Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Krámli Mihály:
A Koudelka-misszió
Alfred von Koudelka fregattkapitány látogatása a berlini birodalmi tengerészeti hivatalban és ennek dokumentumai 1909. április 29-30.

 

  Az Osztrák-Magyar Monarchia első, és egyetlen dreadnought-típusú csatahajóosztályának, a TEGETTHOFF-osztálynak tervezése közben figyelemreméltó epizódra került sor. Az első elkészült tervvariánsok értékelésével párhuzamosan a cs. és kir. haditengerészet vezetése 1909 áprilisában azzal a kéréssel fordult a berlini Birodalmi Tengerészeti Hivatalhoz, hogy saját csatahajó-programjának felgyorsítása érdekében bizalmasan tájékozódhasson az építés alatt álló német csatahajókról. Miután Berlinből az engedélyt megadták, a látogatásra még abban a hónapban sor került. A németek még a szövetségesi viszonyok közt is ritkaságszámba menő módon számos szigorúan titkos információt adtak át az osztrák-magyar haditengerészet részére. Az már más lapra tartozik, hogy ezekből az információkból végül igen kevés hasznosult a későbbi TEGETTHOFF-osztály tervezése során.
 
  Jelen rövid tanulmányban Koudelka fregattkapitány berlini útját, illetve annak fontosabb eredményeit kívánjuk bemutatni. E munka talán legfontosabb részét Koudelka jelentéséből a német csatahajókra vonatkozó résznek, illetve a bemutatott osztrák-magyar csatahajótervről Tirpitz által mondott véleménynek a mellékletben való közreadása képezi. E két forráspublikáció mellett, bár nem tartozik a legszorosabban a tárgyhoz, közöljük még Tirpitznek a cs. és kir. haditengerészet parancsnokához a hármas lövegtornyok tárgyában 1909 novemberében írott levelét.
 
  Szerző ezúton szeretne köszönetet mondani két kitűnő embernek, akik nélkül e munka nem jöhetett volna létre: Balla Tibor alezredes úrnak, a bécsi Kriegsarchiv mellett működő magyar delegáció vezetőjének, akinek a segítsége nélkül nem juthattam volna hozzá a dokumentációhoz; és Kiss László úrnak, aki önzetlenül rendelkezésemre bocsátotta a birtokában lévő értékes szakirodalmat, valamint nagy segítségemre volt a dokumentumok jegyzetanyagának elkészítésében.
 

Az előzmények
 

  Az osztrák-magyar haditengerészet első dreadnought-osztályának tervezési munkái hivatalosan 1908. május 7-én kezdődtek meg. Az új csatahajókról ekkor tartották az első megbeszélést, melyen személyesen a haditengerészet parancsnoka, Rudolf von Montecuccoli gróf elnökölt. Az ülésen némi vita alakult ki arról, hogy szükséges-e 19 cm-es melléktüzérség, vagy nem. A tervezési folyamat következő lépéseként 1908. július 6-án a tengerészeti műszaki bizottság (Marinetechnische Komitee, MTK) tervpályázatot írt ki az új csatahajókra a haditengerészet mérnökei számára. A pályázat a következő főbb paramétereket tartalmazta: 20 000 tonnás vízkiszorítás, 8 db 30,5 cm-es löveg a hajó középvonalában, maximum 19 cm-es, illetve 10 cm-es közepes, illetve könnyű tüzérség, 230 mm-es övpáncél.[1]
 
  1908. november 5-én a haditengerészet a trieszti Stabilimento Tecnico Triestino (STT) és a Danubius hajógyárakat is felkérte a pályázatban való részvételre. A STT-ban, ahol a haditengerészet legtöbb hajója épült, 1907-óta tanácsadóként dolgozott Sigfried Popper, a haditengerészet nyugalmazott vezető hajótervezője. A STT elfogadta a felkérést. A gyár megkeresését valószínűleg erősen motiválta, hogy a haditengerészet nem szeretett volna lemondani Popper szakértelméről. 1909. folyamán az új csatahajók tervezése egyébként szinte teljes mértékben átcsúszott Popper és a STT kezébe. A Danubius, bár a magyar kormány már 1906-ban kifejezésre juttatta, hogy az egyik csatahajónak a magyar gyárban kell épülnie, november 24-én a hiányzó feltételekre való hivatkozással visszautasította a felkérést.[2]
 
  Közel egy évvel az első megbeszélést követően készültek el az első előtervek. 1909 februárjában a műszaki bizottság nyújtotta be az elsőt, ezt követte márciusban a STT Popper által készített hétféle változat. Az összesen nyolc tervből öt tíz, kettő nyolc és egy tizenkét nehézlöveges volt. A műszaki bizottság még dugattyús gőzgépekkel, a trieszti gyár már Parsons-turbinákkal tervezte a hajókat. A terveknek volt egy fontos közös tulajdonságuk: egyikük sem hasonlított a később megépített csatahajókhoz.
 
  A műszaki bizottság 1909. április 14-én véleményezte a terveket, majd jelentésük alapján a tengerészeti osztály elnöki irodáján a terveket három csoportba sorolták. Az első csoportba a nyolc nehézlöveges, 19 cm-es közepes tüzérségű hajók (2 db), a második csoportba a tizenkét nehézlöveges hajó, a harmadikba pedig a tíz nehézlöveges változatok (5 db) kerültek. Április 16-án a STT-ból telefonon érdeklődtek a tervek fogadtatásáról. Bár a tervekben főként 30,5 cm-es L/50-es lövegek szerepeltek, többek között szóba kerültek a 30,5 cm-es L/45-ös lövegek. A lövegeket gyártó Skodának ugyanis problémái voltak a hosszabb ágyú fejlesztésével, így a trieszti gyár vállalta, hogy a VI. és a VII. számú terveket átdolgozza L/45-ös ágyúkra. Április 20-án a tengerészeti osztály megbízta a gyárat egy újabb, hat ikertoronyban elhelyezett, tizenkét löveges terv kidolgozására, mely 27-ére két változatban elkészült. Nem sokkal ezt követően, május 5-én, Montecuccoli személyes kérésére a triesztiek elkészítettek egy újabb, a VIII. számot viselő tervet. E hajó fegyverzete négy darab hármas toronyban elhelyezett tizenkét 30,5 cm L/45-ös lövegből állt, ami megegyezett a későbbi végső változatéval.[3]
 
  Mint a fentiekből látható, az első előterv-sorozat 1909 kora tavaszára készült el, s az április hónap különösen mozgalmas volt a csatahajó-tervezési folyamatot illetően. Miközben a haditengerészet vezetése szinte napi kapcsolatban volt a terveket illetően a trieszti gyárral, a nagy szövetségesnél, Németországnál is tájékozódni akart az ottani csatahajó-építés tapasztalatairól.
 
  A tájékozódó látogatás előkészítésének fennmaradt, meglehetősen szűkszavú dokumentációjából nem derül ki pontosan, hogy mi volt a valódi motívum, és az ötlet mikor merült fel először. A haditengerészet vezetése 1909. április 17-én kelt levelében a berlini osztrák katonai attasé, Karl von Bienereth báró vezérkari százados közvetítésével a német Birodalmi Tengerészeti Hivatal (Reichsmarineamt) vezetőjéhez, Alfred von Tirpitz tengernagy, államtitkárhoz fordult, azzal a kéréssel, hogy a legnagyobb titoktartás mellett, még április hó folyamán egy Berlinbe küldendő futár informálódhasson az építés alatt álló német csatahajókról. A kérést azzal indokolták, hogy a cs. és kir. haditengerészet a közeljövőben 20 000 tonnás csatahajók építését kívánja megkezdeni, s hogy a tervezett csatahajók fegyverzetét minél hamarabb véglegesíthessék, szeretnének tájékozódni a német csatahajók fegyverzetéről.[4] A fenti, hivatalos indokláson kívül elképzelhető, hogy egy ilyen, kardinális kérdésben, mint az első dreadnought-típusú csatahajó, a haditengerészet vezetése nem kívánt kizárólag saját, illetve a trieszti gyár mérnökeire hagyatkozni.
 
  Bienereth közvetítésével április 25-én érkezett meg az engedély Berlinből. Az információk átadására a Birodalmi Tengerészeti Hivatalnak az engedélyt nem kisebb személy, mint maga II. Vilmos német császár adta meg. Április 27-én a kijelölt futár, Montecuccoli titkára, Alfred von Koudelka báró fregatttkapitány[5] megkapta a berlini kiutazásra az utasítást.[6] Koudelka másnap elutazott Berlinbe, ahol két napot töltött, s valószínűleg a második nap, 30-a estéjén utazott vissza Bécsbe.
 

Kitérő: a német dreadnoughtok
 

  Mielőtt rátérnénk Koudelka berlini útjának ismertetésére, feltétlenül szükséges az osztrák-magyar információgyűjtés fő tárgyáról, az akkori legújabb német csatahajókról néhány szót ejteni.
 
  Az 1900-ban elfogadott német flottatörvény alapján a német flotta fejlesztése az úgynevezett "hármas tempó" (Dreiertempo) szerint folyt: azaz évente két új csatahajó és egy páncélos cirkáló építésére biztosítottak fedezetet. A haditengerészet szerette volna elérni, hogy 1906-tól úgy változtassák meg a törvényt, hogy az 1900-as törvény szerint elérendő 38-as csatahajó-állományt növeljék meg egy vagy két újabb csatahajóosztállyal. A több oldalról támadott elképzelést végül nem sikerült megvalósítani, az 1906-ban a Reichstag által elfogadott kiegészítés a csatahajók számát változatlanul hagyta, viszont a páncélos cirkálók számát 14-ről 20-ra emelte.
 
  Az 1905-ös költségvetés az öttagú DEUTSCHLAND-osztály két utolsó tagja[7] számára biztosította a pénzügyi fedezetet, így 1906-tól lehetett megkezdeni a következő csatahajó-osztály építését. Az 1906-tól építendő új hajók tervezésének megkezdésére 1903 decemberében személyesen II. Vilmos, a szenvedélyes amatőr csatahajó-tervező utasította a Birodalmi Tengerészeti Hivatal fejlesztési részlegét. A császár a következő specifikációkat határozta meg: 13 000 tonna vízkiszorítás, 4×28 cm, 8×21 cm fegyverzet. 1904 januárjára háromféle tervváltozat készült el. Egy, március végén keletkezett, a terveket elemző emlékirat a 21 cm-es ágyúkat a "jövő közepes kaliberének" nevezte. Ugyanekkor, tekintettel a nemzetközi trendekre, a vízkiszorítás 14 500-15 000 tonnára emelését, és a 21 cm-es lövegek számának 16-ra való növelését javasolta.[8]
 
  1904. április 2-án Rudolf von Eickstedt ellentengernagy, a fejlesztési részleg főnöke, Tirpitznek írott emlékiratában közepes tüzérség nélküli, 10-12 db 30,5 cm-es ágyúval felszerelt, 16 000-18 000 tonnás hajók építését javasolta, arra hivatkozva, hogy a jövőben a britek is valószínűleg ilyen hajókat fognak építeni. A tavasz folyamán azonban csak a 21 cm-es közepes tüzérségű költségszámításai folytak. Financiális okokból a vízkiszorítást egyelőre 14 000 tonnában maximalizálták. 1904. folyamán végül mindvégig csak a 21 cm-es közepes tüzérségű terv különféle változatai voltak napirenden.[9]
 
  1905. február 20-án jelentés érkezett a londoni német katonai attasétól, hogy a britek következő csatahajója 18 000 tonnánál nagyobb lesz. Ennek hatására elkészült egy 15 000 tonnás, 8×28 cm-es fő fegyverzetű,[10] 15 cm-es közepes tüzérségű hajó terve. Márciusra négy alváltozat készült, mindegyik egységes nehéztüzérséggel. Március 18-án II. Vilmos a 15 700 tonnás változatot hagyta jóvá, s ezzel szimbolikusan a német haditengerészetben is beköszöntött a dreadnought-korszak.[11] Összehasonlításként, a britek 1904 októberében kezdték el az egységes nehéztüzérségű csatahajó tervének kidolgozását. A végső koncepciót 1905. február 22-én hagyták jóvá, a részletes terveket május 12-re készítették el.[12]
 
  1905 májusában és júniusában újabb hírek érkeztek Londonból: kiderült, az új csatahajó fegyverzete 10×30,5 cm-es löveg lesz, s gőzturbináival 21 csomós sebességre lesz képes. E hírek, illetve tavaszi földközi-tengeri útjának hatására II. Vilmos egy 22 csomós, gyors csatahajó terveivel kezdte bombázni a haditengerészetet. Tirpitz csak nehezen tudta elmagyarázni az uralkodónak, hogy ez a terv a Vilmos által elképzelt 14 000 tonna helyett csak 19 000 tonna vízkiszorítással valósítható meg. 1905 folyamán Tirpitz tovább ragaszkodott a 16 000 tonnás vízkiszorítási limithez. A hajók növekvő ára mellett ennek fontos oka volt, hogy a kieli Vilmos Császár-csatornán maximum ekkora hajók tudtak átmenni. 1905 szeptemberében Eickstedt újabb javaslatot tett: a márciusi terveket változtassák meg oly módon, hogy az oldalt elhelyezett négy egyes tornyot cseréljék ikertornyokra, ezzel a vízkiszorítás 17 000-17 500 tonnára növekedne.[13]
 
  1905. szeptember 11-én végül Tirpitz beadta a derekát, s utasítást adott a 18 000 tonnás terv kidolgozására, melynél már nem kellett tekintettel lenni a meglévő csatorna méreteire. A hajó tervezett szélessége így 24 m-ről 26 m-re nőtt, s így a megerősített válaszfalat, mely később a torpedófal nevet kapta, 2,5 m helyett 3,5 m-re lehetett elhelyezni a hajó oldalától. A csatorna ügye hamarosan rendezésre került, s 1907. és 1914. között megtörtént a kibővítése.[14] Az 1905 őszén készített, F jelű tervet számos variáns követte, egészen a végleges változatig, melyet II. Vilmos 1906. június 21-én hagyott jóvá. A fő fegyverzet, a hatszög alakban elhelyezkedő, hat ikertoronyban lévő 12 db 28 cm-es ágyú minden variánsban változatlan maradt.[15] Az új hajóknál felmerült ugyan a gőzturbinákra való áttérés lehetősége, de a haditengerészet vezetése üzleti, financiális és konstrukciós okokra hivatkozva ezt nem kívánta siettetni, ezért a hagyományos, dugattyús gőzgépek mellett döntöttek.[16]
 
  A dreadnought-típusra való áttéréssel a németek nagy hangsúlyt fektettek hajóik túlélőképességére, különös tekintettel a vízvonal alatti védelemre. Ennek érdekében nem sajnálták a pénzt költséges, 1:1 arányú robbantási kísérletekre, melyeken a védelmi rendszereket tesztelték. A világon elsőként, 1906-ban, ők végeztek ilyen kísérletet, a második helyen az Egyesült Államok áll, ahol 1908-ban folyt le az első ilyen teszt.[17] A nem csak elméleti megfontolások, de komoly kísérleti adatok alapján kialakított torpedóvédelmet a német csatahajókon a hajótest gondos és aprólékos, vízmentes válaszfalakkal való felosztása egészítette ki. A németek a hajók méretéhez képest erős páncélzat alkalmazására törekedtek, a páncélzat az össztömeg nagyobb százalékát tette ki, mint a brit hajóknál.[18] 1908 őszén a németek, a hagyományosnak mondható, páncéllemezekre, illetve régi hajókra való rálövés mellett a NASSAU-osztályt reprezentáló szekción végeztek lőkísérleteket, a modern hajók páncélvédelmét tesztelve. Mindezekről Koudelka jelentése is részletesen megemlékezik (l. I. melléklet).
 
  Az első német dreadnought-osztály, a NASSAU-osztály[19] első egységének, a NASSAU-nak 1907. július 22-én fektették le a gerincét. A négytagú osztály egységei 1909 októbere és 1910 májusa között álltak szolgálatba. A "hármas tempó" alapján ugyan a DEUTSCHLAND-osztályt követő osztály első egységeit 1906-ban el kellett volna kezdeni építeni, s ehelyett az új csatahajók építése csak 1907-ben kezdődött el, azonban, végigtekintve a fenti tervezési folyamaton, korántsem egy, a DREADNOUGHT híre által sokkolt és megbénított német haditengerészet képe bontakozik ki. Az építés megkezdését többek között a megfelelő méretű sólyák kialakítása késleltette, s e késedelmet részben kompenzálta, hogy 1907-ben kettő helyett egyszerre négy csatahajó építését kezdték meg.
 
  1906 májusában újabb, nyugtalanító hírek érkeztek Londonból. A német katonai attasé egy jelentésében beszámolt arról, hogy a britek 34,3 cm-re akarják növelni nehézlövegeik kaliberét. Mindez elsősorban azért volt roppant kellemetlen a német haditengerészet számára, mert éppen előkészítés alatt állt a flottatörvény újabb kiegészítése (1908-as kiegészítés),[20] s az előreláthatóan tovább növekvő méretek és költségek a flotta vezetésének félelmei szerint veszélyeztethették ennek elfogadását, ám e félelem később alaptalannak bizonyult.
 
  A következő csatahajóosztályról 1906 szeptemberére a fejlesztési részleg készített több tervváltozatot. A 12×30,5 cm-es főtüzérségű, 22 000-23 000 tonnás hajók övpáncélja 20-30 mm-rel lett volna vastagabb az előző osztályénál, s már turbinák hajtották volna. A fő problémájuk az volt, hogy ekkor még túl drágának tűntek. 1907 februárjában Tirpitz vezetésével egy bizottság számos toronyelrendezést vizsgált meg, 28 cm-es, illetve 30,5 cm-es lövegekkel. Március 6-án Tirpitz utasította a fejlesztési részleget egy, a NASSAU-osztályhoz hasonló elrendezésű, 12×30,5 cm-es főtüzérségű, 300-320 mm-es övpáncélú, 20 csomós sebességű csatahajó alternatív tervváltozatainak kidolgozására, mind dugattyús, mind turbinás gépekkel.[21]
 
  1907 áprilisában a haditengerészet vezetésében viták folytak arról, hogy szükséges-e a nehézlövegek kaliberét 30,5 cm-esre növeli, sokan a 28 cm-es kaliber megtartása mellett érveltek. 1907 májusában a fejlesztési részleg hat tervet dolgozott ki 30,5 cm-es lövegekkel, öt, illetve hat lövegtoronnyal, különböző elrendezésben. 1907. május 17-én tartott értekezleten a 22 000 tonnás, lényegében a NASSAU-osztály megnövelt változatának tekinthető 12. számú tervet fogadták el. Ugyancsak nagyjából ebben az időben született arról döntés, hogy a hajókat 45-ös helyett 50-es kaliberhosszúságú lövegekkel látják el. Véglegesen eldöntötték, hogy az új csatahajókat is dugattyús gőzgépekkel építik, s csak 1910-től vezetik be a csatahajókon a gőzturbinákat.[22]
 
  1907 májusától kezdve még számos kisebb-nagyobb változtatást végeztek a terven. Az eredetileg 320 mm-esre tervezett övpáncélt súlytakarékossági okokból 300 mm-esre redukálták, a 15 cm-es lövegek számát 12-ről 14-re emelték, nagyobb és erősebb gépek beépítéséről döntöttek. Mindez a tervezett konstrukciós vízkiszorítás 22 400 tonnára emelkedésével járt együtt. A végleges terveket II. Vilmos 1908. február 22-én hagyta jóvá. A flottatörvény új kiegészítését, illetve az osztály költségeit a Reichstag 1908. március végén szavazta meg.[23] A négytagú HELGOLAND-osztály[24] három tagját 1908 október-novemberében, negyedik tagját 1909 márciusában kezdték el építeni. A négy csatahajó 1911 júliusa és 1912 májusa között állt szolgálatba.
 
  A következő csatahajóosztály tervezésénél igen fontos szempont volt a német haditengerészet számára, hogy a hajók ára lehetőleg ne haladja meg az előző osztály egységeiét. A "négyes tempó" (Vieretempo) bevezetése és a dreadnought-építés ugyanis gyors ütemben merítette ki az államkasszát, s az államkincstár többször tiltakozott a flotta költekezése miatt. Tirpitz 1908. május 15-én utasította a fejlesztési részleget az új osztály tervezési előmunkálatainak megkezdésére. Az új hajókat már dugattyús gőzgépek helyett turbinákkal kellett ellátni. A fegyverzet továbbra is 12×30,5 cm-es ágyúkból állt volna, de teljesen más elhelyezésben. Az új lövegtorony-elrendezés a brazil MINAS GERAIS-éra hasonlított: elől és hátul két-két emelt helyzetű torony, a hajó közepén pedig két oldalt egy-egy szárnytorony, így egy oldalsortűzben nyolc helyett tíz löveg vehetett részt. Az ezek alapján elkészített változatok vízkiszorítása 23 600 és 24 500 tonna között változott. E csatahajók az árkalkulációk alapján túl drágának tűntek. A technikai előrelépés (turbinák, tíz csöves oldalsortűz) és a túl magas ár konfliktusának feloldására Bürkner titkos tanácsos tett 1908 júliusában megoldási javaslatot. Úgy vélte, az elöl lévő emelt lövegtorony feláldozásával a vízkiszorítás 1600 tonnával csökkenthető, és így hajó ára alig haladná meg a HELGOLAND-osztályú hajókét.[25]
 
  1908 nyarán a fejlesztési részleg lázasan kereste a súly- és az árcsökkentés lehetőségeit, egyelőre megtartva a hat lövegtornyos konstrukciót. Szeptemberben Tirpitz a 24 600 tonnás, 12 nehézlöveges Ic jelű változatot választotta a következő csatahajóosztály (ERSATZ HEIMDAL) prototípusaként. 1908 késő őszén azonban a haditengerészet költekezése, és Tirpitz személye is, a belpolitika kereszttüzébe került, ezért az államtitkár 1909 januárjában parasztáldozatként feláldozta az egyik lövegtornyot. A nehézlövegek számának 10-re csökkentésével sikerült az árat 50 millió márkáról 47 millió márkára szorítani. A döntést követően több tervváltozat készült, eltérő toronyelrendezéssel. A végső befutó a 16-os számú terv lett: elöl egy, hátul két, emelt helyzetű lövegtoronnyal, a két oldalsó torony pedig egymáshoz képest eltolva, diagonálisan (en échelon) elhelyezve. Ez az elrendezés lehetővé tette, hogy - ugyan korlátozott szögtartományban - egyszerre mind az öt lövegtorony részt vehessen az oldalsortűzben.[26]
 
  Az új osztály tervezésekor nagy hangsúlyt fektettek a páncélvédelem növelésére. 1908 őszén több lőkísérletet végeztek 28 cm-es gránátokkal egy szolgálatból kivont kazamatahajón, illetve a Krupp meppeni lőterén 300 mm-es övpáncélú korszerű csatahajó-szekción. Miután a 28 cm-es gránát 4000 méterről átütötte a szekciót, az 1909. januári tervekben a korábbi 320 mm-ről 340 mm-re növelték az övpáncél vastagságát. A végső változatnál az övpáncélt 350 mm-re vastagították. Az utolsó, záró megbeszélést az új osztályról 1909. április elején tartották, itt véglegesítették, hogy a hajók három csavarosak lesznek.[27]
 
  Az osztály építésére vonatkozó utasítást II. Vilmos 1909. szeptember 30-án adta ki. Az utasítás négy hajóra, egy négytagú osztályra vonatkozott. A típus továbbfejlesztésének szánt ERSATZ ODIN/PRINZREGENT LUITPOLD tervezése 1909 őszén kezdődött meg. A 34,3 cm-es lövegekkel felszerelt brit ORION-osztály hírére felmerült annak a lehetősége, hogy a hajót négy darab hármas lövegtoronnyal lássák el, de ezt a magas ár miatt elvetették. Ugyancsak felmerült, az angol hajó mintájára, hogy mind az öt lövegtornyot a hajó középvonalában helyezzék el. Az erről folyó vitát a pénzügyi helyzet zárta rövidre 1910 januárjában: a hajó építése gyors megkezdésének a lehetősége kizárta, hogy új tervet készítsenek. Az egyetlen változtatást a középső csavartengelyt hajtó dízelmotor tervezett beépítése jelentette. Miután a motor nem készült el időben, a számára kialakított gépház üresen, a középső hajócsavar pedig hajtás nélkül maradt.[28] A PRINZREGENT LUITPOLD, miután lényegében azonos tervek alapján készült, a KAISER-osztály[29] ötödik tagjává vált. Az osztály építését 1910 januárja és októbere között kezdték el építeni, s 1912 augusztusa és 1913 júliusa között álltak szolgálatba.
 

Koudelka Berlinben
 

  Koudelka 1909. április 29. reggelén jelent meg a berlini Birodalmi Tengerészeti Hivatalban, a Leipziger Platz 13 szám alatt,[30] ahol Gustav von Bachmann ellentengernagy, a központi osztály (Zentralabteilung) vezetője fogadta. Bachmann vezette be Tirpitzhez. Tirpitz melegen üdvözölte Koudelkát, és elmondta, maga az uralkodó engedélyezte, hogy olyan adatokat adjon át a legújabb csatahajókról, melyeket még a német haditengerészetben is kevesen ismernek. Koudelka átadta írásos megbízatását, mely egyben a titoktartásra vonatkozó klauzulát is tartalmazta, ezt Tirpitz lemásoltatta.[31]
 
  Az osztrák-magyar dreadnought tervek iránt a britek is erősen érdeklődtek, ezért Koudelkát berlini tartózkodása idején mindvégig követte egy angol kém. A 29-én egyenruhában megjelenő Koudelkát a beszélgetés elején Tirpitz az ablakhoz hívta, és megmutatta neki a túloldalon ácsorgó kémet, majd megkérte, hogy a következő napon civilben jöjjön be.[32] E kis közjátékot követően Tirpitz két órás, kötetlen beszélgetést folytatott Koudelkával a német csatahajók fejlesztéséről. A beszélgetésnél jelen volt még Bachmann ellentengernagy, illetve Werner von Rheinbaben sorhajóhadnagy (Kapitänleutnant). Ezt követően Tirpitz Koudelka rendelkezésére bocsátotta von Rheinbaben sorhajóhadnagyot, aki végigkalauzolta őt a Birodalmi Tengerészeti Hivatal különböző osztályain, ahol belenézhetett a tervrajzokba, illetve a különféle jegyzőkönyvekbe. Koudelka jelentésében megjegyezte, hogy a csatahajók átnézeti terveinek mindegyikén Vilmos császár jóváhagyása és aláírása szerepel. Tirpitz arra is ígéretet tett, hogy a cs. és kir. haditengerészet részéről a jövőben felmerülő kérdésekre választ fognak adni.[33]
 
  Másnap, április 30-án Veit titkos tanácsos kalauzolta a tervekbe újra betekintő Koudelkát, akivel a turbinákról és a fényszórókról folytatott beszélgetést. Veit megmutatta Koudelkának a NASSAU négy méter hosszú modelljét is. Miután Koudelka végzett a tervek áttekintésével, melyekről rövid feljegyzéseket és skicceket készített, ismét Tirpitzhez ment, köszönetet mondani a lehetőségért és az átadott információkért. Tirpitz itt újra a német haditengerészet által elvégzett torpedó- és lőkísérletek eredményeire hívta fel a figyelmet, illetve melegen ajánlotta ezek figyelembe vételét a cs. és kir. haditengerészetnek.[34]
 
  Koudelka nem üres kézzel ment Berlinbe, magával vitte a STT által készített VI számú előtervet. Az öt, középvonalban elhelyezett ikertornyos (elöl és hátul két-két torony emelt helyzetben, az ötödik torony a kazán és a gépház között, a brit ORION-osztályhoz hasonló elrendezés), 10×30,5 cm-es és 14×15 cm-es fegyverzetű, 20 000 tonnás, 151×26 méteres, 230 mm-es övpáncélú hajót Tirpitz túl kicsinek találta a fegyverzethez képest, az övpáncélt pedig túlságosan gyengének ítélte. Tirpitz, a német torpedó- és lőkísérletek eredményeire hivatkozva a az egyik lövegtorony elhagyását, és az övpáncél feletti citadellapáncél 200 mm-ről 150 mm-re való redukálását javasolta, melyek eredményeként az övpáncél 300 mm-re vastagítható. Új lövegtorony elrendezésnek egy orr- és egy tattornyot, valamint két diagonális elhelyezésű oldaltornyot javasolt (a brit INVINCIBLE-höz hasonló elhelyezés). Tirpitz a terv torpedóvédelmét (mely a RADETZKY-osztály másolata volt) sem tartotta megfelelőnek, a kívülebb lévő páncélozott, és a belül lévő, páncélozatlan válaszfal felcserélését javasolta, melynek következtében a torpedófal 2,45 m helyett közel 4 méterre került volna a külhéjtól.[35]
 
  Tirpitz, a legfelsőbb engedély birtokában szövetségesek között is ritkán tapasztalható nyíltsággal beszélt a legújabb eredményekről és tervekről; Berlinben ugyanis igen valószínűtlennek tartották, hogy a két ország valaha is háborús konfliktusba keveredik egymással a tengeren. Koudelka révén, mint azt jelentésében maga is megjegyzi, a cs. és kir. haditengerészet nagyszámú, igen fontos információhoz jutott hozzá. [36]
 
  Mint említettük, Koudelka, bár ez jelentéséből nem derül ki, valószínűleg még 30-án este visszautazott Berlinből Bécsbe. Titkos jelentését, és annak lényegi részét képező mellékleteit május 1-én és 2-án írta meg Bécsben. Maga a rövid, két oldalas jelentés csak az utazás körülményeiről számol be, a megszerzett adatokat és tapasztalatokat a jelentés hat melléklete tartalmazza. Ezek között messze a legfontosabb az 1. számú és a 4. számú melléklet. Az 1. melléklet a német csatahajók fejlesztéséről, illetve a torpedó- és a lőkísérletek eredményeiről számol be, s egyben ez a legnagyobb terjedelmű. A 4. melléklet Tirpitz véleménye a VI. számú osztrák-magyar csatahajó előtervről. A 2. melléklet egyetlen lap, a legújabb német (KAISER) csatahajóosztály és a VI. terv műszaki adataival. A 3. melléklet Koudelka által emlékezetből, szabad kézzel pauszra rajzolt vázlat a leendő KAISER-osztályú csatahajóról. Az 5. melléklet Egyéb címszó alatt néhány nagyon rövid általánosságot tartalmaz az új német torpedókról, torpedónaszádokról, a lékponyvák alkalmazásáról. A 6. melléklet a Veit titkos tanácsossal a turbinákról és fényszórókról (túlnyomórészt a fényszórókról) folytatott beszélgetést foglalja össze. A mellékleteket Koudelka személyesen a haditengerészet parancsnokának, Montecuccolinak adta át. A mellékletek mind a mai napig szorosan összehajtva, az eredeti, "Streng geheim" feliratú, hét papírpecséttel ellátott borítékban vannak.[37]
 

A Koudelka-misszió hatása
 

  Elérkeztünk a legnehezebb, mai ismereteink alapján teljes bizonyossággal alig megválaszolható kérdéshez: mi és hogyan hasznosult a Koudelka által Berlinből hozottakból? Az iratokban, még azokban is, ahol szinte bizonyosra vehető, hogy a német haditengerészettől származó információk vannak, feltehetően a titoktartás miatt, semmiféle utalás nem történik Koudelka útjára. Az is kérdéses, hogy ki, mikor és mennyit tudhatott meg ezekből az információkból. A jelentés, más iratokkal ellentétben, nem járta meg a szokásos utat az osztályok között, s mint ez a kézzel ráírt "pro domo" megjegyzésből kiderül, a borítékba zárt mellékletek május 3-án személyesen Montecuccolinak kerültek átadásra.[38] Biztonsággal csak annyit állíthatunk, hogy a jelentés teljes tartalmáról Koudelkán kívül egyedül Montecuccoli tudott.
 
  Mi az, amit biztosan tudunk? Például azt, hogy Tirpitz, illetve a német haditengerészet teljesítette a további információcserére tett ígéretét. Példa erre a III. mellékletben közölt 1909. november 26-i Tirpitz levél, valamint, szintén 1909. november-decemberéből a német nehézlöveg-árakról folytatott bizalmas levélváltás.[39] A 24 500 tonnás csatahajó tervezésének anyagában is található utalás bizonyos német adatátadásra, pontosabban erre való várakozásra, de e témában csak további kutatások alapján lehet többet mondani.
 
  Az is kétségtelen, hogy a tervezés következő szakaszában jelentősen megvastagították az övpáncélt. Az 1909. június 9-én kiírt újabb pályázat már 280 mm-es övpáncélt írt elő.[40] Több irat azonban 1909 őszéről még vastagabb, 300 mm-es tervezett övpáncélról tesz említést, mely megfelelt a Tirpitz által ajánlottnak. A STT által 1909 őszén készített részletes páncéltömeg-számításokban 300 mm-es övpáncélról van szó, ugyanakkor a lövegtornyok barbettái, illetve a parancsnoki torony 280 mm-esek, mint az később ténylegesen megvalósult.[41] Még érdekesebb a MTK főnökének, Luzian von Ziegler ellentengernagynak a hajótest szilárdságáról írt, 1909. november 30-án kelt véleménye. Ziegler megállapítja, hogy a hajó méretéhez képest a test konstrukciója túlságosan gyenge, ami láthatóan a súlymegtakarításra való törekvés eredménye. Ziegler két további, a bordákat összekötő hosszgerenda beépítését tanácsolta, az így keletkező többletet ellensúlyozandó a szerinte "túldimenzionált" övpáncél vastagságának 300 mm-ről 290 mm-re csökkentését javasolva.[42] A fentiek alapján látható, hogy a későbbi TEGETTHOFF-osztály részletes terveinek elkészítésekor volt egy olyan fázis, amikor napirenden volt a 300 mm-es övpáncél alkalmazása. Viszont az is megállapítható, hogy a német javaslattal szemben, ennek ellentételezéseként nem tervezték a kazamaták páncélzatának csökkentését. Végül egy olyan konstrukciós javaslatot fogadtak el, amelynek többlettömege miatt az övpáncélt 280 mm-esre kellett csökkenteni.[43]
 
  Végül elérkeztünk a legkényesebb, és egyben a legnagyobb érdeklődést kiváltó kérdéshez, a torpedóvédelemhez. Mint az mindenki számára, aki egy kicsit is járatos a témában, közismert, ez volt az a terület, a páncélfedélzet elhelyezésére, valamint a vízmentes válaszfalakra vonatkozó javaslattal egyetemben, ahol az átadott információkból semmi nem hasznosult. Mint láttuk, a németek első dreadnought-osztályuktól kezdve kiemelt figyelmet szenteltek a vízvonal alatti védelemnek, abból az alapvetésből kiindulva, hogy ezeket az értékes csatahajókat nem szabad kitenni annak, hogy egyetlen torpedótól vagy aknától elsüllyedjenek. Ezt a veszélyt valamilyen szinten az osztrák-magyar haditengerészet is érzékelte, hiszen a német NASSAU-osztállyal párhuzamosan tervezett RADETZKY-osztályon szintén bevezetésre került a torpedófal. Ám ez a torpedófal, mely pusztán elméleti spekulációkon alapulva lett megtervezve, hiába volt vastagabb, mint a német hajón (50 mm 30 mm-rel szemben) nem tölthette be eredményesen a feladatát. A RADETZKY-osztályon a torpedófal 2,45 méterre helyezkedett el a külhéjtól, míg a NASSAU-nál ez a távolság 3,7 méter volt. Az 1906-tól kezdődő német 1:1 arányú vízvonal alatti robbantási kísérletek megmutatták, hogy az osztrák-magyar hajókon alkalmazott elrendezés hatástalan.
 
  A leendő TEGETTHOFF-osztály terveit, bár a haditengerészetnél már nyugállományba vonult, ugyanaz a Popper készítette, aki az előző osztályét. Popper a 20 000 tonnás, közel 3,5 méterrel szélesebb dreadnoughtok esetében szinte hajszálra a RADETZKY-osztályon alkalmazott torpedófal-elrendezést ültette át. 1909 májusától a haditengerészetnél legalább két olyan ember volt, akinek teljes mértékben tisztában kellett azzal lennie, hogy a Popper-féle torpedóvédelem nem jó: Montecuccoli és titkára, Koudelka. Ugyanakkor, paradox módon, a méretéhez képest igen szélesnek számító 20 000 tonnás csatahajón bőségesen lett volna elegendő hely hatásos torpedóvédelem kialakítására. És akkor még nem is említettük, hogy a végleges terv 2 méterrel szélesebb volt, mint a Tirpitznek bemutatott VI. számú előterv. Mindezek után kevéssé érthető, hogy mégis miért így épültek meg ezek a hajók, s legfőképpen az, hogy aki a leginkább megtehette volna, vagyis Montecuccoli, miért nem avatkozott be ebben a kérdésben. A már hivatkozott Ziegler-féle vélemény ugyan nem kifogásolta a torpedóvédelem elhelyezését, de alapvetően nem is ennek vizsgálata volt a feladata.
 
  Tény ugyanakkor, hogy a haditengerészetben, már az újabb csatahajóosztály tervezésének megkezdésekor sokan tisztában voltak az épülő TEGETTHOFF-osztály torpedóvédelmének fogyatékosságaival. A Popper utódja, Franz Pitzinger által jegyzett, az 1913. januári 24 500 tonnás csatahajótervet megelőző, 1912 tavaszán a MTK által készített 25 200 tonnás terv a németekéhez hasonló torpedóvédelemmel (4,1 m, 2×19 mm, szén a torpedófal és a kettős fenék között) rendelkezett. A páncélfedélzet, és a torpedófal kialakítása azonban egy, a Rivista Marittima 1911. decemberi számában megjelent olasz publikáció figyelembevételével lett kialakítva. Ugyanakkor a torpedófal melletti széntárolók kialakításakor a német csatahajókra, és a németek által végzett kísérletek eredményeire hivatkoznak.[44] A 24 500 tonnás terven, kissé gyengített formában (4 m, 2×18 mm) ugyanez az elrendezés jelenik meg. Mint az már ismert, a cs. és kir. haditengerészet 1914. június 10-én sikeres 1:1 arányú szekciókísérlettel tesztelte e torpedóvédelem hatékonyságát.[45]
 
  Érdekes pengeváltásra került sor az építendő új csatahajók (24 500 t) bizonyos technikai részletkérdéseiről a haditengerészet és a STT vezetősége részvételével zajló 1913. december 1-i megbeszélésen. A STT vezetősége többek között tolmácsolta a jelen nem lévő Poppernek a Pitzinger-féle tervhez fűzött, kritikának is beillő javaslatait. Még a jegyzőkönyv visszafogott soraiból is érezhető, hogy ezekre Pitzinger meglehetősen dühösen reagált, s többek között azt a külön megjegyezést tette, hogy sokkal fontosabb hatásos víz alatti védelemmel ellátni a csatahajót, mint fölöslegesen megduplázni a vízvonali lemezelést.[46] Ezzel lényegében Pitzinger azt mondta ki, hogy véleménye szerint a TEGETTHOFF-osztályon alkalmazott Popper-féle torpedóvédelem hatástalan. Ebben a kérdésben végül úgy tűnik, széleskörű konszenzus alakult ki a haditengerészet mérnöki- és tisztikarában. A SZENT ISTVÁN elvesztése után lefolytatott vizsgálat 1918-ban, bár némileg finomkodó formában, ezt végül hivatalosan ki is mondta.[47]
 
  A német csatahajók és csatacirkálók híresen jó túlélőképessége a jól megkonstruált torpedóvédelem mellett a hajótest vízhatlan válaszfalakkal való minuciózus felosztásának is köszönhető. Mint az Koudelka jelentésben külön aláhúzva olvasható (l. I. melléklet), a németek e válaszfalakon egyáltalán nem vágtak ajtónyílásokat. Ezzel szemben a TEGETTHOFF-osztályon csak a gép- és a kazánházak fő vízmentes válaszfalain összesen négy ajtó található. Az osztály hajóival való tapasztalatokról írott parancsnoki jelentések mindegyike előkelő helyen említi a vízmentes válaszfalak hiányosságait, felróva, hogy az amúgy is gyenge válaszfalakat tovább gyengítik a beléjük vágott ajtók, illetve az egyéb, rajtuk keresztül átvezetett csövek és kábelcsatornák. A vízmentes ajtókat egyébként a háború kezdetén lepecsételték.[48] Amúgy az osztály hajóin nem voltak teljesen egyformák válaszfalak: ugyan mindegyik 9 mm-es lemezekből készült, de a merevítő szögvasak a VIRIBUS UNITIS-en és a TEGETTHOFF-on 610 mm-re voltak egymástól elhelyezve, míg a PRINZ EUGEN-en 570 mm-re, és két keresztirányú vas kötötte őket össze. A TEGETTHOFF-on ugyanakkor minden második meg volt kettőzve. A haditengerészet végül előírta, hogy mindkét hajón lássák el a válaszfalakat keresztvasakkal, és a VIRIBUS-on a TEGETTHOFF mintájára kettőzzék meg minden második szögvasat.[49] Sajnos pont a SZENT ISTVÁN esetében nem ismert a vízmentes válaszfalak pontos konstrukciója.
 
  Ezen a területen is, akárcsak a torpedóvédelemén, nagy előrelépést jelentett a Pitzinger-féle terv. E tervben a 21 vízmentes válaszfal közül összesen kettőn vágtak ajtónyílást, de a nagy térfogatú gép- és kazánházakban egy sem volt. A tervhez csatolt tanulmányban nyíltan utalnak arra, hogy az előző osztályhoz képest jelentősen meg kívánják erősíteni a válaszfalakat, hogy azok mindenféle kitámasztás nélkül ellenálljanak a víznyomásnak. Sajnos, a konstrukció részleteit nem ismerjük. Egyedüli támpontot a robbantási kísérlethez épített szekció tervrajza jelent, csak az a kérdés, hogy ennek a válaszfalai a ténylegesen a hajóra tervezett válaszfalakat reprezentálják-e. Az elrendezés a PRINZ EUGEN-ének felel meg, szimpla szögvasakkal, két keresztvassal, a szögvasak közötti távolság viszont nagyobb, kb. 625 mm. Ezt ellensúlyozza, hogy a szögvasak az előző osztályon alkalmazott 90×60×9 mm-esek helyett 135×75×9 mm-esek voltak.[50] Végleges, részletes gyári rajzok hiányában nem tudjuk, hogy a hajót is ilyen válaszfalakkal kívánták-e ellátni, vagy ennél esetleg erősebbel.
 
  A fentieken végigtekintve újra csak azt állapíthatjuk meg, hogy a legnagyobb miértekre továbbra sem tudjuk a választ. Nem derül ki, hogy a TEGETTHOFF-osztály tervezése során miért nem került hasznosításra a hajótest víz alatti védelméről (torpedóvédelem, válaszfalak) megszerzett igen értékes tudás. Valószínűsíthető, hogy erről a kérdésről az igazán érdemi dolgok csak szóban hangzottak el, s nem kerültek írásban rögzítésre. Ezekre az izgalmas kérdésekre a felelet megtalálásához úgy tűnik, csak valami roppant nagy szerencse segíthet hozzá.
 
 
 

I. MELLÉKLET [51]
 

Szigorúan titkos

1. melléklet

 
 
Az új német csatahajótípusok fejlődési folyamata

Fő alapvetések
a. Maximális úszóképesség
 

  A tervezés vezérlő alapelve, hogy a csatahajók a legmesszemenőbben biztosítva legyenek az elsüllyedés ellen; a modern csatahajókkal szemben támasztott eltérő követelmények közti kompromisszum megalkotásakor inkább a nehéz lövegek számát kell csökkenteni, mintsem az úszóképesség csorbát szenvedjen. A "Szuvorov" amikor elkészült, az oldalára dőlt[52], és egy úszóképes hajó 5 ágyúval többet ér, mint egy elsüllyedt 50 ágyúval.
 
  A német haditengerészet ezért arra törekszik, hogy a lehető legerősebb övpáncélt alkalmazza, és a vízvonal alatti védelem minden részletében a legerősebb és legszilárdabb legyen.
 
  Az új német hajókon egyetlen vízhatlan ajtó sincs, még a gépház és a kazánház, vagy a kazánházak között sem. A vízhatlan ajtók gyöngítik a válaszfalakat, nagyobb víznyomást nem állnak ki, és őrszemélyzetet igényelnek, elvonva a legénységet más feladatoktól; mindezen felül nincs semmi garancia arra, hogy a legrosszabb pillanatban egy ajtó éppen nincsen nyitva. A kisebb vízmentes helyiségek lezárására búvónyílások elegendőek, a gép- és a kazánházakban lévő aknák is válaszfalakkal le vannak zárva, s csak a legalsó és a legfelső részükön van ajtó. E leválasztott aknák igen jó szolgálatot tesznek egy erős gőzkiömlés esetén, a gép- és kazánszemélyzetnek menekülési lehetőséget nyújtva.
 

Tüzérség

  Japán tengerésztisztek az államtitkárnak elmondták, hogy Csuzimánál a siker a közepes tüzérségnek volt köszönhető; tény, hogy a Japán a legújabb hajóin is megtartotta a 15 cm-eseket. A német haditengerészet azonban azért is kitartott a 15 cm-esek mellett, mert a saját lőkísérleteik bizonyították a 15 cm-es gránátok pusztító hatását. A 15 cm-esek már 6000 métertől eredményesen részt vehetnek a harcban, (amit a 10 cm-esekről nem lehet elmondani); gránátjaik rombolóereje a felépítményeket, kéményeket, árbocokat és az elhárító tüzérséget valósággal leborotválja. Eltekintve a nagy morális hatástól, mely e gránátok pusztításának köszönhető, a 15 cm-eseknek komoly gyakorlati haszna van, ugyanis amíg a "one big caliber gun"[53] típusú hajók, melyek a nehézlövegek mellett csak elhárító tüzérséggel rendelkeznek,[54] egy nappali összecsapásban a minden védelem nélkül elhelyezett elhárító tüzérséget elveszíthetik, s képtelenné válnak egy torpedó-támadás elhárítására. A 15 cm-esek azonban, még ha az elhárító tüzérség megsemmisül, képesek eredményesen működni a torpedónaszádok ellen, ezért nem csak meg kell tartani azokat, hanem könnyű páncélzat mögé helyezni, amely az elhárító tüzérség esetében gazdaságtalan lenne. A német flotta a torpedónaszádokat fokozott mértékben szándékozik bevetni, még a nappali összecsapások megfelelő pillanataiban is; s különösen azok ellen a hajók ellen lesznek eredményesek, melyek nem rendelkeznek torpedónaszádok ellen alkalmazható közepes tüzérséggel, míg saját hajóik a 15 cm-esekkel a csata utáni torpedónaszád-támadásoktól védve lesznek.
 

Ersatz "Nassau" és Ersatz "Oldenburg"[55]

  A "Dreadnought" adatainak megismerése arra indította a Birodalmi Tengerészeti Hivatalt 1906-ban,[56] hogy egy hasonló méretű hajó (Ersatz "Nassau") terveit dolgozza ki, mely ugyanolyan erős övpáncéllal rendelkezik.
 
  Az angol hajó valódi vízkiszorítását 20 000 tonnára becsülték.
 
  Ennél a négy hajónál, melyeknek az építése annyira előrehaladott, hogy adataik titkolása hamarosan tarthatatlanná válik, továbbá az őket követő négy Ersatz "Oldenburg"-nál főtüzérségként megtartották a 28 cm-eseket,[57] melyek a brit 30,5 cm-esekkel egyenértékűek, és a dugattyús gépeket. A dugattyús gépek mellett szólt, hogy 1906-ban még nem rendelkeztek elég tapasztalattal a turbinákról, nem akartak az ismeretlenbe ugrani, a Parsonsnak volt monopóliuma a turbinákra, és végül a német csatahajók háromcsavaros elrendezése miatt a turbinák bevezetése kevésbé látszott sürgetőnek.
 
  Az "Oldeburg"-osztály[58] negyedik egysége, melynek építése 1909-ben kezdődik, szintén dugattyús gépet kap, annak ellenére, hogy döntés született a turbinákra való átállásról, mivel a manőverező képessége a dugattyús gépekkel és a turbinákkal szerelt hajóknak annyira különbözik, hogy nem látszott célszerűnek egy hajórajban való alkalmazásuk. A négy "Nassau" és a négy "Oldenburg" így egy hajórajt képez.
 
  Mindkét osztály fő fegyverzetét hat toronyban elhelyezett tizenkét darab 28 cm-es alkotja, a közepes tüzérségük 12-14 db 15 cm-esből áll, elhárító fegyverzetük meg 8,8 cm-esekből. A nehézlövegek tornyainak az elhelyezése a következő:
 

  Az "Oldenburg" a "Nassau"-tól leginkább a 300 mm-re növelt vízvonali páncélzatával[59] és a 22 800 tonnára (próbajárati vízkiszorítás: mindössze 800 tonna szénnel) emelt vízkiszorításával. Az övpáncél megerősítését az a. pontban kifejtett alapelvek motiválták.
 
  A fenti alapelvet tükrözi a kazánok elhelyezése a fent említett nyolc hajón. Egy sor kazán a hajó középvonalában helyezkedik el, a második és a harmadik pedig a torpedók elleni páncélzat és a középső sor között. E sorok, illetve az egyes kazáncsoportok (kettesével) egymástól vízhatlan válaszfalakkal vannak elválasztva.
 
  A két osztály építése idején a legnagyobb titokban lő- és torpedókísérleteket hajtottak végre, hogy a következő hajók tervezéséhez kiinduló pontokat szerezzenek; e kísérletek eredményei melyeket részben egy szolgálatból kivont csatahajón, részben pedig modern hajók komplett szekcióin hajtottak végre, némely vonatkozásban annyira megdöbbentőek voltak, hogy a megszerzett adatok miatt a kísérletek nem kis költségei messzemenően megtérültek.
 

Lőkísérletek, s ezek fontosabb eredményei

  A kimustrált "Neptun"-ra[60] leadott lövések során kiderült, hogy a szénraktáron áthaladó, és a következő helyiségben felrobbanó gránátok a keletkező finom szénport begyújtották, mely házmagasságú lángcsóvákat eredményezett; a kísérletek szemtanúi ezen a jelenségen igencsak megdöbbentek. Ez lehet egyben a csuzimai csatában az orosz hajókon pusztító tüzek magyarázata. Ez gyújthatta be az éghető festékeket, s e jelenség, mely azelőtt valószínűtlennek tűnt, vezetett el a különböző festékfajták begyulladásának és égésének a vizsgálatához.
 
  A szenet azonban, mint védelmet nem lehet nélkülözni, és nehéz lenne más helyen tárolni, mint az övpáncél mögött; ezért is van szükség az övpáncél további megerősítésére, hogy a páncéltörő gránátok lehetőleg szétzúzódjanak rajta. Ugyanakkor torpedótalálatok esetén a szén, mint csillapító anyag jól bevált.
 
  A meppeni lőtéren is hajtottak végre lőkísérleteket (erre a célra készített szekciókon),[61] melyek alkalmával a 28 cm-es ágyú páncélgránátja 4000 méterről simán átütötte a 300 mm-es övpáncélt, a szénraktárat, a páncélfedélzetet és a torpedó elleni védpáncélt - együttesen 400 mm acélt - és ezután robbant fel. Ez egy újabb érv a vízvonali páncél vastagságának 300 mm fölé való növelésére.
 
  A meppeni kísérletek értékes adatokkal szolgáltak a páncélfedélzet konstrukciójára vonatkozóan is, melynek a ferde része könnyedén átütésre került és a lövedéket nem térítette el (a szén úgy viselkedett, ahogy várták, s szintén nem térített el.) Minél laposabb az övpáncélhoz lejtő része a páncélfedélzetnek, annál jobban érvényesül az eltérítő hatás.
 
  A német haditengerészet ezért a lehető leglaposabb páncélfedélzeteket kívánja alkalmazni, melyek valamelyest a vízvonal alatt fekszenek. A páncélfedélzet feletti szénraktárat a főfedélzetig nyúló torpedófal osztja ketté.
 

Torpedókísérletek, s ezek eredményei

  A létfontosságú részek védelmének legmegfelelőbb kialakítása végett különböző víz alatti szekciókon torpedókísérleteket hajtottak végre.
 
  A kettős fenéktől viszonylag kis távolságra elhelyezett páncél-torpedófal nem vált be; a torpedó felrobbanásakor erről a páncélfalról darabok szakadtak le, melyek a következő, egyszerű válaszfalban lövedékként lyukakat ütöttek, melyeken a víz beáramlott.
 
  Ezt a hiányosságot az egyszerű válaszfal és a páncélozott válaszfal felcserélése tökéletesen kiküszöbölte. A torpedó robbanása szétrombolta az egyszerű válaszfalat, de a páncélozott válaszfal érintetlen maradt. A két válaszfal között elhelyezett szén csillapította a robbanás erejét.
 
  A Birodalmi Tengerészeti Hivatal a kísérletek eredményei alapján arra az álláspontra helyezkedett, hogy minden új hajónál az egyszerű válaszfalat kívül, a páncélozott válaszfalat belül kell elhelyezni, és a köztük levő teret szénraktárnak kell felhasználni, melyet csak szükséghelyzetben szabad kiüríteni.
 
  A kísérletek során megállapították, hogy a páncélozott válaszfalat 4-4,5 méterre kell elhelyezni a külhéjtól (az alkalmazott robbanótöltet tömege: 125 kg);[62] ennél kisebb távolság esetén a robbanás beszakítja a páncélozott válaszfalat.
 

Az Ersatz "Heimdal" és "Hildebrand"[63]

E hajók tervei (l. 3. melléklet, mely nem másolat, hanem skiccek felhasználásával emlékezetből készült) a lő- és torpedókísérletek eredményeinek felhasználásával készültek.
 
  A 30,5 cm-esekre való áttérésre[64] nem a 28 cm-esek fogyatékosságai miatt volt szükség, hanem mert a Birodalmi Tengerészeti Hivatal biztos forrásból tudomást szerzett arról, hogy az újabb "Dreadnought"-ok övpáncélja erősebb, mint a névadó hajónak.[65]
 
  Eredetileg hat toronyban elhelyezett tizenkét 30,5 cm-est terveztek:
 

  Tekintettel az övpáncél 340 mm-re való megerősítésére,[66] a vízkiszorítás 24 500 tonnára emelése ellenére az egyik lövegtornyot el kellett hagyni (kb. 900 tonna súlymegtakarítás) és a kazamaták falát el kellett húzni 4 méterre a hajótest alsó részének héjazatától, hogy elkerüljék a hajó túlterhelését.
 
  A hatodik lövegtorony elhagyása nem jelenti a támadóerő csökkenését; miután a 30,5 cm-esekkel percenként három célzott lövés adható le,[67] minden különösebb győzködés nélkül belátható, hogy egy oldalon egyszerre mind az öt toronnyal vezetett tűz nem valósítható meg, mivel a lőporfüst a célt eltakarná. (Miután e nagy tűzgyorsaság titokban tartásában a Krupp is érdekelt, az engedélyük nélkül erről semmilyen részlet nem közölhető.)
 
  A kazamaták falának beljebb helyezésének, mely 4-4 löveg orr, illetve tat irányában való kilövését teszi lehetővé, a súlycsökkentés mellett célja volt az is, hogy elegendő hely jusson a védőhálókat kezelő legénységnek (a császári haditengerészet fontolóra vette a védőhálók újbóli bevezetését a hajóin.)
 
  E hajók, melyek építése hamarosan megkezdődik, főbb konstrukciós adatait a 2. számú mellékletben gyűjtöttem össze, a német hajókra vonatkozó adatok után zárójelbe téve a Stabilimento Tecnico VI. számú javaslatának adatait.
 
  A kisebb részletek közül a következőket kell megemlítenem:
 
  Parancsnoki torony: A parancsnoki torony egy kör alakú tűzvezető toronyból áll, e mag körül félkör alakban helyezkedik a hajó irányítását szolgáló torony. A parancsközlő készülékek vezetékei egy páncélozott aknában futnak a vízvonali páncélzat magasságáig, innen - ameddig lehetséges - a hajó hossztengelyében hátrafelé.
 
  Ennek az elrendezésnek köszönhetően a tűzvezető apparátus kétszeresen védve van, és könnyen kezelhetően helyezkedik el. A tűzvezető torony tetején egy távmérő található.
 
  A főárboc és a hátsó (felső) lövegtorony között egy ütegparancsnoki állás található.
 
  A fényszórók és az elhárító lövegek könnyű platformokon vannak elhelyezve, melyek elöl és hátul az árbocok és a kémények körül vannak csoportosítva.
 
  Víz alatti torpedóvető-készülék: v. Tirpitz tengernagy nézete szerint, amellyel a német flotta minden taktikusa egyetért, a nagy flották összecsapása mindenképpen egy melée-ben[68] fog végződni, melyben az alulmaradó flotta, a menekülő hajókkal együtt megsemmisítésre fog kerülni. A sérült hajók kiválása a formációból valószínűleg hamar megkezdődik, és ilyenkor a víz alatti vetőkészülék nagyon hasznos szolgálatot tehet.
 
  Ezért valamennyi német csatahajót egy orr-, két-két oldal- és egy tat-vetőkészülékkel szerelnek fel.
 
  A csónakokat a legfelső fedélzeten, a középső tornyok között helyezik el. A "Nassau"-osztályon még forgódaruk voltak, melyekhez síneket kellett felszerelni, az új hajók árbocdarukat kapnak.
 
  A megemelt lövegtornyok holttere: a megemelt tornyokból közvetlenül a hajó hossztengelyében előre vagy hátra tüzelni nem lehetséges, de az alsó tornyok megfelelő konstrukciójával és tömítésével ezt a tilos tartományt 20°-ra lehet csökkenteni.
 
  Az Ersatz "Heimdal" és "Hildebrand" egyedülálló toronyelrendezése melletti érvek.
  Ez a toronyelrendezés így néz ki:[69]
 

Úgy tűnik, a tat irányába történő tüzelést részesíti előnyben. Ezzel kapcsolatban az államtitkár kifejtette, hogy a közvetlenül menetirányba történő tüzelés mellett mindenképpen kiállt volna, de mivel az emelt helyzetű toronyból a holttér miatt ez nem lehetséges, ezért döntöttek a toronyszám csökkentésekor az emelt helyzetű első torony elhagyása mellett. Más a helyzet visszavonulás közben, amikor a közvetlen hossztengely-irányú tüzelés valószínűsége csekély, s megfelelő szög alatt a felső torony is bekapcsolódhat a tüzelésbe.
 
  A két a échelon[70] elhelyezett torony közül az egyik teljes mértékben részt vesz a küzdelemben, a túloldalon lévő, bár átfordítva az irányzási szöge csekély, szükség szerint részt vehet a harcban. Ám, ami valószínűbb, hogy a csata során a hajó másik oldalának is be kell kapcsolódnia a küzdelembe;[71] ebben az esetben igen jól jön egy eddig tartalékban lévő, megkímélt torony.
 

A német flotta nézetei a frontális támadásról

A német flotta a körülmények alapos tekintetbe vételével, miszerint az angolokkal kerülhet összeütközésbe, különös hangsúlyt helyez a harcmodor kérdéseire, a hiányzó egységeket a személyzet jobb kiképzésével és az anyagi eszközök jobb minőségével pótolva, valamint a legcélszerűbb eljárásokkal. A tűzharc megkezdését követően a kurzus pontos megtartásának óriási jelentősége van. Minden kormánymozdulat megzavarhatja a tűzvezető tisztet, és gyengíti a tüzelés hatékonyságát, miközben az ellenség folyamatosan a célra tarthat bemérve a távolságot és az irányt.
 
  A frontális támadás mindenképpen elvetendő, a támadó ugyanis keskenyebb, de mélyebb célt mutat, és csak lövegeinek egy részével képes tüzelni az ellenségre, miközben az valamennyi ágyúját a támadó felé fordíthatja. Ugyancsak katasztrofális lehet a fordulás pillanata: a támadó fél tűzvezető tisztje elveszti mind az irányt, mind a távolságot, s a fordulás közben nem tud tüzelni; ezzel szemben az ellenség csatasora intenzíven tüzelhet a nem egyszer lőporfüstbe burkolódzó támadóra, emellett - meglehetős eredménnyel - torpedóit is bevetheti ellene.
 
  E megfontolások tükröződnek a legújabb csatahajók terveiben is. (Az oldalsó tornyok csak 85°-os szögben tudnak előre vagy hátrafelé tüzelni, tehát nincs közvetlen orr- vagy tatirányú kilövési lehetőség.)
 
Bécs, 1909. május 1.

Koudelka mp

 
 
 
II. MELLÉKLET[72]

Szigorúan titkos

4. melléklet

Az új cs. és kir. csatahajók

Tíz 30,5 cm-es löveg és egy igen erős közepes tüzérség együttesen beleszorítva mindössze 20 000 tonnás vízkiszorításba arra kényszeríti a tervezőt, hogy elégtelen vízvonali páncélzatot alkalmazzon.
 
  A terv, közepes tüzérsége miatt a "Dreadnought"-ot felülmúlja, ámde vízvonali páncélzata a "Dreadnought"-nál, illetve minden későbbi ilyen típusú hajónál jelentősen gyengébb. A tervezett hajó még az új német "H" jelű cirkálónál is gyengébb (300 mm övpáncél, 26 csomós sebesség, nyolc 30,5 cm).[73]
 
  A tervezett hajónak 20 éven át kell szolgálnia, ezért az államtitkár úgy véli - anélkül, hogy a cs. és kir. haditengerészet parancsnokának döntését prejudikálná - ajánlatos lenne az egyik tornyot elhagyni, mely körülbelül 900 tonna súlymegtakarítással járna, s további súlymegtakarítást lehetne elérni az övpáncél felső része vastagságának 200 mm-ről 150 mm-re való csökkentésével (melynek elégségesnek kell lennie), ugyanakkor az övpáncél alsó részét 300 mm-re erősíteni. Miután a 28 cm-es gránát 4000 méterről (igaz ugyan, hogy merőleges becsapódási szögben) átütötte a 300 mm-es páncélt, Tirpitz admirális úgy véli, a 230 mm-es övpáncél - az olasz 30,5 cm-es lövegekre is tekintettel - túl gyenge.
 
  A hajó végein egy-egy torony a gerinc vonalában maradhatna, míg a másik kettőt, jó kilövési lehetőségekkel a échelon lehetne elhelyezni:
 

A német haditengerészet által lefolytatott lő- és torpedókísérletek (1. melléklet) alapján a következő további javaslatokat tette:
 
  Az övpáncélhoz minél laposabban csatlakozó páncélfedélzet.
 
  A páncélozott torpedó-válaszfal és a második tervezett vízmentes hosszanti válaszfal fordított elhelyezése, az előbbi belül, az utóbbi kívül, melynek következtében a páncélozott válaszfal távolabbra kerül a külhéjtól (2,45 m helyett közel 4 m).
 
  Végül, mivel valószínű, hogy nagy szükség lehet rá, ajánlott lenne a hajóorrba egy víz alatti torpedóvető-készüléket beépíteni.
 
  Az államtitkár, anélkül, hogy nézeteit a cs. és kir. haditengerészet parancsnokára akarná erőltetni, mégis úgy véli, azt kell tanácsolnia, tekintettel a csuzimai csata tapasztalataira, valamint a német haditengerészet által lefolytatatott számos és igen költséges kísérletre, hogy a cs. és kir. haditengerészet őrizze meg a 15 cm-es közepes tüzérséget, és mindenek előtt tartsa szem előtt a csatahajók elsüllyedés elleni védelmét.
 
  A jelenlegi cs. és kir. haditengerészeti parancsnoknak szívből sok szerencsét kíván abban, hogy végleg leszámolhasson a "pusztán partvédelem" jelszavával, ami egy képtelenség, s ami a korábbi években olyannyira fékezte a cs. és kir. flotta fejlesztését.
 
  Mihelyst Ausztria a tervezett nyílt tengeri flotta birtokába kerül, abba a helyzetbe kerül, hogy minden földközi-tengeri kérdésben döntő szava legyen.
 
  Szükség van erős parti erődítésekre, erről Németország is gondoskodik, ám az eredményes partvédelem legfontosabb tényezője mindig is az erős flotta lesz.
 
  Németországban is hosszú időt vett igénybe, míg ez a felismerés utat tört a flotta fejlesztése számára.
 
  Bécs, 1909. május 2.

Koudelka mp

 
 
III. MELLÉKLET[74]
 
A Birodalmi Tengerészeti Hivatal
Államtitkára
 
Berlin, 1909. november 26-án
 
Excellenciás Uram

Tisztelettel a legmélyebb köszönetemet fejezem ki Önnek a berlini cs. és kir. katonai attasé útján hozzám eljuttatott leveléért. Habár a benne foglaltak titoktartás tárgyát képezik, nem tudom megállni, hogy őszinte szerencsekívánataimat ne fejezzem ki Önnek és a cs. és kir. haditengerészetnek, amiért egy ennyire eredeti csatahajótípusra esett a választásuk. A hármas lövegtornyok kérdésének, melyeknek az új olasz csatahajón, a "Dante Alighieri"-n való alkalmazásáról is kaptam már egy rövid jelentést, az alám tartozó hivatalok a legnagyobb figyelmet szentelik. A végleges döntés e toronykonstrukció átvételéről csak azon kísérletek eredményétől függően hozható meg, melyek a toronnyal leadott sortüzek esetén felmerülő nehézségek csökkentését célozzák.
 
  Még egyszer köszönetemet fejezem ki az Ön közléseiért, s biztosíthatóm Önt, hogy bármikor készen vagyok újabb eszmecserét folytatni, s ezúton ismételten szeretném legnagyobb jókívánságaimat tolmácsolni.
 

v. Tirpitz

 
  1 Ramoser, Christop: K. u. K. Sclachtsciffe in der Adria. Österreich-Ungarns Tegetthoff-Klasse. Wien, 1998. (Ramoser) 54-56. o.
 
  2 KA (Kriegsarchiv, Wien) MS/II. GG (Marinesektion II. Geschäftsgruppe) 1908. 47C/15 5., 8.
 
  3 Ramoser 66-67. o.
 
  4 KA MS/PK (Marinesektion Präsidialkanzlei) 1909. I-4/9 1382. A levelet április 18-án küldték el.
 
  5 Alfred Wilhelm Heinrich von Koudelka báró 1864-1947. 1906 szeptembere és 1909 decembere között a tengerészeti osztály elnöki irodáján Montecuccoli titkáraként szolgált. 1913 novemberétől ellentengernagy, 1917 novemberétől altengernagy. A háború kitörésekor a trieszti körzet parancsnoka, 1915 decemberétől ugyanitt a körzet és a hozzá tartozó partszakasz parancsnoka. 1918 júliusában tartalékba, 1918 novemberében nyugállományba helyezték.
 
  6 KA MS/PK 1909. I-4/9 1522
 
  7 SCHLEISEN, SHCLESWIG-HOLSTEIN
 
  8 Axel Grießmer: Linienschiffe der Kaiserlichen Marine 1906-1918. Bonn, 1999. (Grießmer) 19-20. o.
 
  9 Grießmer 22-24. o.
 
10 Elül-hátul egy-egy ikertorony, valamint oldalanként két-két egyes torony.
 
11 Grießmer 25-26. o.
 
12 John Roberts: The Battleship Dreadnought. Conway, London, 2001. 9-12. o.
 
13 Grießmer 27-30. o.
 
14 Az 1895-ben átadott Vilmos Császár-csatorna, a Balti-tengert kötötte össze az Északi-tengerrel. E csatornán a dreadnought-méretű hajók már nem tudtak átkelni, főként a zsilipek korlátozott mérete miatt (125×22 m). Az átépítés során, mely 242 millió márkába került, a csatornát kiszélesítették és kimélyítették, illetve újabb, 310×42 m befogadóképességű zsilipeket építettek hozzá. 1948-ban a csatornát Nord-Ostsee-Kanal névre keresztelték át.
 
15 Grießmer 32-36. o.
 
16 Grießmer 35-36. o. A főbb érvek a dugattyús gépek mellett a következők voltak: túl magas licencdíjat kell a turbinákért fizetni, meg kell várni, amíg sok német cég képes lesz azokat előállítani, s így az árak csökkennek, végül, a segédgépeket a turbinás főgépek esetében másként kellene elhelyezni, így nőne a hajó hossza, s ezzel az övpáncélé is, s ez jelentős többletköltséggel járna.
 
17 Norman Friedman: Battleship Design and Development 1905-1945. London, 1978. 82.
 
18 NJM Campbell: German dreadnoughts and their Protection. In: Warship International 13. o. Bizonyos publikációk akár tíz százalékpontos különbséget adnak meg a németek javára, ez azonban abból adódik, hogy a németek a páncél tömegébe beleszámolták a lövegtornyok forgó részeinek páncélzatát, míg a britek nem. A korrigált adatok szerint a korai brit dreadnoughtok páncéltömeg-aránya kb. 29 % volt, míg a németeké 31-32 %.
 
19 Főbb műszaki adatok: 18 500 t, 146×26,9 m, 22 000 Le, 19,5 cs, öv: 300 mm, fedélzet: 55 mm, lövegtorony: 280 mm, pk torony: 400 mm, fegyverzet: 12×28 cm, 12×15 cm, 16×8,8 cm, 6×45 cm TR. Tagjai: NASSAU, WESTFALEN, RHEINLAND, POSEN.
 
20 Az 1908-as kiegészítés 25 évről 20-ra szállította le a csatahajók és a páncélos cirkálók (illetve csatacirkálók) pótlási periódusát, s egyben megszabta a flotta kiépítésének menetrendjét 1917-ig, amitől kezdve a 20 éves pótlási periódus alapján, törvényhozási jóváhagyás nélkül, automatikusan épülhettek az újabb nehéz egységek.
 
21 Grießmer 52-53. o.
 
22 Grießmer 56-64. o.
 
23 Grießmer 65-68. o.
 
24 Főbb műszaki adatok: 22 400 t, 167×28,5 m, 28 000 Le, 21 cs, öv: 300 mm, fedélzet: 55 mm, lövegtorony: 300 mm, pk torony: 400 mm, fegyverzet: 12×30,5 cm, 14×15 cm, 14×8,8 cm, 6×50 cm TR. Tagjai: HELGOLAND, OSTFRIESLAND, THÜRINGEN, OLDENBURG.
 
25 Grießmer 77-83. o.
 
26 Grießmer 85-92. o.
 
27 Grießmer 92-97. o.
 
28 Grießmer 98-104. o.
 
29 Főbb műszaki adatok: 24 300 t, 172×29 m, 38 000-55 000 Le, 21,7-23,4 cs, öv: 350 mm, fedélzet: 60 mm, lövegtorony: 300 mm, pk torony: 400 mm, fegyverzet: 10×30,5 cm, 14×15 cm, 8×8,8 cm, 5×50 cm TR. Tagjai: KAISER, KAISERIN, FRIEDRICH DER GROßE, KÖNIG ALBERT, illetve a PRINZREGENT LUITPOLD.
 
30 1911-1914-ben új, reprezentatív épületet építettek a Birodalmi Tengerészeti Hivatal számára a Landwehrkanal partján. A régi épületet a második világháborúban porig bombázták.
 
31 KA MS/PK 1909. I-4/9 1632
 
32 Denn Österreich lag einst am Meer. Das Leben des Admirals Alfred von Koudelka. Graz, 1987. 116-117. o.
 
33 KA MS/PK 1909. I-4/9 1632
 
34 KA MS/PK 1909. I-4/9 1632
 
35 KA MS/PK 1909. I-4/9 1632
 
36 KA MS/PK 1909. I-4/9 1632
 
37 KA MS/PK 1909. I-4/9 1632
 
38 KA MS/PK 1909. I-4/9 1632
 
39 KA MS/PK 1909. I-4/9 1632
 
40 Ramoser 67. o.
 
41 KA MS/PK 1909. I-4/9 4572
 
42 KA MS K. u. K. Marinetechnisches Komitee 1909. Res. Nro. 2935/I.
 
43 KA MS/PK 1909. I-4/9 4719
 
44 KA MS/PK 1912. I-4/12 2388
 
45 Krámli Mihály: A "megerősített TEGETTHOFF-osztályú" csatahajók torpedóvédelmének tesztelésére végzett kísérlet és jegyzőkönyve. In: Hajózástörténeti Közlemények 2009/2. (Krámli)
 
46 KA MS/PK 1913. I-4/11 6078
 
47 Bánsági Andor: A SZENT ISTVÁN csatahajó elsüllyedése a dokumentumok tükrében. In: Hajózástörténeti Közlemények 2008/2
 
48 Ramoser 256-259. o.
 
49 KA MS/II. GG 1912. 47 C/2 12
 
50 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Archívuma, Mladiáta-gyűjtemény, "Projekt eines Sprengoblektes"
 
51 KA MS/PK 1909. I-4/9 1632
 
52 A dőlésről konkrét információt nem sikerült felleni, de az orosz BOROGYINO-osztály, melynek a SZUVOROV is tagja volt, híresen fejnehéz és instabil volt. A japánok az általuk zsákmányolt és IWAMI névre keresztelt ORJOL 15 cm-es lövegtornyait leszerelték, hogy a hajó stabilitását növeljék.
 
53 Helyesen: one big calibre gun. A caliber nem brit, hanem amerikai angol.
 
54 A britek az 1912-ben építeni kezdett IRON DUKE-osztályon vezették újra be a 15 cm-es közepes tüzérséget.
 
55 Ersatz OLDENBURG: OSTFRIESLAND, a NASSAU Ersatz BAYERN volt.
 
56 Valójában még 1905-ben.
 
57 Ez tévedés, a második német dreadnought-osztály 30,5 cm-es lövegeket kapott.
 
58 HELGOLAND-osztály, negyedik tagja az OLDENBURG.
 
59 Tévedés, a NASSAU övpáncélja is 300 mm-es volt. A HELGOLAND-on a lövegtorony páncélzatát növelték 280 mm-ről 300 mm-re.
 
60 Ex FRIEDRICH DER GROßE. Ugyanekkor más forrás szerint e célhajó valójában a JUPITER (Ex DEUTSCHLAND) volt. Grießmer 92. o.
 
61 1908 őszén történ, a Krupp cég meppeni lőterén, a szekció a NASSAU-osztály védelmét reprezentálta.
 
62 Ekkora volt az új német 50 cm-es torpedó robbanófeje. KA MS/PK 1909. I-4/9 1632
 
63 KAISER, FRIEDRICH DER GROßE
 
64 Tévedés, a 30,5 cm-esekre az áttérés már az előző osztálynál megtörtént.
 
65 Tévedés, a DREADNOUGHT-ot követő BELLERPHON- és ST VINCENT-osztályok övpáncélja 254 mm-es volt, szemben a DREADNOUGHT 279 mm-es övpáncéljával.
 
66 A 12 nehézlöveges terv övpáncélja 320 mm-es volt. Az öt tornyos tervnek egy darabig 340 mm-es volt az övpáncélja, a végleges változatnál ezt 350 mm-re növelték.
 
67 A HELGOLAND-osztályon bevezetett új típusú lövegtorony volt az első, amellyel ezt a tűzgyorsaságot sikerült elérni.
 
68 Szervezetlen közelharc, ahol a küzdő felek összekavarodnak.
 
69 Téves, a brit hajókon volt bal oldalon az első eltolt oldaltorony. A német hajókon pont fordítva volt, a jobb oldalon helyezték el az első oldaltornyot.
 
70 Helyesen: en échelon, mely jelen esetben diagonális elhelyezést jelent (szó szerint fokról-fokra).
 
71 Tirpitz egészen 1910-ig kitartott közelharc-elmélete (Nahkampf) mellett, mely szerint a megvívandó tengeri csata mindenképpen összekavarodott közelharcban végződik, amely során a hajóknak mindkét oldalukra tüzelniük kell. A következő csatahajóosztály (KÖNIG) tervezése során is csak igen nehezen adta be a derekát, s fogadta el valamennyi lövegtorony középvonalba való helyezését.
 
72 KA MS/PK 1909. I-4/9 1632
 
73 H cirkáló: GOEBEN. Ennek fegyverzete 10×28 cm volt, de az előzetes terveknek valóban volt egy 8×30,5 cm-es változata.
 
74 KA MS/PK 1909. I-4/9 4596
 
75 KA MS/PK 1909. I-4/9 4289 Montecuccoli 1909. november 11-én kelt levelében tájékoztatta Tirpitzet, hogy egy 20 000 tonnás, négy darab hármas lövegtoronnyal ellátott csatahajó-osztályt fog a cs. és kir. haditengerészet építeni.
 

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2011, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat