkezdett kikötőmunkálatok (hullámtörő építése) folytatását, amire a harmincadpénztárban lévő pénzből 42.000 Ft elkülönítését tervezték.[37] A vasút ügyében jelentős előrelépésnek számított, hogy az önálló magyar minisztérium által végrehajtandó 1848:XXX tc. kimondta a fő vasútvonalak államköltségen történő megépítését, közülük elsőként és azonnal megépítendőnek a Pest-Fiume vonalat határozta meg. A történelem eseményei azonban jelentősen késleltették e vonal megépítését, mely végül csak 1873-ban készült el véglegesen.
 
  Május 5-én István nádor levélben javaslattételre hívta fel Spiridion Gopčević trieszti nagykereskedőt és hajótulajdonost a magyar tengeri kereskedelem fellendítése érdekében.[38] Gopčević július 5-i válaszában nem lépett túl az általánosságokon, és az angol intézmények meghonosítását javasolta: nemzeti bank alapítását, a vasúthálózat fejlesztését, a kikötő kiépítését, áruk behozatalának elősegítését, szövetkezetek alakítását.[39] Az új magyar kormány, illetve a Pénzügyminisztérium első, Fiumével kapcsolatos ténykedése a trieszti osztrák lottó betiltásának elrendelése volt. Fiume fő kívánsága az adók csökkentése volt, főként az igen népszerűtlen szesz- és dohányadó eltörlése,[40] erre a kérdésre viszont már nem született megoldás.
 
  1848 márciusában Ausztria a velencei forradalom következtében elvesztette flottájának zömét, ezért a cs. kir. haditengerészet nem volt képes többé ellátni a tengerpart védelmét. Ugyanekkor megjelent az Adrián az egyesült, Velencével szövetséges szárd-nápolyi flotta. Fiume és a magyar tengerpart hajósai félve hajójuk elkobzásától, nem mertek többé osztrák lobogó alatt kifutni a tengerre, ezért kérték a magyar kormányt, hogy magyar zászló alatt hajózhassanak. A magyar minisztertanács, eleget téve ennek a kérésnek, határozatban szólította fel az osztrák kormányt a magyar lobogónak a külképviseletek útján a külfölldel való megismertetésére, illetve a tengeren való megvédésére.[41] Az első kérést az osztrák kormány teljesítette, a másodikat még ha akarta volna is, akkor sem tudta volna teljesíteni megfelelő flotta hiányában. Paolini leveléből tudjuk, hogy több fiumei hajós valóban magyar zászló alatt hajózott, és az első, magyar zászló alatt futó hajót nagy ovációval fogadták Franciaországban.[42] 1848 tavaszán-nyarán megszületett az önálló magyar, pontosabban a magyar zászló alatt hajózó kereskedelmi tengerészet, azonban ez, minden jelentőségétől eltekintve, inkább kényszer szülte és kérészéletű jelenségnek bizonyult.
 
  A velencei forradalom következtében a cs. kir. haditengerészet nem volt már képes ellátni a kereskedelmi hajózás védelmét, sőt, a fiumei kikötői és pénzügyőri szolgálatot sem. A magyar kormány 1848. nyarán önálló magyar haditengerészet szervezésébe kezdett. A haditengerészet szervezésének kiinduló pontja az a levél volt, melyben Gaspar Matković fiumei hajósvállakozó május 12-én Gopčević megbízásából felajánlotta megvételre annak nyolc hajóját a magyar kormánynak, haditengerészet létrehozásának céljából.[43] Mészáros hadügyminiszter az ötletet jónak találta, de a tárgyalásokkal megbízott Közlekedési és Közmunkaügyi Minisztériumban elakadt az ügy. Végül augusztus 3-án Kossuth pénzügyminiszter vette kezébe a haditengerészet szervezését, és utasította Erdődy kormányzót, hogy hozzon létre egy bizottságot egy-két, hadihajónak alkalmas hajó kiválasztására.[44] A felszerelendő hadihajók célja részben a kikötőrendészeti és pénzügyőri szolgálatok ellátása, valamint a kereskedelmi hajózás védelme, részben pedig a fiumei magyar közigazgatás és kincstár védelme lett volna egy horvát támadás esetén. A bizottság augusztus 14-én megvételre kiválasztotta a Gopčević tulajdonát képező IMPLACABILE brigget, de a hajó Fiumében való felszerelésére már nem került sor, mivel a horvátok augusztus 31-én elfoglaták a várost. Az IMPLACABILE-ét ennek ellenére a magyar kormány október közepén megvásárolta, és parancsnokának kinevezték Vincenzo Domini grófot, a fiumei tengerészeti iskola tanárát. A hajót 1849. januárban megpróbálták Londonban felfegyverezni, de a hatályos angol törvények és Gopčević tisztességtelen eljárása következtében ez nem sikerült.[45]
 
  A buccari horvát hatalomátvétel óta Fiume megtartása is egyre kérdésesebbé vált, annak ellenére, hogy Magyarország Horvátországgal kapcsolatos politikája gyökeresen megváltozott 1848 augusztusára. Magyarország augusztus 27-én már beleegyezett volna Horvátország teljes függetlenségébe is, a magyar tengerpart és az oda vezető út biztosítása fejében,[46] a horvátok ekkor azonban már egyáltalán nem voltak hajlandók tárgyalni. Miután a városban állomásozó horvát csapatokat nem sikerült magyar csapatokkal felváltani, a megszervezett nemzetőrségnek meg nem voltak fegyverei, már csak idő kérdése volt a város elvesztése. Ez az időpont augusztus végén jött el. Augusztus 26-án a júliusban a báni tisztségéből elmozdított Jellačić bizalmas értesítést kapott Bécsből, hogy hamarosan visszahelyezik báni méltóságába. Ugyanekkor megállapodtak a Magyarország elleni horvát támadásról is. Ennek bevezetője volt a Fiume elleni támadás. Augusztus során a fenyegető horvát támadás árnyékában élő fiumeiek kétségbeesett levelekkel kérték a kormánytól és a nádortól Fiume megvédését.[47] Augusztus 28-án Josip Bunjevac zágrábi alispán ultimátumot intézett Erdődy kormányzóhoz, melyben a hatalom és a város átadását követelte. A nemleges válasz után 30-án reggel hatkor 1300 horvát fegyveres vonult fel a Fiumara partján. Erdődy kormányzó a vérontás elkerülése végett megtiltotta a fegyveres ellenállást, és másnap, 31-én, reggel fél kilenckor a horvát csapatok az uralkodó és a horvát bán nevében egyetlen puskalövés nélkül bevonultak Fiumébe, Erdődy kormányzó pedig még aznap feloszlatta a nemzetőrséget.[48] A várost a kormányzónak és a magyaroknak néhány napon belül el kellett hagyni. Fiume elfoglalásának fontosságát jelzi, hogy a város kormányzója maga Jellačić lett.
 
  Fiume elfoglalása ellen a magyar kormány és Fiume városa is tiltakozott,[49] de a történteken ez már nem változtatott. Szeptember 4-én Jellačić-ot hivatalosan visszahelyezték báni méltóságába, aki szeptember 11-én támadást intézett Magyarország ellen. Augusztus 31-én a magyar tengerpart megmaradt része is elveszett, a magyar politikai vezetés viszont nem mondott le róla, visszaszerzésére tervek születtek 1848 novemberében, illetve 1849 tavaszán.[50] A Fiume felé vezető út megnyitása és a kikötő elfoglalása óriási stratégiai jelentőséggel bírt, mert így Magyarország a tenger felé kitörhetett volna az elszigeteltségből, és jelentős fegyverszállítmányokhoz juthatott volna. 1849. június 20-án Velence és Magyarország szövetségi szerződést kötött, amely elsősorban a velencei haditengerészet és a magyar hadsereg együttműködését lett volna hivatva előkészíteni a térségben, de ebből, akárcsak az egyéb tervekből, már nem valósult meg semmi. Fiume az 1868-as horvát-magyar kiegyezés után lett ismét Magyarország része 1918-ig, végleges elvesztéséig.
 


 
  1 Fiume címerében egy fekete kétfejű sas ül egy korsón, melyből folyik a víz, a város nevére - folyó - utalva. Fiume középkori történetére l: Fest Aladár: Fiume és Magyarország. Budapest, 1920.
 
  2 A Habsburg Birodalom tengerparti területei ekkor még csak Triesztre, Fiuméra és e városok környékére terjedtek ki. Ausztria Velence és Dalmácia birtokába csak az 1797-es campoformiói béke után jutott.
 
  3 Braudel, Fernand: The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. New York, 1972. I. k. 127-129. o.
 
  4 A német telepítéseknek csak a második hulláma volt sikeres. E telepítés 1748. és 1763. között zajlott, Grassalkovich Antal kamarai elnök és Cothman Antal kamarai telepítési biztos szervezésében, jóval átgondoltabban és szervezettebben, mint a korábbi telepítések. Az ekkor érkezett németeket elsősorban kamarai birtokokra telepítették. A témáról bővebben: Mayer János: Halál, szenvedés, kenyér. Csátalja német betelepítése. 1993.
 
  5 Kobler, Giovanni: Memorie per la storia della liburnica cittá di Fiume. Fiume, 1896. III. k. 36. o.
 
  6 Fiume és a magyar-horvát tengerpart. Szerk.: Borovszky Samu, Budapest, é. n. 22-24. o.
 
  7 Uo.
 
  8 Várady Szemere belügyminiszterhez 1848. május 22. In: Horváth Jenő: A magyar kormány adria-politikája. Budapest, 1927. 48. o.
 
  9 Az olasz egység megteremtéséig semmilyen reális esélyük sem volt az Adria keleti partján lakó olaszoknak, hogy az anyaországtól segítséget kapjanak nemzeti mozgalmukhoz. Az 1866-os háború, melyben Olaszország a szárazföldön és a tengeren is vereséget szenvedett Ausztriától, bár Velence megszerzésével járt, a Triesztre, Isztriára, Dalmáciára és Dél-Tirolra vonatkozó irredenta törekvéseket fél évszázadra jegelte. Az olasz irredenta mozgalom Fiumében a 20. század elején erősödött meg, de ez is csak egy viszonylag szűk értelmiségi réteget érintett. Fiume esetében bonyolítja a helyzetet, hogy az olasz nemzeti mozgalom mellett létezett az olaszok körében egy másik, jelentős irányzat is, melynek hívei leginkább "fiumano"-nak, fiumeinek tekintették magukat. Ők Fiume számára a független, városállami státuszt tartották a legkívánatosabbnak. E mozgalom jelentőségét mutatja, hogy a városban ők nyerték meg 1921-ben a választásokat, de ezt a vezetőséget később fegyverrel lemondásra kényszeríttették. Szintén jellemző, hogy amikor 1945-ben Tito partizánjai elfoglalták Fiumét (mely 1924-1945 között Olaszországhoz tartozott), először az önálló városállamiság híveit kutatták fel és gyilkolták meg, s csak ez után fordultak a fasiszta hatalom képviselői ellen. Bővebben l. Fried Ilona: Emlékek városa Fiume. Budapest, 2001. 118-120. o., 189-191. o.,
 
10 Babudieri, Fulvio: Industrie, commerci e navigazioni a Trieste e nella regione Giulia. Milano, 1982. 125. o.
 
11 Gergely i. m. 10. o.
 
12 Fiume és a magyar-horvát tengerpart i. m. 192-193. o.
 
13 Gergely i. m. 11. o.
 
14 Fiume és a magyar-horvát tengerpart i. m. 298. o.
 
15 Gergely i. m. 18. o.
 
16 E cikkének címe vált azután hibás alakban a "tengerre magyar!" szállóigévé.
 
17 Gerliczy alkormányzó Batthyány miniszterelnöknek 1848. március 22. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) H 1, 3. k. 85.
 
18 Gaspar Matković és társai Kossuthnak 1848. március 22. In: Horváth i. m. 34. o.
 
19 Gerliczy Batthyány-nak 1848. március 22., valamint MOIB Gerliczynek 1848. március 31. MOL H 1, 3. k. 85.
 
20 A röplapban ("A nemzet követelése") a polgári átalakulás mellett követelték Dalmácia, Szlavónia és a Magyar Tengermellék valamint a határőrvidék Horvátországhoz csatolását, a csak a horvát szábornak felelős kormány felállítását és a horvát nyelv nemzeti nyelvvé tételét.
 
21 Gerliczy Batthyánynak 1848. március 22. MOL H 1, 3. k. 104.
 
22 Kiss Pál István nádornak 1848. április 6. In: Horváth i. m. 36. o.
 
23 Kiss Pál István nádornak 1848. április 22. In: Horváth i. m. 39. o.
 
24 Szemere István nádornak 1848. április 26. In: Horváth i. m. 41. o.
 
25 Szemere Vukovics Sebőnek 1848. április 27. In: Horváth i. m. 42. o.
 
26 Szemere Tosoninak és Smaićnak 1848. június 5. In: Horváth i. m. 56. o.
 
27 István nádor Batthyánynak 1848. május 16. In: Horváth i. m. 44. o.
 
28 Szemere Erdődynek 1848. június 5. In: Horváth i. m. 57. o.
 
29 Paolini Susaninak 1848. július 30. In: Horváth i. m. 74. o. Paolini a "castigio di Dio" kifejezést használta.
 
30 Horváth Lajos: Fiume és nemzeti gárdája 1848-ban In: Hadtörténelmi Közlemények 1998./1. 294. o.
 
31 MOL H 92, 10. cs. 3377.
 
32 Erdődy Szemerének 1848. augusztus 20. In: Jakab Elek: A magyar Fiume. Budapest, 1881. 25. o.
 
33 Erdődy Kossuthnak 1848. július 4. In: Horváth i. m. 63-64. o.
 
34 Paolini Susaninak 1848. július 30. In: Horváth i. m. 72. o.
 
35 Minisztertanácsi határozat 1848. május 8. In: Horváth i. m. 43-44. o.
 
36 Mészáros Esterházynak 1848. július 7. In: Horváth i. m. 65. o.
 
37 Susani Kossuthnak 1848. augusztus 11. In: Horváth i. m. 88. o.
 
38 István nádor Gopčevićnek 1848. május 5. In: Horváth i. m. 43. o.
 
39 Gopčević István nádornak 1848. július 5. In: Horváth i. m. 64. o.
 
40 Susani Kossuthnak 1848. augusztus 24. In: Horváth i. m. 95-96. o.
 
41 Minisztertanácsi határozat 1848. április 12. In: Horváth i. m. 37. o.
 
42 Paolini Susaninak 1848. július 30. In: Horváth i. m. 73. o.
 
43 Matković a minisztériumnak 1848. május 12. MOL H 31, 2. d., iktatószám nélkül. A témáról részletesen: Krámli Mihály: Az IMPLACABILE. Kísérlet az önálló magyar haditengerészet felállítására In: Hadtörténelmi Közlemények 1997./1. 84-113. o.
 
44 Kossuth Erdődynek 1848. augusztus 3. In: Kossuth Lajos Összes Művei XII. Budapest, 1957. 666-669. o.
 
45 Krámli i. m. 103-113. o.
 
46 Minisztertanácsi határozat 1848. augusztus 27. In: Kossuth Lajos Összes Művei XII. 805. o.
 
47 Susani Kossutnak 1848. augusztus 11. In: Horváth i. m. 87-88. o.
 
48 MOL H 92 10. cs. 3377.
 
49 Külügyminisztériumi elnöki határozat 1848. szeptember 3. In: Horváth i. m. 109-110. o. Fiume küldötteinek felségfelterjesztése 1848. szeptember 4. In: Horváth i. m. 112-114. o.
 
50 Waldapfel Eszter: A független magyar külpolitika 1848-1849. Budapest, 1962. 239. o.
 

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2011, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat