Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Krámli Mihály:
A Központi Szállításvezetőség Hajózási Csoportjának megszervezése 1915-1916
(A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült)

  Az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborús részvételének hatalmas szakmai és memoár irodalma van. Ezen belül már meglehetősen kicsiny csoportot alkot a Duna 1914-1918 között betöltött katonai, politikai és gazdasági szerepével foglalkozó történeti irodalom. E művek nagyobb része a Duna mentén végrehajtott hadműveletekre, illetve az osztrák-magyar szárazföldi csapatok és folyami egységek (cs. és kir. Dunaflottilla) ezekben való részvételére koncentrál. Jóval kevesebben kutatták a Monarchia kereskedelmi hajózásának, azon belül is a dunai hajózásnak az első világháborús történetét. Az elmúlt közel kilenc évtizedben meglehetősen kevés mű született e tárgykörben, annak ellenére, hogy az osztrák-magyar dunai kereskedelmi hajózás fontos katonai és gazdasági feladatokat látott el a háború folyamán.

   Jelen műhelytanulmányban az osztrák-magyar dunai kereskedelmi hajózás katonai megszervezésének és intézményrendszerének kialakulásának vázlatos bemutatását tűztük ki elsődleges célul, emellett röviden utalni kívánunk az általa ellátott katonai és gazdasági feladatokra, Románia hadba lépésének időpontjáig (1916. augusztus 27.).

 

  A Habsburg Birodalmon belül mindig nagy jelentősége volt a Dunának, mint vízi útnak, amely sokáig a legfontosabb kereskedelmi útvonalnak is számított. Az 1856-ban nemzetközi vízi úttá nyilvánított Duna szerepe 1866 után a Monarchia számára felértékelődött. Miután Ausztria a vesztes háború után kiszorult a Német Szövetségből, egyedüli lehetséges terjeszkedési és befolyási területévé a Balkán vált. E befolyás gyakorlásának egyik legfontosabb eszközévé a Duna, és a dunai hajózás lépett elő. A Monarchiának sikerült a dunai hajózásban megszilárdítania a pozícióját, annak ellenére is, hogy Oroszország mind a berlini kongresszuson (1878), mind pedig az 1880-1883 között a Duna kérdésében rendezett nemzetközi konferenciákon igyekezett minden követ megmozgatni az osztrák-magyar térnyerés ellen. Ez persze nem jelentette azt, hogy minden Ausztria, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia érdekei szerint alakult volna a Duna kérdésében.[1]

   Az ellentétes hatalmi és gazdasági érdekek metszéspontjában álló Duna 1856-tól kezdve ténylegesen olyan vízi útvonal volt, melyen szabad a hajózás. Mindez azt jelentette, hogy a folyamhajózással űzött kereskedelemben - két dunai kikötő között - valamennyi parti állam hajói egyenjogúságot élveztek, de egy nem parti állam csak a tenger, illetve valamely dunai kikötő közti forgalomban vehetett részt. A parti államok belső hajózásának ezen szabadsága (az ún. kabotázs) mindig az erősebb félnek kedvez, mely jelen esetben az Osztrák-Magyar Monarchia volt. Románia és Szerbia belső hajózási forgalmát 1914 előtt a Monarchia ellenőrizte, illetve bonyolította le, elsősorban az osztrák érdekeltségű Dunagőzhajózási Társaság (DGT) által.[2] Mindezt az tette lehetővé, hogy Ausztria-Magyarország belvízi kereskedelmi flottája jelentősen felülmúlta a többi dunai állam kereskedelmi flottáját. A Monarchia négy nagyobb hajóstársasága, a DGT, mely egyben Európa legnagyobb belvízi hajózási társasága volt, a Délnémet Dunagőzhajózási Társaság (DDGT), a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Rt. (MFTR) és a Magyar Belhajózási Rt. (MBR) birtokolta - az úgynevezett görög uszályok kivételével - a hajóállomány 67,2 %-át, illetve az uszályállomány 81,2 %-át. Ha a hajók teljesítményét, illetve az uszályok hordképességét vizsgáljuk, még inkább a Monarchia javára billen a mérleg: a lóerőkben mért teljesítmény 79,5 %-a, illetve a tonnákban mért hordképesség 83,5 %-a felett e négy említett társaság rendelkezett.[3] Mindezen felül az Osztrák-Magyar Monarchia jelentős folyami haderőt tartott fenn a Dunán, melynek magját az első világháborúban 10 db, 300-600 tonnás páncélozott monitor alkotta. E flottilla mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben felülmúlta Oroszország, Románia, Szerbia és Bulgária folyami hadihajó-állományát.

   Az első világháború kitörésekor hozzávetőlegesen a következőképpen alakult a dunai hajóállomány. A Monarchia 174 vontatógőzössel, 70 személygőzössel, 6 motoros hajóval és 1455 uszállyal, összesen 841 000 tonna rakodóképességgel rendelkezett. Németország, Románia, Szerbia és Oroszország összesen 85 vontatógőzössel, 3 motoros hajóval, 338 uszállyal és 165 600 tonna hordképességgel rendelkeztek. Ezen kívül még meg kell említeni az úgynevezett görög uszályokat, melyek összes hordképessége kb. 600 000 tonnát tett ki. Ezek az uszályok román és görög tulajdonban álltak, s kizárólag Turnu-Severintől lefelé és a Fekete-tengeren hajóztak.[4]

 

  Az első világháborút megelőzően a Monarchia hadvezetésén belül nem létezett olyan központi szervezet, mely a szállítások (vasúti és vízi) háború esetén való megszervezését irányította és felügyelte volna. Békeidőben ezt a feladatot az 5. EB (Eisenbahnbüro) látta el, amely a vezérkar és a közös Hadügyminisztérium kettős alárendeltségében működött, és mint nevéből kitűnik, csak vasúti kérdésekkel foglalkozott. Az 5. EB 27 vasútvonal-parancsnoksággal rendelkezett. A háború előestéjén, 1914. július 27-én az előzetes mozgósítási terveknek megfelelően feloszlott és átalakult az 5. EB, mégpedig három részre: a tábori vasútügyek főnökére (Chef der Feldeisenbahnwesens), a központi vasúti és hajózási vezetőségre (Zentrale Eisenbahn und Dampschifftransportleitung) és a Hadügyminisztérium vasúti osztályára (...). A szállítások stratégiai jelentőségének felismerése már 1914 végén oda vezetett, hogy a vasútügyek főnökét közvetlenül a hadsereg-főparancsnokságnak (Armee-Oberkommando, AOK) rendelték alá. Az ő alárendeltségében működött az újonnan felállított Központi Szállításvezetőség (KSZV; Zentraltransportleitung, ZTL), melynek parancsnoka egy magas rangú vezérkari tiszt lett. A KSZV alárendeltségében működött ezután a 27 vasútvonal-parancsnokság.[5] A KSZV 1915-ig gyakorlatilag csak a vasúti ügyekkel foglalkozott, a hajózást irányító csoportja csak 1915 novemberében jött létre, a 27 vasútvonal-parancsnokság mellett 28. csoportként.

   Mint az előzőekből kitűnik, a Monarchiában a háború előtt nem tervezték a dunai hajózásnak a vasút mintájára való központi megszervezését. A hadvezetőség 1914 előtt nem számolt azzal, hogy a dunai kereskedelmi flottát mozgósítás és háború esetén nagyobb mértékben igénybe vegye. A századforduló táján ugyan voltak ilyen tervek, de azokat rövid mérlegelés után elejtették, mivel a novembertől márciusig teljesen kiszámíthatatlan jégviszonyok minden előzetes számítást felboríthattak, továbbá, mert az utazás időtartama és az érkezés ideje számos véletlentől (köd, vízállás, stb.) függött, végül, mert az elsősorban gabonaszállításra épült uszályok nagyobb átalakítás nélkül hosszabb csapatszállításra nem voltak alkalmasak. Mindezeket figyelembe véve a dunai kereskedelmi hajókat csak átkeléseknél, valamint lőszer és katonai felszerelés utánpótlásának szállítására szándékoztak felhasználni.[6]

   Természetesen mindez nem jelentette azt, hogy a hadvezetőség lemondott volna a kereskedelmi hajózás igénybevételéről. A közös Hadügyminisztériumban működő tengerészeti osztály (Marinesektion) által kidolgozott haditervekben szerepeltek a Közép- és az Al-Dunán hadihajók és kereskedelmi hajók együttműködésére vonatkozó elképzelések. Az 1912-ben Ausztria és Magyarország parlamentjei által megszavazott hadiszolgáltatási törvény (Ausztriában 26. XII. 1912, RGBL Nr. 236, Magyarországon 1912/LXVIII. tc.) lehetővé tette, hogy háború, illetve mozgósítás esetén birtokosaik - többek között - a vízi járműveket, térítés ellenében használatra, illetve akár véglegesen is átengedjék a hadseregnek, illetve a haditengerészetnek (12. §). Amennyiben a hajókat a hadsereg vette igénybe, az alá a parancsnokság alá rendelték, amely a partnak azon részén állomásozott. Ez az alárendelési gyakorlat, valamint az, hogy a hajók civil személyzete csak részben, a hajózási kérdésekben kiadott parancsok tekintetében állt a katonai fegyelem és büntetőjog hatálya alatt (rájuk ugyanis a törvény 9. § 3. bekezdése vonatkozott), meglehetősen ineffektívvé tette a belvízi hajózást a háború kezdeti időszakában.

   Még a hadiszolgáltatási törvény megszületése előtt a hadvezetőség, illetve a haditengerészet kötött megállapodásokat hajózási társaságokkal. A DGT-vel 1893-ban és 1911-ben, míg a hadsereg az MFTR-rel 1910-ben.[7] A haditengerészet a DGT-vel 1911-ben külön szerződést kötött, 4 vontatógőzös, 3 uszály és 1 személygőzös bérletére. E szerződést 1912 és 1914 között minden évben meghosszabbították az 1911-ben megállapított feltételek szerint. A szerződés alapján, mozgósítás idején, belföldi használat esetén a hivatalos katonai bérleti tarifán felül 15 %-os, míg külföldi használat (Orsovától lefelé) esetén 30 %-os pótlék járt a DGT-nek. Emellett a haditengerészet teljes felelősséget vállalt a hajókat ért károk megtérítésére.[8] Később, a háború tapasztalatai alapján jóval rövidebb, szabatos szerződéseket kötöttek, melyek a gyakorlatban be is váltak.[9] Ezzel szemben a DGT-vel és az MFTR-rel még a háború előtt kötött, túlságosan bonyolult szerződések számos jogi kiskapu lehetőségét nyitották meg.

   A DGT-vel és az MFTR-rel külön kötött szerződések, valamint a béke idején a háború esetére szerkesztett idevágó katonai jogszabályok is bizonyítják, hogy a különböző hajózási társaságok hajóparkjának egységes katonai vezetését nem tervezték. Sőt, a katonai szabályzatok teljesen egyformán szabályozták a dunai hajózást és a vasúti forgalmat, bár ez a két szállítási nem mind szervezetileg, mind igazgatás szempontjából nagyon különbözött egymástól. Ezek szerint például a hajózási és vasúti vonal és állomásparancsnokságok szolgálata teljesen egyforma lett volna. Ez az elgondolás csak addig, és akkor is csak korlátozottan volt működőképes, ameddig a hadvezetőség csak egy társaság járműparkját szándékozott igénybe venni. Mivel azonban a hadvezetés már a háború kezdetén két hajózási társaságtól, később pedig már az összes osztrák és magyar vállalattól bérelt hajókat, majd gyakorlatilag 1915 őszétől, formálisan 1917 februárjától a német Bajor Lloyd (Bayerische Lloyd, BL) hajói felett is rendelkezett, e hajópark ésszerű kihasználására a háború előtt megszabott formák és keretek teljesen alkalmatlannak bizonyultak. Hamarosan bebizonyosodott, hogy ez csak egységes és hatékony vezetés mellett lehetséges.

  Ugyan világos volt, hogy a törvényben háttérbe szorult a centralizáció elve, ezt a hiányosságot azonban nem hozta szóba senki. A közös Hadügyminisztérium tengerészeti osztályán 1913. június 3-án tartott megbeszélésen, melyen a tengeri kereskedelmi flotta háborús feladatairól tárgyaltak, az elnöklő Karl Kailer von Kaltenfels ellentengernagy, a tengerészeti osztály főnökének a helyettese, nem bocsátotta vitára a belvízi hajózás kérdését.[10] Az adott helyzetben ez azonban teljesen érthető volt, mivel a megbeszélés kiegészítő részét képezte az éppen ekkor Bécsben a Hármasszövetség haditengerészeti egyezményének újbóli megkötéséről folyó háromoldalú tárgyalásoknak. A júniusban megkötött, és 1913. november 1-én hatályba lépő egyezmény, támadó hadműveletekkel és a Földközi-tenger olasz-osztrák-magyar ellenőrzés alá vonásával számolt,[11] amelyben természetszerűleg a dunai kereskedelmi hajózásnak nem juthatott semmilyen szerep. Mint az közismert, a háború kitörésekor az események másként alakultak. Olaszország semlegességével, majd 1915-ös hadba lépésével az antant oldalán az Adriára bezárt osztrák-magyar kereskedelmi tengerészetnek végül jóval kisebb szerep jutott a háború során, mint a dunai hajózásnak.

  Az első világháború kitörését követően 1914 júliusa és 1915 októbere között viszonylag kis szerepe volt a dunai kereskedelmi hajózásnak (nem úgy a dunai hadihajóknak). Ebben az időszakban túlnyomórészt szerb csapatok ellenőrizték a Dunát és a Szávát. Néhány kísérlet ugyan történt kereskedelmi hajók igénybevételére a visszavonuló csapatok megsegítésére, ám ez nem volt sikeres.[12] A központi vezetés hiánya csak tovább súlyosbította a helyzetet. A főként vontatókból és uszályokból álló dunai kereskedelmi hajóállomány amúgy is kevéssé volt csapatszállításra alkalmas, különösen a front közelében, részben a novembertől márciusig tartó időszak kiszámíthatatlan jégviszonyai, részben pedig az elsősorban gabonaszállításra épült uszályok miatt. Egy 60 vagon befogadóképességű uszály ugyanis maximálisan 18 vagonban elhelyezhető katonát tudott szállítani, de csak a legprimitívebb körülmények között, tehát igen rövid, egy napnál hosszabb utazást nem igénylő távon.[13] Ebből következett, hogy a dunai kereskedelmi járműveket közvetlen katonai - csapatszállítási - célra elsősorban folyamátkeléseknél vették igénybe. Ennek megfelelően már a háború előtti tervek szerint is az igénybe vett kereskedelmi hajók fő feladata az utánpótlás szállítása lett volna.

   A háború kezdetén a bérbe vett DGT és MFTR hajókkal azok a helyi katonai hatóságok rendelkeztek, amelyek hatáskörében a járművek éppen tartózkodtak. Minden formaság nélkül igénybe vettek olyan járműveket is, amelyeket nem bérelt a hadvezetőség. A parancsokat többnyire az általános helyzet ismerete nélkül, sokszor a hajózás követelményeinek nem megfelelően adták, sőt, azok nem egyszer egymással teljesen ellentétesek voltak. Ebben a helyzetben nem csoda, különösen az első hónapokban, hogy súlyos konfliktusok alakultak ki a hajók kapitányai és a demoralizált csapatok parancsnokai közt.

   A kaotikus helyzetet látva a központi vezetés felé tett első lépés a szabadkai 4. tábori szállításvezetőség (TSZV, Feldtransportleitung, FTP) 1914. november 1-én felállított katonai hajózási csoport megalakítása jelentette. A cél az volt, hogy a különböző vállalatoktól bérelt hajóparkot központi vezetés alatt álló, használható egységgé alakítsák át. Mindezt úgy tervezték, a vasúttal ellentétben, hogy a katonai hajózási csoport a hajókat a tulajdonosoktól teljesen függetlenül vezesse. Az elgondolás alapvetően helyes volt, de a megvalósítás feltételei, elsősorban a Duna szerb csapatok általi ellenőrzése miatt, ekkor még nem voltak meg. A bérelt hajóparkot irányító központi szervezet létrejöttére még egy esztendőt várni kellett.

   Habár, mint láttuk, 1914. november 1-én megalakult Szabadkán a katonai hajózási csoport, a központi irányítást még sokáig nem tudták bevezetni. A helyzetet jól jellemzi a következő jelentés, melyet a 4. TSZV küldött a hadsereg-főparancsnokságnak 1915. január 20-án.

  "A hajóparkkal rendelkeznek: a balkáni haderők FP-a és HT-a (főparancsnokság, hadtápparancsnokság - K. M.) az újvidéki és titeli hídépítés vezetőségei, a petrovaradini erődparancsnokság, a TSZV és a KSZV. Rendszerint egyik hatóság sem ismeri a másik szükségletét és rendelkezését. A hatáskör széjjelosztásának természetes következménye az, hogy például két uszályt két külön gőzös vontatott ugyanazon az úton. Ehhez járul a rendelkezési joggal felruházott parancsnokságok gyakori változása, úgy hogy a hajók kapitányai már nem tudják, kinek engedelmeskedjenek."[14]

   A fenti idézetben vázolt helyzet jellemezte 1915 folyamán az ekkor még viszonylag csekély bérelt hajópark (45 gőzös, 200-265 uszály)[15] vezetését. A dunai kereskedelmi hajózás központi irányítása megvalósításának feltételei véglegesen 1915 október-novemberében jöttek létre Szerbia legyőzésével és a Duna megnyitásával, illetve aknamentesítésével.

 

  A dunai kereskedelmi hajóparknak a háború előtt nem tervezett méretű igénybevételét, militarizálását és egy központi katonai hajózási hatóság vezetése alá rendelését elsősorban a háború nem várt elhúzódása és az antant tengeri blokádja tette szükségessé. A központi hatalmak, ezen belül elsősorban a Monarchia osztrák fele és Németország ugyanis még békekörülmények között sem tudta teljes egészében megtermelni a lakosság ellátásához szükséges mezőgazdasági terményeket. Ausztria teljes gabonaszükségletét például még a Magyarországon megtermelt felesleg sem tudta teljes egészében fedezni, rendes körülmények között is Ausztria 5-10 %-os Monarchián kívüli gabona behozatalra szorult. A háborús viszonyok ezen a helyzeten tovább rontottak, a mezőgazdasági szektorban a háború következtében előálló emberi és állati munkaerőhiány, valamint a trágyahiány folyamatos terméscsökkenéshez vezettek. Németország 1913-as 20,5 millió tonnás gabonatermése 1918-ra 12,5 millió tonnára, Magyarország 1913-as 13 millió tonnás gabonatermése 1917-re 8,5 millió tonnára, míg Ausztria 1913-as 6,4 millió tonnás gabonatermése 1917-re 2,5 millió tonnára csökkent. Ausztriát külön sújtotta, hogy jelentős galíciai és bukovinai területek estek ki a mezőgazdasági termelésből a hadműveletek következtében.[16] Az élelmezési viszonyok romlása miatt 1915. februárban, illetve júniusban, Ausztriában és Magyarországon felállítottak egy-egy gabonaközpontot (Ausztriában: Kriegsgetreide-Verkehrsanstalt, Magyarországon: Haditermény Rt.). A helyzet további romlása oda vezetett, hogy 1916 végén egy-egy központi hivatalt létesítettek. 1916. október 26-án állították fel Magyarországon a Közélelmezési Hivatalt, majd 1916. november 13-án Ausztriában a k. k. Amt für Volksernährung-ot (cs. kir. Népélelmezési Hivatal).

  A vezető körök mind a Monarchiában, mind pedig Németországban már 1915 nyarán tisztában voltak azzal, hogy az élelmiszerkészletek még az 1916-os aratás előtt elfogynak. Az antant által blokád alá vett központi hatalmak a hiányt egyedül az ekkor még semleges Romániából tudták fedezni, ahol az előző évek jó termései következtében közel 3 millió tonna gabonafelesleg halmozódott fel.[17] Románia azonban a világháború kitörését követően 1914 júliusa és októbere között számos termék, köztük a gabona és a kőolaj kivitelét megtiltotta. Ezzel párhuzamosan 1914 augusztusában, amikor a gabonára még nem volt kiviteli tilalom, Románia felajánlotta megvásárlásra Franciaországnak és Nagy-Britanniának a teljes gabonafeleslegét. A két antanthatalom azonban tétovázott, s gyors cselekvés helyett politikai huzavona lett az ügyből. Végül a britek csak egy töredékét vásárolták fel a készleteknek.[18] Az üzlet meghiúsulása után a román kormány 1914. október 31-én megtiltotta a gabonaneműek exportját is.[19] A kiviteli tilalom ellenére a politikailag az antant és a központi hatalmak között ingadozó Románia, bár inkább az antant felé hajlott, nem akart lemondani erről a jelentős haszonnal kecsegtető üzletről.

   A román gabonafeleslegnek a központi hatalmak által történő felvásárlásáról 1915 első felében kezdődtek meg a tárgyalások. A romániai gabonaimport, és ennek megszervezése először az 1915. július 8-i közös minisztertanácson került napirendre, miután az osztrák és a német gabonaközpont (Zentral-Einkaufgesellschaft, ZEG) képviselői előző nap tárgyaltak a kérdésről. Az előadó, Burián István báró közös külügyminiszter olyan formában terjesztette elő a gabonavásárlás ügyét, mintha azzal a Monarchia nyújtana segítséget Romániának. Expozéjában kijelentette, hogy a román fél tisztában van vele, a Monarchia nincs rászorulva a gabonájukra. Ugyanakkor annak a reményének adott hangot, hogy a politikailag ingadozó Romániát ez az üzlet a központi hatalmakhoz köti majd.[20] Franz Zenker osztrák földművelésügyi miniszter azt a javaslatot tette az ügylet gyors lebonyolítása érdekében, hogy a három gabonaközpont egy romániai cégen keresztül, melyben a román nagybirtokosok képviseltetik magukat, vásárolja fel a gabonát.[21]

   Az egész romániai gabonaügylet, mint arra Tisza István gróf magyar miniszterelnök rámutatott, tulajdonképpen az elszállítás problémáján állt vagy bukott, s ezzel az ülés többi résztvevője is egyetértett. 1915 őszének folyamán az előzetes tervek szerint összesen kb. 1,5 millió tonna gabonát kívántak a központi hatalmak megvásárolni Romániában, majd ezt követően további vásárlások során összesen 3-4 millió tonnát. A vasúti szállítás, mely körülbelül havi 100 000 tonna kapacitással rendelkezett, egyszerűen nem tette lehetővé ekkora mennyiség időben történő elszállítását. Mindezt tetézte a tehervagon-hiány a Monarchiában, melyet német segítséggel igyekeztek orvosolni,[22] illetve az, hogy az amúgy is csekély áteresztő-képességű vasútvonalakon a román fél szándékosan akadályozta a forgalmat.[23] A Romániához csatlakozó vasútvonalak kapacitásának elégtelen voltát ismerve mindenki számára világos volt, hogy a megvásárolandó gabonamennyiség időben történő behozatalának egyetlen lehetséges útja a Duna, mely ekkor azonban még nem állt nyitva.

   1915. augusztus 1-jén a román kormány feloldotta a gabona exportjának a tilalmát, és megkezdődtek a tárgyalások a gabona behozatal ügyében. E tárgyalások egészen 1915 novemberéig, illetve decemberéig tartottak. A három gabonaközpont 1915. október 11-12-i, 28-i, majd november 2-6-i értekezleteinek eredményeként 1915. november 6-án megkötötték a három gabonaközpont Balkán-egyezményét, és létrejött a három gabonaközpont kartellje a német ZEG vezetése alatt, a svájci Behles cég részvételével. E szervezetnek kellett a román gabonát összegyűjtenie, kifizetnie, elszállítania és szétosztania. Ezt követően 1915. december 22-én megkötötték az első szerződést a román kormány megbízottjával 500 000 tonna gabona megvásárlására. 1916. március 22-én ezt egy újabb szerződés követte, 1,4 millió tonna gabona és hüvelyes megvásárlásáról.[24]

   A gabona behozatal mellett még egy fontos feladat várt a dunai kereskedelmi hajózásra: a háborúba 1914 novemberében belépő Törökország számára a hadianyag-utánpótlást csak a Dunán lehetett eljuttatni, mivel a semleges Románia nem engedte át területén a hadianyagot szállító vonatokat. A törökök utánpótlással való ellátása mindenekelőtt Németország számára volt fontos, mivel Törökország elsősorban német érdekszférába tartozott, illetve a török haditengerészet gyakorlatilag német vezetés alatt állt.[25] Az 1915 februárjában elkezdődött antant támadás a Dardanellák ellen különösen aktuálissá tette a török hadianyag-utánpótlás kérdését. A dunai vízi út azonban ekkor még nem volt szabad, és mint ezt a német nyomásra útnak indított BELGRÁD gőzös katasztrófája megmutatta,[26] a dunai hajózás ekkor még nem tudta a neki szánt feladatokat teljesíteni.

  A dunai hajózás 1915 októberéig, Szerbia legyőzéséig, illetve a szerbek által ellenőrzött Duna-szakasz aknamentesítéséig, nem tudta ellátni az eléje kitűzött feladatokat. A Duna megnyitása, és a küszöbön álló romániai gabonaügylet végül elvezetett a dunai kereskedelmi hajózás központi irányításának megvalósításához.

 

  A dunai vízi út megnyitásával egy időben a legfelsőbb hadvezetés felismerte, különösen a kereskedelmi hajózásra váró fontos feladatok fényében, hogy a hadvezetőség által bérelt hajókat egy központi hajózási hatóságnak kell vezetnie. Erre a feladatra a szabadkai 4. TSZV önmagában nem volt alkalmas, sem apparátusának létszáma, sem pedig amiatt, hogy a hajózásé mellett rá hárult a szerbiai vasúti forgalom irányítása is; de végül az új szervezet a 4. TSZV bázisán, abból kinőve jött létre. A dunai hajózást irányító központi szervezet létrehozásával Kreneis vezérkari ezredest, a KSZV vezetőjét bízták meg 1915. október elején. E szervezet gyors létrehozásában, mint azt a későbbiekben látni fogjuk, a Romániából történő gabona-behozatal mellett fontos szerepet játszott a dunai pozíciószerzésre tett német kísérlet, az első német hajók megjelenése az Al-Dunán 1915 októberében.

  A tárgyalások három hajózási vállalattal (DGT, MFTR, DDGT) 1915 november elején kezdődtek meg,[27] majd a 6-a és 8-a között zajló megbeszélések után a november 15-ére összehívott konferencián sikerült megegyezniük a KSZV-vel.[28] A hajózási társaságok igényei teljes egészében anyagi természetűek voltak, a hadvezetőségnek meg kellett fizetnie hajóparkjuk militarizálását és katonai parancsnokság alá helyezését. Az egyik fő kérdés a háborús károk megtérítése volt. A Hadügyminisztérium kezdőösszegként 2 millió koronát biztosított a károk rendezésére, ezután a hajózási társaságok lényegében beleegyeztek hajóparkjuk katonai vezetésébe.[29] A november 15-i konferencián megkötött szóbeli megállapodás alapján 1915. november 18-án 0 órától kezdve a KSZV bérletébe került a fenti három társaság minden, Orsova alatt tartózkodó gőzöse és uszálya. Ezzel a bérelt állomány hirtelen 121 gőzösre és 616 uszályra nőtt. A megállapodás első pontja kimondta, hogy az al-dunai államokból történő gabona-szállítások lebonyolítását katonailag a KSZV vezeti.[30]

  A megállapodások következtében létrejött, a KSZV által bérelt és vezetett kereskedelmi hajóraj helyzete az ellátás tekintetében lényegesen eltért a korábbi állapottól. A korábban kötött bérleti szerződések ugyanis előírták, hogy a bérbeadónak kell gondoskodnia a személyzet élelmezéséről és a gőzösök üzemanyagáról (szén).[31] Az 1915 novemberi megállapodásban erről a kérdésről nem esett szó, de 1916 júliusában a Hadügyminisztérium magára vállalta a hajók személyzetének élelmiszerrel való ellátását.[32] A hajózási vállalatok szerették volna ezt az ellátást később egyéb egységeikre (pl. javítóműhelyek) is kiterjeszteni, de ezt a KSZV megtagadta.[33] Az üzemanyaggal, azaz a szénnel más volt a helyzet. A későbbi irodalom állításaival ellentétben,[34] a bérelt gőzösök szénnel való ellátása, legalábbis egészen 1918 tavaszáig, továbbra is a tulajdonos feladata maradt. Éppen a szén ára volt az, ami miatt a háború folyamán a KSZV által fizetett bérleti díjjak jelentősen emelkedtek.[35] A szénnel kapcsolatban annyi engedményt tett a KSZV, hogy a nem bérelt, de a bérelt hajók szénellátást végző egységek személyzetének élelmezését is magára vállalta.[36]

  A bérleti díjak alapját az E 72 szolgálati könyvben meghatározott katonai tarifák képezték. Abban is megállapodtak, hogy az esetleg később igénybe veendő hajókat is ugyanilyen feltételekkel veszi bérbe a KSZV. A hajózási társaságok ígéretet tettek arra, hogy al-dunai ügynökségeik együttműködnek a KSZV-vel, amennyiben a közös érdekek úgy kívánják, illetve, ha szükséges, al-dunai szerveiket díjtalanul a KSZV rendelkezésére bocsátják. A KSZV ugyanakkor megígérte, hogy az 1915/1916-os télre leállított bérelt hajókat továbbra is ellátja, illetve, amint megindul a hajózás, e hajók ismét bérletbe kerülnek, mindenféle újabb megállapodás megkötése nélkül.[37]

   A november 15-i megállapodás nagyobbik része a felelősség viseléséről szólt. A bérelt hajók esetében a károkért természetesen a hadvezetőség viselte a felelősséget, a bonyolultabb kérdést a télire leállított hajók jelentették. A megállapodás alapján a bolgár parton telelő hajókért a felelősséget teljes egészében a hadvezetőség, míg a román parton telelőkért 2/3 részben a társaság(ok), 1/3 részben pedig a hadvezetőség. A társaság(ok) a berakodott áru normál biztosítását maguk állták, míg az egyéb, speciális (háborús kockázat) biztosításokat a hadvezetés. Az utólag, 1916. május 9-én írásba foglalt megállapodás 1915. november 15-én lépett érvénybe, és a hatálya a gabonaszállítások lebonyolításáig, avagy az 1916-os hajózási idény végéig tartott.[38] Később a többi kisebb hajózási társasággal hasonló megállapodásokat kötöttek, majd formálisan 1917 februárjától - mint erre a későbbiekben külön kitérünk - a német Bajor Lloyd hajói is a KSZV irányítása alá kerültek.

   A megállapodás nyomán létrejött a dunai hajózást katonai vezetését ellátó szervezet, a Központi Szállításvezetőség hajózási csoportja (Zentraltransportleitung Schiffahrtsgruppe). A hajózási csoport szervezetileg a KSZV 27 vasúti csoportja mellett, azokkal egyenrangú státuszban a 28. csoportot alkotta. A hajózási csoport vezetőjévé a katonai szolgálatra behívott, és korvettkapitánnyá előléptetett Döbrentei Gábort nevezték ki.[39] A KSZV hajózási csoportjának székhelye 1916. február 28-ig Szabadkán, ezután a háború végéig Bécsben volt.

   Az új szervezetre, melynek apparátusa és lokális szervei véglegesen csak 1916 tavaszára álltak fel, rögtön erős politikai nyomás nehezedett a balkáni hajóforgalom növelése érdekében. Az 1915. december 12-i közös minisztertanácson mindkét miniszterelnök a kereskedelmi flotta teljes kihasználását szorgalmazta. Az osztrák kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy csak akkor tudnak úrrá lenni a nehézségeken, ha 35 nap alatt 700 uszályrakománynyi román gabonát hoznak be a Monarchiába.[40] Miután Bécsben úgy gondolták, hogy az antant tengeri blokádjának hatásait a Duna optimális kihasználásával kiküszöbölhetik, 1916. január 7-én megbízták a közös Hadügyminisztériumot a folyami kereskedelmi flotta kihasználásának felügyeletével. Alexander von Krobatin közös hadügyminiszter elrendelte, hogy a hajózás télen sem szünetelhet, és a Vaskapun hegymenetben naponta legalább 12 uszály haladjon át. Ezzel párhuzamosan elrendelte a hajóállomás-parancsnokságok gyors felállítását, Regensburgtól a Tutrakan-oltenitai román-bolgár határig.[41]

   1916 első hónapjaiban sikerült rekordsebességgel megszervezni a KSZV hajózási csoportjának helyi szervezeteit. A Dunát Regensburg és Oltenita között négy szakaszra osztották, ezeken a szakaszokon egy-egy kirendeltség (Expositur) vezette a hajózást. A zászlóaljnál nagyobb katonai egységek transzportjait, illetve a négy uszálynyit meghaladó szállítmányokat közvetlenül a hajózási csoport központja intézte, az ennél kisebbeket a kirendeltség-vezetőségek. A bécsi kirendeltség a Regensburg-Gönyű, a budapesti kirendeltség a Gönyű-Ómoldova, az orsovai kirendeltség az Ómoldova-Turnu-Severin, a ruszei kirendeltség pedig a Turnu-Severin-Oltenita szakaszon irányította a hajózást. Később, Románia megszállása után létrehoztak egy ötödik kirendeltséget, Braila központtal. A kirendeltségek alatt álltak a helyi hajózási hatóságok, az úgynevezett hajóállomás-parancsnokságok, illetve a hajócsoport-parancsnokságok. A kettő között pusztán annyi volt a különbség, hogy az előbbi élén egy katonatiszt, az utóbbi élén pedig egy, a hadiszolgáltatási törvény alapján a hadsereg szolgálatában álló civil hajóskapitány állt. A négy kirendeltség területén összesen 30 hajóállomás-parancsnokságot és hajócsoport-parancsnokságot hoztak létre, közel 700 főnyi, részben civil, részben katonai személyzettel. E szervezeteken túl, közvetlenül a KSZV hajózási csoportjának alárendelve működtek az emelőosztagok, melyek feladata az elsüllyedt objektumok kiemelése volt, a cs. és kir. hajózó út kitűző osztag, valamint a cs. és kir. kórházhajók, a rangidős parancsnok (katonaorvos) útján.[42]

   A KSZV hajózási csoportjának létrejöttével, és helyi hatóságainak megszervezésével a dunai hajózás gyakorlatilag teljesen katonai irányítás alá került. Kreneis ezredes összeállított egy szolgálati szabályzatot, mely felsorolta azokat az eseteket amikor a szállítások késedelme miatt a felelős kapitányokat és személyzetet hadbíróság elé lehetett állítani, habár a személyzet összességében nem állt a katonai büntetőjog hatálya alatt. A hajópark maximális kihasználása végett a korábban behívott fűtők helyébe több esetben frontszolgálatra alkalmatlan népfelkelőket állítottak.[43] Az osztrák és a magyar kikötőkben orosz és olasz hadifoglyok munkába állításával gyorsították meg a rakodást. Létszámuk hamarosan meghaladta az 1000 főt, a legtöbben közülük Orsován és Újvidéken dolgoztak.[44]

   A KSZV hajózási csoportja helyi hatóságainak megszervezése után megkezdődött az ellátó szervezet kiépítése is. Mint azt már fentebb említettük, a hadiszolgáltatási törvény alapján eredetileg a bérbeadónak kellett volna gondoskodnia a hajószemélyzet ellátásáról, de ezt a feladatot a Hadügyminisztérium, illetve a KSZV magára vállalta. Az ellátó szervezet kiépítése a Duna mentén alulról felfelé történt, először az Al-Dunán hozták ezeket létre, 1916 első felében. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek, s hogy a bérelt hajók személyzetének ellátása biztosítva legyen, 1916. augusztus 14-én újabb ellátó helyek létesítését rendelték el, immár a Monarchia területén (Linz, Bécs, Budapest, Újvidék, Ómoldova, Orsova). Ezek a hátországi katonai alakulatok ellátó helyeinek mintájára kerültek felállításra, összesen 4000 főnyi ellátó kapacitással.[45]

   Az 1915. november 15-i megállapodás mellett, amely a Romániából történő gabonaimport lebonyolítását szabályozta, a DGT 1916. március 17-én bizalmas megállapodást kötött a KSZV-vel az Al-Duna felé irányuló (Románia, Bulgária), völgymenetben történő, a hadvezetőség által bérelt járművek által bonyolított szállításokról. A DGT ezeket a szállításokat a saját, társasági tarifái szerint vállalta, melyek aranyfrankban voltak megállapítva. A rakományban a ki- és berakodás során történő károkért a felelősséget a DGT 100 kilogrammonkénti 10 centime-os prémiumért cserében magára vállalta. A szerződés érvényességi ideje megegyezet az 1915. novemberi megállapodással, azaz az 1916-os hajózási szezon végéig tartott.[46]

   1916. áprilisában Kreneis ezredes vezetésével, hosszas tárgyalások után kidolgozták a dunai hajózás irányításának koncepcióját, melyben a legnagyobb hangsúlyt a balkáni gabonaszállításokra fektették. E koncepciót végül április 29-én foglaltak írásba. E dokumentumban pontosan szabályozták a különböző szervek hatás- és feladatkörét, valamint a hajóskapitányok fegyelmi és büntető felelősségét a KSZV által kiadott parancsok tekintetében. A koncepcióban foglaltak egy részét májusban és júniusban életbe is léptették. A koncepció mellékletét képezte egy, a román gabona minél gyorsabb behozatalát megoldani hivatott tervezet. Ez a hajózási csoport alá rendelt 88 vontatóból és 800 uszályból álló flottát irányzott elő, mely a tervek szerint napi 10-12 000 tonna gabonát lett volna képes Romániából elszállítani. Valójában a hajózási csoport ekkor már (1916. május) 158 gőzössel és 1007 uszállyal rendelkezett. A szállítások meggyorsítása érdekében az eredményes kapitányok számára nagy összegű prémiumot helyeztek kilátásba.[47]

   A szervezés tárgyalásánál végül szót kell ejtenünk a dunai német hajózás kérdéseiről, illetve a német hajóknak (BL) a KSZV hajózási csoportja alá rendeléséről, mely hivatalosan 1917. február 1-én történt meg. Az Al-Dunán az első német BL hajók 1915 októberének végén jelentek meg. Természetesen Németország nem volt képes a Monarchia fölényét veszélyeztetni a Dunán, de Berlin igyekezett mindent elkövetni, hogy megerősítse a pozícióját, így biztosítva a Törökországnak szánt fegyverszállítások útját, valamint a Romániából beszerezni kívánt 1 millió tonna gabona eljuttatását Németországba. Ez utóbbi célból a német ZEG a fentebb már említett Behles céggel együttműködve kibérelt 310 görög uszályt 360 000 tonna hordképességgel, 13 román gőzöst és 21 úszó elevátort. Később 13 gőzöst és 11 elevátort meg is vásárolt.[48] Ezen felül a németek az Al-Dunán létrehoztak egy kicsiny, 23 egységből álló flottillát, valamint saját kikötő-parancsnokságokat állítottak fel. A Bulgáriával kötött katonai konvenció alapján Szófiába küldték Bernd von Arnim II. osztályú kapitányt, akinek a német szállítások összehangolása volt a feladata a Duna román-bolgár szakaszán.[49] Ezek a törekvések a Monarchia katonai vezetésében kifejezetten negatív visszhangra találtak, hiszen ezzel Németország a Monarchia balkáni érdekszféráját sértette. A KSZV hajózási csoportjának novemberi gyors megszervezésében nem kis szerepet játszott az a megfontolás, hogy ez a szervezet majd útját állja a német konkurenciának. Az ilyen jellegű ellentéteket részben elsimította az 1916. január 8-án kötött német-osztrák-magyar egyezmény, amelyben felosztották a befolyási övezeteket, így Németország Törökországban, Bulgáriában pedig a Monarchia tett szert kizárólagos jogokra.

  A kicsiny német hajópark (25 gőzös) irányítását, megfelelő német szervezet hiányában gyakorlatilag már 1915 decemberétől a KSZV hajózási csoportja látta el. Ez a vezetés a BL hajóparkra vonatkozott, mivel a bérelt görög uszályok nem tudtak hegymenetben, különösen rakottan, keresztülhajózni a Vaskapun, a román gabonát csak a BL vontatói tudták, miután azt úgynevezett kapu-uszályokba átrakták, Németországba (Regensburg) juttatni. 1916 májusában tárgyalások kezdődtek a helyzet rendezésére, ám a német elképzelések túlságosan bonyolultnak, és az osztrák-magyar gyakorlattól teljesen eltérőnek bizonyultak. Időközben bekövetkezett Románia hadba lépése, amely egy időre elnapolta a kérdés rendezését. 1916 szeptemberében a német vezérkar saját kezébe kívánta venni a német folyami hajózást, és Berlinben felállították a Hajózási Csoport nevű hivatalt. A német elképzelések ellen Döbrentei Gábor a Monarchia és a KSZV nevében tiltakozott, és a németek ennek hatására visszakoztak. Októberben már körvonalazódni kezdett az alku, amely szerint a német hajózás is a KSZV vezetése alá kerül.[50]

  A helyzet végleges rendezésére Románia részbeni megszállása, és az Orsova alatti vízi út újbóli megnyitása után, 1917 januárjában került sor. Ekkora már sok tekintetben megváltozott a német al-dunai hajózás helyzete, ugyanis a ZEG által bérbe vett görög uszályok közül csak 135 jutott újra a központi hatalmak kezére, de ezek közül is 72-t elsüllyesztettek a visszavonuló románok.[51] A német Hajózási Csoport és a KSZV között, a német tábori vasútügyek főnökének egyetértésével a megállapodás 1917. január 19-én jött létre, s 1917. február 1-én lépett hatályba. A megállapodásban kimondták, hogy a német hajópark beolvad a KSZV által bérelt hajóparkba, és az így kialakult közös flottát minden szempontból a KSZV hajózási csoportja vezeti, azzal a kitétellel, hogy a német hajókat érintő kérdésekben a KSZV a német tábori vasútügyek főnökének a kívánságait igyekszik figyelembe venni. A megállapodás alapján a német hajók bérleti díját a német tábori vasútügyek főnökségének hajózási osztálya fizette. Megállapodtak abban is, ha osztrák-magyar vontató német uszályokat, illetve német vontató osztrák-magyar uszályokat vontat, akkor egymás részére uszályonként és kilométerenként hegymenetben 4,10 koronát, völgymenetben pedig 2,50 koronát fizetnek. Személyzeti ügyekben a német hajókat ugyanúgy a KSZV alá rendelték, mint az osztrák-magyar hajókat. Fegyelmi ügyekben a német állampolgárságú személyzet fölött elvileg a német szervek (kikötő-parancsnokságok) álltak.[52] Ennek ellenére a gyakorlatban később többször előfordult, hogy német állampolgárokat osztrák-magyar hajóállomás-parancsnokságok büntettek meg.[53] Valamivel később, 1917. május 14-én a cs. és kir. Hadügyminisztérium, valamint a porosz Hadügyminisztérium és a német tábori vasútügyek főnöke megegyeztek a dunai katonai és civil szállítások szabályozásáról és elszámolásáról, részben visszamenőleges hatállyal az 1916. november 20-ától kezdődő időszakra is.[54]

 

  Mint azt már többször említettük, a dunai hajózás Szerbia legyőzéséig, 1915. októberéig nem tudta teljesíteni az eléje célul kitűzött legfontosabb feladatokat, a Monarchia és Németország román gabonával való ellátását, illetve a szövetséges Törökország fegyver- és hadianyag-utánpótlását. A legégetőbb probléma, amely sürgetővé tette a Duna megnyitását, a központi hatalmakat fenyegető élelmiszerhiány volt. Az 1915-ös, várakozáson aluli rossz termés világossá tette, hogy a központi hatalmak készletei nem bírják ki az 1916-os aratásig,[55] csak ha Romániából, az egyetlen lehetséges forrásból nem tudják fedezni a hiányzó részt. Mint azt már fentebb részletesen tárgyaltuk, a vasúti kapacitás messze nem volt elegendő, hogy a még semleges, de politikailag ingadozó Romániából a szükséges gabonamennyiséget időben elszállítsák. 1915. nyarának végére megértek egy sikeres Szerbia elleni katonai akció feltételei: a gorlicei áttörés után Bulgária felajánlotta együttműködését egy Szerbia elleni támadásban. A németek is egyre inkább a balkáni hadjárat tervét fontolgatták, mert a Gallipolinál küzdő törökök utánpótlása csak a szerb vasutak, illetve a Duna megnyitásával volt lehetséges. 1915. szeptember 6-án aláírták Németország, a Monarchia és Bulgária szövetségi szerződését. 1915. október 7-én megindult a Szerbia elleni hadjárat, melynek eredményeképp két hónap alatt a központi hatalmak elfoglalták egész Szerbiát. A dunai vízi út már a hadjárat elején megnyílt, s aknamentesítése után az első, Törökországnak szánt lőszerszállítmány október 30-án indult útnak Bulgária felé.

   Mint azt már említettük, az 1915. november 15-i megállapodás alapján 18-ától a KSZV hajózási csoportjának az állománya 121 gőzösre és 616 uszályra növekedett. Ezen, az osztrák-magyar állományon felül a németek az Al-Dunán 13 gőzössel és 310 bérelt görög uszállyal rendelkeztek, utóbbiakért Bukarestben 64 000 000 Lei bankgaranciát kellett letenni.[56] Német részről még a forgalomba a BL 25 gőzöse kapcsolódott be. E flotta feladata volt, hogy az 1915 decemberében megvásárolt gabonát március végéig elszállítsa Romániából. Ebben a munka oroszlánrésze a KSZV hajóinak jutott, ugyanis a görög uszályok nem tudtak átmenni a Vaskapun, így Turnu-Severintől felfelé nagyobbrészt osztrák és magyar, kisebb részt német BL vontatók továbbították a gabonát. Az első adag megvásárolt gabona március végéig történő elszállítása érdekében Ottokar Czernin gróf, bukaresti osztrák-magyar követ megállapodott Ion Bratianu román miniszterelnökkel 90 román uszály kibérléséről a KSZV részére.

   A román gabona elszállítása érdekében erős politikai nyomás nehezedett a hajózási csoportra. Mint említettük, a hajózás télen sem szünetelhetett, a februárig tartó rendkívül alacsony vízállás, illetve a jég ellenére. A behozatal egyik legkritikusabb pontját, a szűk keresztmetszetet a Vaskapu jelentette. A magyar kormány által épített VASKAPU kötélhajót, mely a gyengébb vontatókat segítette át a Vaskapu-csatornán, a háború elején hadizsákmányként Dél-Oroszországba vontatták. A KSZV hajózási csoportja 21 olyan, 800-1200 lóerő teljesítményű vontatógőzössel rendelkezett, amely segítség nélkül képes volt rakott uszályokat vontatni a 18 km/h sebességű ár ellenében, ezeket a Vaskapuhoz helyezték, hogy a rakott uszályokat hegymenetben átvontassák a nehéz szakaszon. 1916 januárjában a KSZV vontatóit hat csoportba osztották be, a következő báziskikötőkkel: Újvidék, Zimony, Belgrád, Pancsova, Kafevara és Bračko[57]. A nehézségek ellenére március végéig a decemberben megvásárolt 500 000 tonna gabona nagy részét sikerült elszállítani. 1916. március 22-én megállapodás született újabb 1,4 millió tonna gabona megvásárlásáról.

  A Romániából vízi úton érkező gabonaszállítmányok nagy részét dél-magyarországi kikötőkben átrakták vasútra, s így mentek tovább Ausztriába és Németországba. Később, 1917-től a szállítmányok egy jelentős része egészen Bécsig, illetve Regensburgig vízi úton ment. Az átrakás meggyorsítása érdekében a ZEG Németországból öt nagy, egyenként napi 1000 tonna teljesítményű elevátort telepített át 1916 március-májusában Vukovárra, Zimonyba, Pancsovára, Újvidékre és Orsovába. E kikötőkből 1916. augusztus 28-áig összesen napi 20 vonatpár (Ceres-vonatok) szállította tovább a gabonát. A gabona fő romániai be- és átrakodó kikötője Turnu-Severin volt, itt a ZEG által bérelt, majd részben később megvásárolt 21 úszó elevátor rakodott az uszályokba, napi 10 000 tonna összteljesítménnyel. Ezek az elevátorok végezték a görög uszályokból a gabona átrakását a kapu-uszályokba.[58]

  Az 1916-os év első hónapjainak viszonylagos nyugalma június elején véget ért. A Bruszilov-offenzíva sikereinek hatására Románia tárgyalásokba kezdett az antant oldalán való hadba lépésről. Mindez kihatott a hajózásra: a román kikötői hatóságok nem voltak hajlandók élelemmel ellátni az osztrák-magyar hajókat. Az egyre növekvő feszültség miatt parancsba adták a cs. és kir. Dunaflottillának a kereskedelmi hajózás fokozott felügyeletét. Augusztus 24-től a román kikötői hatóságok már adminisztratív úton is igyekeztek gátolni az osztrák-magyar hajók kikötését. Végül Románia 1916. augusztus 27-én belépett a háborúba. Az év hátralevő részében a Duna alsó szakasza hadműveleti területté vált, és az osztrák-magyar kereskedelmi hajózás aktivitása minimálisra csökkent.

  Románia legyőzésével és részbeni megszállásával 1916 decemberében a központi hatalmak a Duna majdnem teljes hossza felett megszerezték az ellenőrzést, mellyel új szakasz kezdődött a dunai hajózás háborús történetében. E tanulmány keretében azonban ennek az időszaknak az eseményeire már nem térünk ki.

  Összességében elmondhatjuk, hogy a nehézségek és a kedvezőtlen körülmények ellenére a KSZV által megszervezett osztrák-magyar kereskedelmi hajóraj az 1915. november - 1916. augusztus időszakban teljesíteni tudta az eléje kitűzött feladatokat. Mindez az irányítók és a hajószemélyzetek szaktudásának és áldozatos munkájának volt köszönhető. Az általuk tett hatalmas erőfeszítéseknek tudható be, hogy 1916-ban a békeévekben megszokott árumennyiség többszöröse, 1 575 877 tonna gabona[59] haladt át hegymenetben a Vaskapun, s e mennyiség legnagyobb része az év első felében. Az így behozott román gabona mentette meg a központi hatalmakat, elsősorban az osztrák városi lakosságot a komolyabb éhínségtől.
  1 Lásd Palotás Emil: A nemzetközi Duna-hajózás a Habsburg Monarchia diplomáciájában 1856-1883. Budapest, 1984. 1854-ben Ausztria szerette volna saját folyamszakaszát kivonni a nemzetközi ellenőrzés alól, illetve a Duna torkolatát saját befolyási övezetévé tenni, de ezt elutasították. Kompromisszumos megoldásként felállítottak egy nemzetek feletti szervezetet, az Európai Duna Bizottságot. A bizottság feladata lett a Duna ügyeinek intézése, illetve a Szulina-ágban a hajózás biztosítása.
 
  2 Frisnyák Zsuzsa: Magyarország Európa közlekedési térszerkezetében a 19. század végén. In: A Közlekedési Múzeum évkönyve XIV. 2003-2004. Budapest, 2005. 134. o.
 
  3 Weliko Letschev: Österreich-Ungarische Donauhandelsschifffahrt 1915-1916. In: Bulgarian Historical Review 2002. 1-2. (a továbbiakban Letschev) 57. o.
 
  4 Döbrentei Gábor: A dunai kereskedelmi hajóraj a háborúban. In: Wulff Olaf: Az osztrák-magyar dunai flottilla a világháborúban 1914-1918. Budapest, 1934. (a továbbiakban Döbrentei 1934.) 153. o.
 
  5 Bővebben lásd: Kéri Kálmán: Az Osztrák-Magyar Monarchia vasúthálózata 1914-ben és felhasználása az első világháborúban. In: Hadtörténelmi Közlemények 1986/2.
 
  6 Döbrentei 1934. 154. o.
 
  7 Közlekedési Múzeum Archívuma (KMA) Mladiáta-gyűjtemény Döbrentei Gábor: Beschlagnahmen von Donaufahrzeugen während des Krieges. Kézirat, 1920. (a továbbiakban KMA Döbrentei 1920.) 2. o.
 
  8 KMA Mladiáta-gyűjtemény Marinesektion/Operationskanzlei (MS/OK) Nr. 275 1911., Nr. 4680 1912., Nr. 5129 1913., Nr. 3809 1914. (másolat). Később abból vita támadt a haditengerészet és a DGT között, hogy a haditengerészet szerint túlságosan felülértékelte a DGT a bérbe adott hajóit.
 
  9 KMA Mladiáta-gyűjtemény bérleti szerződés minta 1915-ből. E szerződés alig 3 oldalas, szemben a DGT és a haditengerészet közti 11 oldalas szerződéssel.
 
10 Letschev 58. o.
 
11 Paul G. Halpern: Anton Haus. Österreich-Ungarns Großadmiral. Graz, 1998. 84-92. o.
 
12 Franz Conrad von Hötzendorf: Aus meiner Dienstzeit. IV. k. Wien, 1923. 334-335. o.
 
13 KMA Mladiáta-gyűjtemény ZTL Nr. 72330 1917. (másolat)
 
14 Idézi Döbrentei 1934. 156. o.
 
15 Döbrentei 1934. 160. o. A bérelt uszályok száma 1914 decembere és 1915 júliusa között 200-ról 265-re növekedett.
 
16 Bővebben l. Czettler Jenő: A földművelő Magyarország és a világháború. Budapest, 1915. valamint Schafarik Brunner Wladimir: Románia szerepe háborús gazdálkodásunkban. Budapest, 1935. (a továbbiakban: Schafarik) 25-28. o. 1915 nyarán például csak a galíciai földek fele volt bevetve.
 
17 Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreich-Ungarischen Monarchie 1914-1918. Budapest, 1966. (a továbbiakban: GMR 1914-1918.) 267. o.
 
18 Schafarik 37. o. valamint Sebastian Sebesco: La Roumanie et la guerre. Paris, 1918. 16-18. o.
 
19 Eugeniu Merce: Rolul bancilor românesti in situatii de crize. In: Revista A. F. T. 2001.
 
20 GMR 1914-1918. 267. o. A rászorultságra vonatkozó derűlátó kijelentésnek az 1915-ös magyar gabonatermés túlságosan optimista becslése adott alapot. Ám az 1915-ös terméshez fűzött remények nem váltak valóra. GMR 1914-1918. 316. o.
 
21 GMR 1914-1918. 272. o.
 
22 GMR 1914-1918. 270-272. o. A megállapodások szerint a Romániában vásárolt gabona 50 %-a Németországot illette. A vagonhiány megoldására már tárgyalások folytak a KSZV és a Porosz Államvasutak közt.
 
23 KMA A MÁV bizalmas jelentése a magyar-román vasútforgalomról a közös Külügyminisztériumnak 1917. A kérdésre l. még Eperjesi László: Magyar-román vasútforgalmi kapcsolatok. In: Közlekedéstudományi Szemle 1994/3.
 
24 Schafarik 54. o.
 
25 A Földközi-tengeren tartózkodó német GOEBEN csatacirkáló és BRESLAU cirkáló 1914. augusztus 10-én befutottak Konstantinápolyba, ahol formailag török tulajdonba kerültek, de a török haditengerészet parancsnoka a német hajóraj vezetője, Wilhelm Souchon ellentengernagy lett. E két hadihajót lőszerrel és pótalkatrészekkel csak Németországból lehetett ellátni. A GOEBEN ráadásul folyamatosan turbinaproblémákkal küszködött, ezért is volt kiemelten fontos a pótalkatrészekkel való ellátás.
 
26 A Gallipolinál küzdő törökök megsegítésére, német nyomásra, 1915. március 30-án este indították útra a lőszerrel megrakott MFTR BELGRÁD gőzöst Zimonyból. Vinca előtt a szerbek felfedezték a hajót, és lőni kezdték. A gőzös nem sokkal később a találatok következtében felrobbant, s személyzetéből mindössze hárman maradtak életben.
 
27 KMA Mladiáta-gyűjtemény K. u. K. Kriegsministerium Abt. 5/EB 4559 1915. (másolat)
 
28 KMA Mladiáta-gyűjtemény DGT szerződés 1916. május 9. (másolat)
 
29 Letschev 61. o.; Wladimir Aichelburg: Die Handelsmarine Österreich-Ungarns im Weltkrieg 1914-1918. Graz, 1988. (a továbbiakban: Aichelburg) 147-148. o.
 
30 KMA Mladiáta-gyűjtemény DGT szerződés 1916. május 9. (másolat); Döbrentei 1934. 160. o.
 
31 KMA Mladiáta-gyűjtemény bérleti szerződés minta 1915-ből (másolat)
 
32 Hadtörténeti Levéltár, I. világháborús gyűjtemény (HL I. VH) 4486. d. K. u. K. Kriegsministerium Abt. 12. No. 134535/1916
 
33 HL I. VH 4486. d. ZTL Nr. 71608 1917.
 
34 Döbrentei 1934. 162.o.; Letschev 61. o. azt állítják, hogy a bérelt hajókat szénnel is a hadvezetőség látta el. Ez különösen Döbrentei esetében érdekes, hisz ő a szénnel kapcsolatos rendelkezések egy részét ő maga adta ki a hajózási csoport vezetőjeként. Ezt az állítást Letschev Döbrentei munkájából vette át.
 
35 HL I. VH 4486. d. ZTL Nr. 530740 1918.
 
36 HL I. VH 4486. d. ZTL Nr. 87668/VIII. 1916.
 
37 KMA Mladiáta-gyűjtemény DGT szerződés 1916. május 9. (másolat)
 
38 KMA Mladiáta-gyűjtemény DGT szerződés 1916. május 9. (másolat)
 
39 KMA Mladiáta-gyűjtemény Döbrentei 1920. 22-23. o.
 
40 GMR 1914-1918. 325-326. o.
 
41 Letschev 64. o.; GMR 1914-1918. 326. o.
 
42 HL I. VH 4486. d. ZTL Nr. 535218/Sch 1918.
 
43 Döbrentei 1934. 162. o.; Aichelburg 147-148. o.
 
44 HL I. VH 4484. d. ZTL Nr. 70160/163; K. u. K. Kriegsministerium Abt. 10. 356123/1917.
 
45 HL I. VH 4486. d. ZTL Nr. 87668/I. 1916.
 
46 KMA Mladiáta-gyűjtemény DDSG Nr. 22387/I a 1916. (másolat)
 
47 Letschev 71-73. o.; Döbrentei 1934. 160. o.
 
48 KMA Mladiáta-gyűjtemény Döbrentei 1920. 24. sz. melléklete
 
49 Letschev 60. o.
 
50 Döbrentei 1934. 180-181. o.
 
51 KMA Mladiáta-gyűjtemény ZTL Nr. 73561/II. 1917. (másolat)
 
52 KMA Mladiáta-gyűjtemény ZTL Nr. 70391 1917. (másolat)
 
53 HL I. VH. 4487. d. II. Exp 1917. szept. 12. Két fő önkényes eltávozása a WILHELM gőzösről.; KMA Mladiáta-gyűjtemény ZTL Nr. 75991 1917. (másolat)
 
54 KMA Mladiáta-gyűjtemény "Besprechung im k. u. k. Kriegsministerium Wien vom 7. bis 14. Mai 1917 betreffs Regelung der Donaufrachten" (másolat)
 
55 GMR 1914-1918. 316. o.
 
56 KMA Döbrentei 1920. 18. o.
 
57 Döbrentei 1934. 166. o.; Letschev 65. o.
 
58 Schafarik 56. o.; KMA Döbrentei 1920. 24. sz. melléklete
 
59 Döbrentei 1934. 164. o.
 


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2011, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat