Foly�iratunkat a TIT HMHE - Hagyom�ny�rz� Tagozata �zemelteti.

Haj�z�st�rt�neti K�zlem�nyek

Kezd�lap     K�ldet�s�nk     Szerkeszt�k     Aktu�lis     Arch�vum     Cikk k�ld�se     Impresszum

   

Csonkar�ti K�roly:
A Monarchia tenger�szeti rep�l�se 1917-ben

 

  Az 1917. esztend�ben a tenger�szrep�l�k k�z�l el�sz�r a trieszti t�maszpontr�l emelkedett a magasba rep�l�g�p, m�gpedig az A 12 jel�, rettenthetetlen pil�t�j�val Banfield sorhaj�had-naggyal, hogy felder�tse az Isonz� vonal�t. K�zben nagy l�gi csat�t v�vott a kor egyik kiv�l� olasz vad�szpil�t�j�val, Francesco Baracc�val 3500 m�ter magasan a Doberd�-fenns�kja f�l�tt. B�r mindketten t�bb tal�latot kaptak, szerencs�sen haza�rkeztek, csak Banfieldnek sebes�lt meg a k�ny�ke.

  A zord t�li id�j�r�s miatt janu�rban Triesztb�l csup�n k�tszer s P�l�b�l csak egyszer sz�lltak fel g�pek; k�tszer k�tel�kben rep�lve bomb�ztak olasz v�rosi c�lpontokat - gy�rakat, rep�l�tereket -, egyszer ellens�ges l�git�mad�s elh�r�t�s�ra startoltak. Egy g�p elveszett, szem�lyzete (Babics fregatthadnagy �s G�nczy egy�ves �nk�ntes) fogs�gba esett.

  Az id�j�r�s s vele a rep�l�si viszonyok javul�s�val febru�rban meg�l�nk�lt a l�gt�r forgalma. Triesztb�l n�gyszer, P�l�b�l �tsz�r, Fium�b�l h�romszor indultak g�pe bevet�sre. Eml�t�sre �rdemes, hogy az egyik saj�t g�p�nk, az L 124-es, t�ved�sb�l a 73. Sz�m� saj�t torped�nasz�dunkat bomb�zta, szerencs�re eredm�nytelen�l. A febru�r 11-ei, P�la elleni ellens�ges l�git�mad�s visszaver�s�re felsz�ll� A 15 az egyik g�pet lel�tte, majd a m�sik kett�t vette �ld�z�be, de v�g�l nyomtalanul elt�nt, val�sz�n�leg az olaszok lel�tt�k, pil�t�ja, Soupper fregatthadnagy elesett. A d�li t�maszpontokr�l, Kumborb�l h�romszor emelkedtek a magasba a g�pek s Barit �s Brindisit bomb�zt�k, megv�vva l�giharcaikat; Durazz�b�l ugyancsak h�romszor rep�ltek t�mad�sra �s felder�t�sre a g�pek. A febru�r 10-ei bevet�sn�l h�rom g�p t�madott meg k�t �rhaj�t, amelyek kem�nyen v�dekeztek �s eltal�lt�k az L 133-at, amely k�nytelen volt a tengerre ereszkedni, alig 500 m�terre az egyik brit �rhaj�t�l. A viharos tenger egyik hull�ma sz�tz�zta a g�p orr�t, amely fejre �llt. Az �rhaj� teljes g�zzel igyekezett a s�llyed� g�p fel� s k�zben vadul l�tte. Az L 130 �s az L 131 t�bbsz�ri k�s�rletez�s ut�n v�gre le tudott sz�llni a h�borg� tengerre az L 133 mell�. Az L 131 felvette Mossig tenger�szkad�tot, s hogy ism�t felsz�llhasson, kidobta a g�ppusk�j�t �s felsz�llt. Mik�zben a m�sik g�p, az L 130 m�g a szerencs�tlen�l j�rt L 133-as m�sik pil�t�j�nak megment�s�n f�radozott, egyszercsak �t ellens�ges rombol� jelent meg a k�zelben s a parti t�z�rs�g is l�ni kezdte a rep�l�ket Sasen�r�l �s a Linguetta-fokr�l. Addigra siker�lt az L 130-nak fed�lzet�re vennie Seger egy�ves �nk�ntest s megk�s�relte a felsz�ll�st. Egy hull�m azonban lecsapta a jobb sz�rnyat, a g�p t�bb� nem mozdult. Schiavon sorhaj�hadnagy, Metzner rep�l�mester �s Seger olasz fogs�gba ker�lt, az egyik rombol� vette fel �ket.

  M�rciusban az id�j�r�s ism�t rosszabbra fordult, kevesebbszer indultak a g�pek bevet�sre, mint febru�rban. Az igaz�n nagy k�zdelmek �prilisban kezd�dtek. Triesztb�l, els�sorban a front f�l� vagy annak k�zel�be tizenk�tszer, P�l�b�l n�gyszer, Parenz�b�l egyszer sz�lltak f�l a g�pek, 18-20 egys�gb�l �ll� k�tel�kben.

  �prilis 17-�n azzal a paranccsal indult P�l�b�l a K 192 (gr�f Sz�chenyi Mih�ly �s Plachner J�nos tenger�szkadettek) hogy felder�t�st v�gezzenek az olasz parton a Piav�t�l a P� torkolatig. Velence el�tt h�rom olasz g�p t�madta a K 192-est, �tl�tt�k a benzintankj�t s k�nytelen volt lesz�llni a v�zre. A h�borg� tengeren azonban a g�p �tfordult �s fejre �llt. Egy olasz g�p mell�je sz�llt, hogy a pil�t�kat megmentse, �m a hull�mver�sben az olasz g�p is megs�r�lt s most egym�s mellett �szk�ltak a v�zben az olaszok �s a magyarok. Hamarosan �jabb olasz g�p ereszkedett, ez sikerrel landolt s felvette az olasz �s magyar pil�t�kat. Felsz�llni azonban az olasz sem tudott motorhavari�ja miatt, ez�rt jelz�pisztoly�b�l f�nyjeleket adott, amit viszont a K 192-est keres� 75 T cs. �s kir. torped�nasz�d vett �szre �s oda �rve fed�lzet�re vette Sz�chenyit �s Plachnert, valamint foglyul ejtette a h�rom olasz tisztet �s egy altisztet. A K 192 keres�s�re ind�tott K 188-as viszont elt�nt...

  1917 m�jus�ban a trieszti rep�l��llom�sr�l csaknem naponta sz�lltak f�l g�pek, rendszerint nagyobb k�tel�ket alkotva, hogy bomb�zz�k a frontvonalat, valamint a parti hadifontoss�g� c�lokat. El�fordult, mint p�ld�ul m�jus 24-�n, 25-�n, 26-�n a reggeli bevet�sr�l visszat�rt pil�t�k k�z�l t�bben d�lut�n is felsz�lltak s kem�ny l�gi csat�kat v�vtak a saj�tpartokra t�r� olasz �s francia rep�l�kkel (Kolos K�lm�n tenger�szz�szl�s, Sabratzky Kurt fregatthadnagy, Banfield sorhaj�hadnagy �s m�g sokan m�sok is).

  Az olaszokat a francia �s brit haditenger�szet is t�mogatta. M�jus 24-�n �t g�p indult t�ma-d�sra az ellen a k�t brit monitor ellen, amelyek a tenger fel�l avatkoztak bele haj�l�vegjeikkel a 10. Isonz� csat�ba. K�z�l�k az A 24-el Banfieldnek m�g Muggi�n�l le kellett sz�llnia, de �t�lt egy m�sikra, az A 11-re �s a t�bbiek ut�n sietett. A rep�l�k �sszesen 38 bomb�t dobtak az EARL OF PETERSBOROUGH �s a SIR THOMAS PICTON nev� brit monitorokra s g�ppuskat�zzel �rasztott�k el fed�lzet�ket. A t�mad�s olyan j�l siker�lt, hogy a monitorok felhagytak a t�zel�ssel �s visszavonultak s�r�l�seik kijav�t�s�ra. K�zben l�giharc bontakozott ki, s az L 137-est lesz�ll�sra k�nyszer�tett�k, szem�lyzete fogs�gba esett. A d�lut�n ism�t felsz�ll� Banfield egy francia vad�szg�ppel keveredett l�giharcba, de mindkett�j�knek elfogyott a l�szere s sz�tv�lva, hazat�rtek.


 
A Hanza-Brandenburg-t�pus� A 24 rep�l�g�p a hang�r el�tt.

  1917-ben az Adri�n a legjelent�sebb harci esem�ny az otrant�i tengeri csata volt, amelyben Horthy sorhaj�kapit�ny, k�tel�kparancsnok h�rom gyorscirk�l�j�val �s k�t rombol�j�val sz�tt�pte az otrant�i tengerz�rat s �tt�rte a n�la sokkal er�sebb egyes�lt brit-olasz-francia haj�k vonal�t. A gy�zelemhez a tenger�szrep�l�k is derekasan hozz�j�rultak, b�r err�l �ltal�ban kev�s sz� esik. A csata napj�n, m�jus 15-�n k�t rep�l� startolt Durazz�b�l, �gymint a K 177 (Konyevics �s Kolhauser sorhaj�hadnagy, Adametz fregatthadnagy) �s a K 179 (Klimburg fregatthadnagy, Schramek tenger�szz�szl�s) �s felder�tett�k a Brindisib�l kifut� ellens�get. K�s�bb beavatkoztak g�pfegyvereikkel abba a t�zp�rbajra, amelyet a CSEPEL �s a BALATON rombol� v�vott a brit DARTMOUTH cirk�l�val �s csoportj�val. Amikor megpillantott�k a sebesen k�zeled� MIRABELLO-csoportot, azonnal a saj�t gyorscirk�l�k-hoz rep�ltek �s �rtes�tett�k err�l a NOVAR�-t. Ezut�n l�gi csat�t v�vtak k�t ellens�ges rep�l�g�ppel s az egyiket lesz�ll�sra k�nyszer�tett�k. Ezut�n, �zemanyaguk fogyt�n, t�bb tal�lattal a g�pek test�ben, visszat�rtek t�maszpontjukra.

  A Kumborb�l felsz�ll� K 153 (Zelezny fregatthadnagy, Lerch fregatthadnagy) �s K 154 (Poljanec sorhaj�hadnagy, Prauer egy�ves �nk�ntes) a Rodoni-fokn�l figyelt�k az ellens�get �s jelentett�k �szrev�teleiket a NOVAR�-nak, majd seg�tett�k r�di�n a CSEPEL-csoport t�zvezet�s�t. K�s�bb visszat�rtek Durazz�ba, ahol �zemanyagot �s bomb�t v�teleztek, majd megt�madt�k a MARSALA cirk�l�t, amelyen �rz�keny k�rokat okoztak.

  A K 205 (Brooser sorhaj�hadnagy, Rehmann fregatthadnagy) �s a K 206 (Haschke rep�l�mester, Czencz sorhaj�hadnagy) az egyik brit cirk�l�t t�madt�k s bomb�ztak egy tengeralattj�r�t, amely idej�ben lemer�lt. A K 195 (erre sz�llt �t Lerc, Lenti tenger�szz�szl�s) �s a K 152 (Kaltschmid tenger�szz�szl�s, Engel z�szl�s) �szlelt�k el�sz�r a SANKT GEORG csoport kifut�s�t �s jelentett�k a neh�z helyzetben k�zd� Horthy sorhaj�kapit�nynak, valamint a NOVARA-csoport helyzet�r�l egy dobozba tett jelent�st dobott le Lerch �s Lenti (K 195) 5 m�teres magass�gb�l a teljes g�zzel sz�guld� SANKT GEORG fed�lzet�re. A jelent�s c�lba �rt, pedig er�s sz�l f�jt!


 
A K 197 cs�nakrep�l�g�p.

  A cirk�l�flottilla parancsnoka, Hanza S�ndor ellentengernagy jelent�s�ben igen nagyra �rt�kelte a rep�l�k tev�kenys�g�t, r�di�s t�zvezet�s�ket �s h�si helyt�ll�sukat az ellens�g t�z�ben �s a felt�madt b�r�ban, kiemelve, hogy egyesek k�z�l�k t�z �r�n �t voltak a leveg�ben...

  Tenger�szrep�l�ink roppant ig�nybev�tele �s h�si helyt�ll�sa a napr�l napra megism�tl�d� k�zdelemben csak akkor tudatosodhat az ut�kor olvas�j�ban, ha r�vid betekint�st nyerhet a h�bor� h�tk�znapjaiba. Ennek bemutat�s�ra most egy testv�rp�r n�h�ny h�napj�t eleven�tj�k fel.

  Okr�gi Zhuber Erik 1896-ban sz�letett s 1915. december 1-j�n avatt�k tenger�szkadett�. K�t �vvel fiatalabb �ccse, Ferdin�nd 1916. augusztus 1-j�t�l viselte ezt a rendfokozatot. Mindketten a tenger�szeti rep�l�shez jelentkeztek, mert a korszer�s�g, a halad�s vonzotta �ket. A haj�kon k�telez�en let�lt�tt id�, majd a rep�l�s kik�pz�s ut�n egy�tt helyezt�k �t �ket a trieszti rep�l��llom�sra. El�sz�r, 1917 m�rcius�ban az id�sebb, Erik sz�llt f�l a K 217-esen egy Arady nev� t�bori pil�t�val s Grado kik�t�j�t bomb�zt�k t�z m�sik g�ppel egy�tt. M�sodik bevet�s�re �prilis 3-�n indult a K 212 fed�lzet�n, m�snap, k�tel�kben ugyancsak Grad�t �s a gorg�i rep�l�teret bomb�zt�k s eltal�ltak k�t hang�rt 8 bomb�val. A heves elh�r�t�t�z azonban nem tett k�rt benn�k. D�lut�n Okr�gi Zhuber Ferdin�nd, az ifjabbik indult els� bevet�sre az A 25-�s g�pen, k�s�rve az A 11-en rep�l� h�res Banfield sorhaj�had-nagyot s ott, ahol a b�tyja bomb�zott, l�gi csat�t v�vott t�bb olasz g�ppel. �prilis 29-�n Okr�gi Zhuber Erik sz�llt k�tel�kben Villa Vincentina f�l�, ahol a g�pek �sszesen 90 bomb�t dobtak az ottani katonai t�borra. A k�vetkez� napon ugyanott a vas�tvonalat bomb�zt�k.


 
A Hanza-Brandenburg-t�pus� A 11 rep�l�g�p a hang�r el�tt.

  M�jus 2-�n ism�t Villa Vicentin�t bomb�zt�k k�tel�kben. Okr�gi Zhuber Erik t�rsa, megfigyel�je Schramm egy�ves �nk�ntes volt a K 194-es g�pen. M�snap fordult el� el�sz�r, hogy a testv�rp�r ugyanabban a k�tel�kben sz�llt fel. Sagredo katonai t�bor�t kellett bomb�zniuk. Erik ez�ttal is Schrammal rep�lt, Ferdin�nd egy hadseregbeli ezredest vitt mag�val megfigyel��l a K 212-es g�pen. M�jus 10-�n Okr�gi Zhuber Erik Schrammal a K 194 g�ppel k�tel�kben ism�t egy katonai t�bort bomb�ztak �s g�ppusk�ztak. K�t nappal k�s�bb, m�jus 12-�n egy k�tel�kben rep�lt a testv�rp�r. Az id�sebb Schrammal a K 194-esen, �ccse egyed�l az A 25-�s�n. Megint katonai t�bor volt a c�lpont Palazzatt�ban. A k�vetkez� napon Beligna, Aquilea, valamint a Sdobba-�tegek volt a c�lpont. M�jus 14-�n ism�t egy�tt startoltak a testv�rek. Erik a K 194-en Schrammal, Ferdin�nd a K 212-esen Kolossal egy�tt. A c�lpont S. Canziano �s a f�lelmetes Sdobba-�teg volt. Ugyanezen a napon az �ccs a K 212-esen Kolossal ism�t felsz�llt s a K 221-est vezet� Banfielddal �jb�l elrep�ltek a front f�l�, hogy felder�ts�k, mekkora k�rt okoztak a Sdobba-�tegben.

  Amint l�tjuk, ha az id�j�r�s �s g�pek m�szaki �llapota megengedte, rep�l�ink f�radts�got nem ismerve, �lland� harck�sz�lts�gben v�rt�k a startparancsot, hogy naponta ak�r t�bbsz�r is megk�zdjenek az egyre nagyobb er�f�l�nyt mutat� ellens�ggel. Hogy az egyes v�llalkoz�-sokr�l visszat�rve, a n�h�ny �r�s harci sz�netben mir�l besz�lgettek, azt nem tudjuk, a hivata-los iratok err�l hallgatnak. A testv�rek, �lm�nyeiken k�v�l bizony�ra az otthonr�l is v�ltottak n�h�ny sz�t s amikor beugr�ltak g�peikbe, val�sz�n�leg egym�sba kapcsol�dott a tekintet�k s pillant�saik szerencs�s visszat�r�st �zentek, miel�tt szem�kre h�zt�k a motorosszem�veget.

  M�jus 16-�n csak a b�ty sz�llt fel, de 17-�n ism�t egyazon k�tel�kben bomb�zt�k Valentino rakt�rait �s katonai t�bor�t, valamint a Bosco-csatorn�t.

  M�jus 18-�n Okr�gi Zhuber Ferdin�nd, az �ccs, felder�t� �ton volt az A 25-el Capodistria-Umago f�l�tt, ahonnan visszat�r�ben Morosini szigetn�l sz�tl�tt egy megfigyel� l�gg�mb�t, amelyt�l t�zet fogott a g�pe s l�ngolva lezuhant. A h�si hal�lt halt tenger�szkadett m�g nem volt 19 �ves.

  B�tyj�t n�h�ny h�t szabads�gra k�ldt�k, majd visszat�rve �thelyezt�k a p�lai rep�l�t�rre. Innen j�nius 6-�n indult el�sz�r bevet�sre Schrammal az L 124-es g�pen. Aknamez� ut�n kutattak. Azt�n Rovign� k�zel�ben motorhiba miatt lezuhanva �let�ket vesztett�k.

  Eml�kezik-e m�g valaki e h�s fiv�rekre, akik �nfel�ldoz� vit�zs�g�kkel p�ld�t adtak haza-szeretetb�l �s k�teless�gteljes�t�sb�l?

  De folytassuk az �v hadi kr�nik�j�t.

  A ny�ri h�napok folyam�n a szemben �ll� felek mindent elk�vettek a l�gt�r feletti uralom megtart�s��rt. Egym�st �rt�k a k�lcs�n�s bomb�z�sok, l�gicsat�k. A legt�bbsz�r Triesztb�l startoltak a g�pek, de P�l�b�l �s Parenz�b�l is sokszor indultak bevet�sre, ami term�szetes, mert a Monarchia hadm�veleteinek s�lypontja ekkor m�r az olasz frontra helyez�d�tt �t s itt volt a legnagyobb sz�ks�g a l�gi t�mogat�sra, amihez k�zenfekv� volt a k�zeli haditenger�szeti rep�l�b�zisok ig�nybev�tele. J�lius 10-�n p�ld�ul Triesztb�l �t g�p indult Monfalcone bomb�z�s�ra, ugyanekkor h�rom olasz g�p t�madott Isonz�n�l. H�rom saj�t g�p�nk sz�llt szembe vel�k s k�z�l�k ketten egy�ttes rajta�t�ssel lel�tt�k az egyiket. Mire azonban a cs. �s kir. torped�nasz�d a helysz�nre �rkezett, hogy foglyul ejtse az olaszokat, az egyik olasz motorcs�nak megel�zte s Grad�ba vontatta a g�pet s pil�t�it.

  T�bbsz�r el�fordult, hogy hadseregbeli tisztekkel rep�ltek a front f�l�, mert a hadsereg fel-der�t�tisztjei szem�lyesen, a helysz�nen akartak t�j�koz�dni a helyzet fel�l. A hadsereg k�sz�lt az �jabb rohamra az Isonz� ment�n.

  J�lius 28-�n nagyszab�s� t�mad�st dolgozott ki �s hangolt �ssze a tenger�szeti rep�l�s parancsnoks�ga, mindenekel�tt Mikuleczky Ferenc sorhaj�hadnagy, a tenger�szeti rep�l�s parancsnoka. Mikuleczkynek, mint parancsnoknak, ez volt az utols� hadm�velete, mert saj�t k�r�s�re augusztus 1-j�vel felv�ltott�k. De b�cs�z�ul �r�k id�kre eml�kezetess� tette nev�t a trieszti, p�lai �s parnez�i t�maszpontr�l egyszerre ind�tott �s vezetett nagyszab�s� l�gi had-m�velet�vel. P�l�b�l 134. Triesztb�l 7 �s Parenz�b�l 2 g�p indult Grado �s Carvignano p�lyaudvar�nak bomb�z�s�ra. A g�pek t�bb hull�mban �rkeztek a c�lpontok f�l� �s s�lyos k�rokat okoztak �gy, hogy a heves ellen�re egyetlen g�pet sem vesz�tettek, csup�n a K 162-nek kellett motorhiba miatt k�nyszerlesz�ll�st v�grehajtania, de pil�t�ja, Sz�chenyi Mih�ly tenger�szz�szl�s �s megfigyel�je, Srch Jaroboy egy�ves �nk�ntes s�rtetlen�l �rt f�ldet Parenz�n. Ugyancsak szerencs�sen v�gz�d�tt a K 198-as g�p balesete, amikor beleakadt Saluga vil�g�t�torny�ba. A g�pek �sszesen 2040 kil� bomb�t dobtak Grad�ra �s 960 kil�nyit Cervignano p�lyaudvar�ra. Ilyen mennyis�g� bomb�t egy t�mad�s alatt eddig m�g nem dobtak le tenger�szrep�l�k.


 
Az L 109 cs�nakrep�l�g�p.

  M�snap �kszaka megism�telt�k a Grado elleni bombat�mad�st, ez�ttal a bels� kik�t� volt a c�lpont. Ebben a hadm�veletben csak 16 g�p vett r�szt a p�lai �s a parenz�i t�maszpontr�l s �sszesen 1510 kil� sz�rtak le, �jabb jelent�s k�rt okozva az ellens�gnek.

  A kumbori �s durazz�i b�zisokr�l felsz�ll� g�pek els�sorban ellens�ges tengeralattj�r�k ut�n kutattak s Valon�t, valamint Otrant�t bomb�zt�k. A h�nap utols� napj�n �rte baleset a kumbori rep�l�k parancsnok�t, Konyovics Demeter sorhaj�hadnagyot, amikor az A 29-es g�ppel a kumbori rep�l�t�ren felbukott. Fel�p�l�se hetekig tartott.

  A trieszti rep�l��llom�son egy m�sik testv�rp�r is szolg�lt, r�luk is ill� megeml�kezni. Ottinger �goston tiszti beoszt�s� k�t�ves �nk�ntes negyedmester, Ottinger Ott� rep�l�mester pil�ta altiszt volt. Sz�mtalanszor rep�ltek azonos k�tel�kben �s t�bbsz�r ugyanabban a g�p-ben, egy�tt. Azut�n elk�vetkezett okt�ber 25-e, amikor azonos k�tel�kben, de m�s-m�s g�pen �tk�ztek meg az ellens�ggel. Ottinger �goston g�pe, a K 221-es, l�gi harcba ker�lt k�t olasszal, s azok Pirano f�l�tt lel�tt�k, s Gerzetics J�zsef egy�ves �nk�ntessel h�si hal�lt halt. Ottinger Ott� meg�rte a h�bor� v�g�t.

  Augusztus 14-�n, hajnali f�l n�gykor kezdt�k a trieszti, p�lai �s parenz�i t�maszpontr�l felsz�llt g�pek bomb�zni Velenc�t, els�sorban az Arzen�lt (fegyver- �s l�szerrakt�rait), amelyre 73 bomb�t dobtak. A remek�l �sszehangolt t�mad�sban �sszesen 20 g�p vett r�szt. Ezt tekinti a szakirodalom a Velence elleni legnagyobb szab�s� bombat�mad�snak, amelyet a tenger�szeti rep�l�k hajtottak v�gre. A haditenger�szet g�pei ut�n egy �r�val a hadsereg l�giereje ugyancsak 20 t�bori rep�l�g�pet ind�tott Velence f�l�, de k�z�l�k csak kevesen �rtek c�lba. A rendk�v�l heves elh�r�t� t�z ellen�re az olaszoknak csak a K 288-as g�pet siker�lt lel�ni�k, leg�nys�ge - Wachtel P�l fregatthadnagy �s Ziegler N�ndor tenger�sz-z�szl�s - elesett.

  A K 201-es motorhiba miatt a tengerre sz�llt, de szem�lyzet�t - Kolos K�lm�n tenger�sz-z�szl�st �s Niedermayer J�zsef tenger�szz�szl�st - a mell� ereszked� K 227 - Pranberger �s Meller fregatthadnagy - felvette. A K 203-as ugyancsak motorhiba miatt sz�llt le a Piave torokn�l, de az olaszok nem vett�k �ket �szre, �gy Russ �s Trost fregatthadnagynak siker�lt a motort kijav�tani, �jb�l felsz�llni s Velence f�l� visszat�rni. Ekkor ker�ltek abba az elh�r�t� t�zbe, amely �t�t�tte a benzintart�lyt �s Trost h�t�t is tal�lat �rte. �jabb k�nyszerlesz�ll�s a tengerre Tagliamenton�l. A rep�l�t�mad�sokat rendszerint torped�nasz�dok fedezt�k �s azon az �tvonalon cirk�ltak, amelyeken a g�peknek haza kellett t�rni�k. Ez�ttal a 90 F torped�-nasz�d akadt r� a tengeren ringat�z� g�pre. Trostot els�seg�lyben r�szes�tett�k s vontat�k�t�lre v�ve a g�pet, megindultak vissza. Az olasz �s francia rep�l�k azonban �ld�zve a mieinket, megl�tt�k a torped�nasz�dot �s m�lyrep�l�sben g�ppuskat�zet z�d�tottak r�. A nasz�dban t�bbsz�ri rajta�t�ssel sem okoztak k�rt, a vontatott K 203-as azonban s�llyedni kezdett, v�g�l felfordult s a nasz�d parancsnoka els�llyesztette.

  Augusztus 19-�n megkezdett 11. Isonz� csat�t az olasz �s brit monitorok ind�tott�k el a Hermada-fens�kon be�sott osztr�k-magyar �ll�sok l�v�s�vel. A tenger�szeti rep�l�s k�sede-lem n�lk�l v�laszolt: hat g�p t�st�nt startolt �s bomb�zta a monitorokat, majd az Isonz� torkolatn�l fel�ll�tott Sdobba-�tegeket. D�lut�n a hat g�p ism�t bomb�zta a monitorokat �s Sdobba-�tegeket. A g�pek felt�ltve bombak�szleteiket, harmadszor is t�madtak, esetenk�nt 700-800 m�terre k�zel�tve meg az er�s l�gelh�r�t� t�z ellen�re a monitorokat. A harmadik hull�mban eltal�lt�k a K 220-as g�pet, amely kigyulladva lezuhant, Kolos K�lm�n �s Pramberger Emil tenger�szz�szl�sok h�si hal�lt haltak.

  Az Isonz�-front �s f�k�nt a Sdobba-�tegek elleni t�mad�sok tov�bb folytat�dtak. Ugyanekkor az olaszok is rendszeresen berep�ltek Trieszt f�l�. A cs. �s kir. rep�l�k azonban mindig k�szen �lltak s hatalmas l�gi csat�kat v�vtak az ellens�ggel. Trieszt mellett k�l�n�sen P�la volt az ellens�g leggyakrabban t�madott v�rosa. Augusztus 4-�n p�ld�ul 23 �ra 30-t�l m�snap reggel 4 �ra 40-ig hullottak a bomb�k, mintegy 80 darab, a v�rosra. A P�l�t t�mad� 36 rep�l�g�p bomb�i eltal�lt�k a vagongy�rat, a kaz�n�p�t� telepet, az aknarakt�rat �s a k�rh�zat. Az akci�t a legh�resebb olasz pil�tatiszt, D'Annunzi� vezette. B�r a mieink felsz�lltak, hogy el�zz�k az ellens�get, ez�ttal egyetlen g�pet sem tudtak lel�ni. N�h�ny nap eltelt�vel - augusztus 9-�n - 28 g�p t�madta P�l�t s mintegy 90 bomb�t dobtak a v�ros �zemeire.

  Az egyes rep�l��llom�sok egy�ttesen v�grehajtott �s k�z�sen szervezett nagy bombat�mad�sokon k�v�l �n�ll�an is hajtottak v�gre akci�kat.

  P�l�b�l 1917. augusztus 2-�n 12 g�p indult Bottrighe, Cavanello, Tenuta Ca Nouvo ipartelepeinek bomb�z�s�ra s itt 87 bomb�t dobtak le. M�snap 11 g�ppel t�madt�k Pontelagoscure gy�rtelepeit. Ebben az akci�ban 1240 kil� bomb�val sz�rt�k meg a c�lpontokat. Az egyik 150 kil�s bomba telibe tal�lta a vas�ti hidat. Az er�s l�gelh�r�t�s t�bb s�r�l�st okozott a g�peken. K�z�l�k a K 232-es - Mitterwallner tenger�szkadett �s Tr�ber rep�l�mester-pil�ta - k�nytelen volt lesz�llni. Miut�n a tengert nem �rhett�k el, a P� foly�n landoltak s azon igyekeztek az Adri�ig lecsurogni. K�zben azonban az olasz csend�r�k felfedezt�k �ket, motorcs�nakkal ut�nuk eredtek �s mindkett�j�ket elfogt�k.

  Augusztus 21-�n n�gy g�p indult felder�t��tra. Feladatuk a Piave - Velence k�z�tti ter�let megfigyel�se volt. A felsz�ll� olasz g�pekkel l�gi harcot v�vtak, de k�t g�pnek is elakadt a g�ppuska hevedere s �gy a l�gi csat�t abbahagyt�k. Hazat�r�ben egy tengeralattj�r�t bomb�ztak, eredm�nytelen�l. Augusztus 28-�n Grado kik�t�j�t bomb�zta n�gy g�p. Visszat�r�ben kigyulladt a K 213-as g�p, de m�g le tudtak ereszkedni a Trieszti-�b�lben a v�zre s t�rsaik megmentett�k Vio tenegr�szkadettet �s Polinak tenger�szz�szl�st.

  A kumbori �s durazz�i b�zisr�l felsz�ll� g�pek f� feladata az otrant�i tengerz�r t�mad�sa �s az otrant�i szoros �lland� �rz�se volt, hogy megk�nny�ts�k a tengeralattj�r�k �thatol�s�t az Adri�t�l d�lre fekv� tengerr�szekre, illetve visszat�r�s�ket a F�ldk�zi-tengerr�l. Ez�rt az olasz, francia �s brit rep�l�k rendszeresen t�madt�k ezt a k�t rep�l��llom�st Korfub�l, Otrant�b�l, Valon�b�l, Brindisib�l �s m�g n�h�ny kisebb t�maszpontr�l felsz�llva. A durazz�i, legd�lebbre fekv� rep�l��llom�sunkat p�ld�ul augusztus 3-�n k�t olasz g�p t�mad-ta. El�z�s�kre az A 21 �s a K 207-es sz�llt fel. (Az "A" jel� g�pek kimondottan elh�r�t� vad�szg�pek voltak.) Augusztus 5-�n ugyancsak megjelentek az olaszok s a kifejl�d�tt l�gi harcban az A 21 pil�t�ja, Reinhold Haschke rep�l�mester-pil�ta az egyiket lel�tte. M�snap k�t francia g�p akarta bomb�zni a durazz�i rep�l��llom�st, de Haschke az A 21-el el�zte �ket. Augusztus 11-�n ugyanez megism�tl�d�tt s ez�ttal is Hascke sz�llt fel ellen�k. Augusztus 14-�n is megjelent k�t olasz rep�l�, ezeket az A 23 pil�t�ja, Nardelli fregatthadnagy kergette el. Augusztus 17-�n is megjelent a k�t olasz g�p. Ez�ttal az A 23-on k�v�l a K 207 is a leveg�be emelkedett, de a l�gi csata f�lbeszakadt, mert elakadt mindk�t g�p g�ppuskahevedere.

  Az olasz, illetve a francia g�pek augusztusban m�g 18-�n, 24-�n, 27-�n �s 30-�n akart�k bomb�zni, illetve r�szben bomb�zt�k is a durazz�i rep�l��llom�st.

  Szeptemberben viszont csak h�romszor t�madt�k a rep�l�k Durazz�t. Egy alkalommal bomb�zt�k a BARON CALL k�rh�zhaj�t (szeptember 28), pedig az id� tiszta volt �s a k�rh�zhaj�n messzir�l vir�tott a v�r�s kereszt.

  A durazz�i t�maszpontr�l szeptemberben hatszor indultak felder�t�sre vagy bomb�z�sra a g�pek. Egy ilyen, Brindisi bomb�z�sra felsz�ll�, h�t g�pb�l �ll� k�tel�kb�l szeptember 27-�n h�rom g�p nem t�rt vissza. A K 307-est lel�tt�k, szem�lyzet�t (Lerch Emm�nuel fregatthadnagy �s Lenti B�la tenger�szz�szl�s) foglyul ejtett�k. A m�sik kett�r�l csak annyit lehetett kider�teni, hogy a K 193-asnak a roncsait, benne Sewera fregatthadnagy �s Strizik tenger�szz�szl�s holttest�vel, az olaszok a part k�zel�ben megtal�lt�k. A K 223-as nyomtala-nul elt�nt Traxelmayr egy�ves �nk�ntessel �s Czencz Jen� tartal�kos hadnaggyal egy�tt. Pedig a bajt�rsak k�t napon �t kerest�k �ket.

  1917 nyar�n �rte el az adriai t�rs�gben a l�gi h�bor� a legnagyobb hat�sfokot. Ugyanekkor a cs. �s kir. rep�l�knek egyre t�bbsz�r kellett v�dekezni�k, elh�r�taniuk az ellens�g t�mad�sait. Ennek ellen�re �rtek m�g el l�tv�nyos eredm�nyeket. Szeptember 27-�n p�ld�ul a P�l�b�l felsz�ll� hat g�p k�z�l az egyiknek, a K 190-esnek, illetve leg�nys�g�nek: Max Otto rep�l�mester-pil�t�nak s Felix Elsner egy �ves �nk�ntesnek (z�szl�snak) siker�lt �gy telibe tal�lnia bomb�j�val Jesiben a nagy hang�rt, hogy az teljesen megsemmis�lt. A benne l�v�, g�zokkal teli l�ghaj�k mind el�gtek. L�ngjuk 100 m�ter magasra csapott. Megjegyzend�, hogy ezt a l�ghaj�-hang�rt a rep�l�ink 1916-ban m�r egyszer lerombolt�k s az olaszok �jb�l fel�p�tett�k.

  K�t nappal k�s�bb, szeptember 29-�n pedig a K 161-es g�p szem�lyzete: Kuncz Ott� tenger�szz�szl�s �s murah�zi Khil Ferenc tenger�szkadett �rt el k�t telital�latot bomb�ival Ferrar�ban a l�ghaj�-hang�ron s ebben is benne �gett legal�bb egy g�zzal t�lt�tt l�ghaj�, amint ezt a hozz�vet�leg 100 m�terre felcsap� sz�r�l�ng bizony�totta.

  K�s� �szre k�zzelfoghat�an �rezni lehetett az antant egyre nagyobb l�gi f�l�ny�t s k�l�n�sen novemberben �s decemberben m�r csak kiz�r�lag v�dekeztek a mieink, eltekintve n�h�ny olyan felsz�ll�st�l, amelynek ink�bb propagandisztikus, �nbizalmat n�vel� c�lja volt.

  A d�li t�maszpontokon, Kumborban �s Durazz�ban �llom�soz� rep�l�k f� feladata a felde-r�t�s �s az otrant�i z�r elleni t�mad�sok voltak. Hogy ezek a bomb�z�sok �s g�ppusk�z�sok mennyire zavart�k az antant z�rv�delm�t, azt mutatja, hogy j�niusban elkezdt�k rendszeresen bomb�zni rep�l�g�peik a durazz�i tenger�szeti rep�l��llom�st s ezeket a bombat�mad�sok augusztust�l Kumborra is kiterjesztett�k. E k�t t�maszpont pil�t�i �gy v�dekeztek, ahogy tudtak, de hat�konyan nem vehett�k fel az antant g�peivel a harcot, mert ekkoriban m�r n�vekedett a vad�szg�phi�ny, mert ami volt, azt az olasz fronton vetett�k be. Ha a mieink nem is tudtak kell� eredm�nnyel szembesz�llni az ellens�ggel e k�t d�li b�zison, annyit el�rtek, hogy el�g jelent�s er�ket k�t�ttek le, amelyek k�l�nben az Adria �szaki t�rs�g�ben, a frontvonalon vagy Triesztn�l �s P�l�ban ker�ltek volna bevet�sre.

  A legkevesebb sz� eddig a kumbori rep�l��llom�sr�l esett, ez�rt most n�zz�k meg napl�szer�en, hogy 1917 okt�ber�ben hogyan folyt a tenger�szrep�l�k h�bor�ja ezen az �llom�son.

  5-�n az ellens�g �jszaka jelent meg a cattar�i �b�lben �s bomb�zta az ott horgonyz� haj�kat. A rep�l�k az�rt nem sz�lltak f�l, mert nem volt egyetlen �zemk�pes, l�gi harcra alkalmas g�p�k sem. A l�gv�delmet a haj�k l�tt�k el, de g�pet nem l�ttek le.

  M�snap �s 7-�n a felder�t� g�pek az elt�nt 11. sz�m� torped�nasz�dot kerest�k, eredm�nyte-len�l. Amint k�s�bb ismertt� v�lt, a 11. sz�m� torped�nasz�d okt�ber 5-�n j�r�rszolg�latra futott ki, de a ny�lt v�zen a cseh leg�nys�g letart�ztatta k�t tisztj�t �s a magyar szak�csot, bez�rta �ket a kaj�tj�kbe �s a haj�val egy�tt �tsz�ktek az ellens�ghez. M�g 5-�n, 10 �rakor feh�r lobog� alatt befutott a nasz�d Porto Recantaniba, (Ancon�t�l d�lre), ahol megadt�k magukat. Az olaszok a haj�t �tkeresztelt�k FRANCESCO RISMOND�-ra. Trianonban ez az �rul�s is meg�rdemelt n�h�ny felvid�ki falut...

  18-�n n�gy g�p fedezte az otrant�i z�rv�d� haj�k elleni, nagyszab�s�, a HELGOLAND gyorscirk�l� vezette torped�rombol�k - T�TRA, CSEPEL, TRIGLAV II �s LIKA II - v�llal-koz�s�t. K�zben a g�pek l�gi harcot v�vtak az ellens�ggel s egyet a K 206 - Holoubek fregatt-hadnagy, Schreinczer egy�ves �nk�ntes - lel�tt s �gve zuhant a tengerbe.

  A K 205 megt�madott egy tengeralattj�r�t, de bomb�i mell� potyogtak. Az ellens�ges haj�-egys�gekre dobott bomb�ik jelent�ktelen k�rokat okoztak. N�gy m�sik g�p a Menders-fok k�r�l figyelte a tengert s id�ben �rtes�tett�k a HELGOLAND-csoportot a kifut�, cirk�l� m�ret� nagy egys�gekr�l, amelyek a korfui t�maszpontjukr�l futottak ki, hogy harap�fog�ba z�rj�k haj�inkat.

  Novemberben �s decemberben siralmass� v�lt a kumbori rep�l��llom�son a helyzet. Alig maradt bevet�sre alkalmas g�p�k. Az anyaghi�nyra jellemz�, hogy az ott vesztegl� 14 rep�l�-g�p k�z�l mind�ssze �tnek volt l�gcsavarja, mert a sz�tt�r�ttek, t�nkrementek �s felrobban-tak helyett nem kaptak �jat. Igaz, az id�j�r�s is viharosra fordult s a felsz�ll�sokat egy�bk�nt is ritk�tani kellett.

  1917. okt�ber 24-�n kezd�d�tt a caporett�i �tt�r�ssel a 12. Isonz�csata, amely a Monarchia csapatainak hozott sikert: 1917 november�re az osztr�k-magyar hadsereg el�rte a Tolmezzo-Tagliamento vonalat. A haditenger�szetnek az volt a feladata, hogy a tenger fel�l v�zr�l �s leveg�b�l zavarja az olaszok visszavonul�s�t. Ezekben a harcokban a rep�l�k ki�rdemelt�k �s megkapt�k a Hadsereg-f�parancsnoks�g legmagasabb elismer�s�t �s dics�ret�t. A tenger�sz-rep�l�k azonban e harcokban nagy vesztes�geket szenvedtek. Egyre nagyobb volt a hi�ny a k�pzett pil�t�kban �s megfigyel�kben, ez ut�bbiakban k�l�n�sen, mert ezeknek az �rv�nyes el��r�sok szerint felt�tlen�l tiszteknek kellett lenni�k. Ez�rt m�jusban �gy m�dos�tottak a szab�lyzaton, hogy a kit�n� eredm�nyt el�rt egy�ves �nk�nteseket tenger�szz�szl�ss� l�ptett�k el�, vagyis tisztekk� v�ltak az�rt, hogy megfigyel�k lehessenek. Teh�t ink�bb csin�ltak tiszteket az �nk�ntesekb�l megfelel� szolg�lati s tanulm�nyi id� el�tt, mintsem hogy megv�ltoztass�k a megfigyel�kre vonatkoz� el��r�sokat.

  Az �v utols� k�t h�napj�ban a trieszti �s p�lai rep�l��llom�sokon is er�sen cs�kkentek az akci�k. Els�sorban v�dekeztek az ellens�g meg-meg�jul� rohamaival szemben. Legfeljebb a visszavonul� olasz hadsereget t�madt�k, ha az id�j�r�s engedte, valamint v�dt�k az olasz �ll�sokat a partk�zelben l�v� WIEN �s BUDAPEST csatahaj�kat, amelyeket az ellens�g g�pei s�r�n t�madtak. Egy ilyen l�gi csat�ban - november 11-�n - egyszerre n�gy g�p�nk veszett oda. M�snap �s november 29-�n ugyancsak lel�ttek egy-egy g�p�nket, k�z�l�k a K 210-est egyszerre �t ellens�ges rep�l� t�madta, de a pil�t�nak, Boross Jen� tenger�szz�szl�s-nak siker�lt m�g v�zre tennie g�p�t, amelyet a mell� ereszked� A 58-as (pil�t�ja Pichl tenger�szkadett) bevontatott.

  A december 19-ei nagy t�mad�st a Piave-vonalon haj�k �s rep�l�k egyar�nt t�mogatt�k. Triesztb�l t�z g�p sz�llt a magasba. A K 202-es az ADMIRAL SPAUN gyorscirk�l�nak volt a t�z�rs�gi megfigyel�je (Mindszenty �rp�d fregatthadnagy, a pil�ta Obendorfer korvett-hadnagy), az L 143-as pedig a BUDAPEST csatahaj� t�z�rs�gi t�z�t figyelte �s ir�ny�totta, helyesb�tette a c�lelemeket (a pil�ta Schneider rep�l�mester-pil�ta, a megfigyel� Zerbs tenger�szz�szl�s). A K 202-es t�bb tal�latot kapott �s lezuhant. Obendorfer meghalt, Mindszenty s�lyos s�r�l�seket szenvedett, de k�s�bb fel�p�lt. A K 381-est ugyancsak lel�tt�k, de pil�t�ja Szenes Gy�rgy haj�mester v�zre tette, b�r megsebes�lt. Megfigyel�je, Dorcic korvetthadnagy elesett, Ruzicska egy�ves �nk�ntest csak s�rolta egy l�ved�k.

  �sszes�tve, 1917-ben a tenger�szeti rep�l�s harcban elvesz�tett 25 g�pet, fogs�gba esett 18, �s h�si hal�lt halt 43 tenger�szrep�l�, majdnem mind kiv�tel n�lk�l tisztek voltak. �s m�g 1916-ban a mieink lel�ttek 17 g�pet, addig 1917-ben ez a sz�m h�tre cs�kkent, ami mutatja, hogy az ellens�g mennyire meger�s�d�tt...


Kezd�lap     K�ldet�s�nk     Szerkeszt�k     Aktu�lis     Arch�vum     Cikk k�ld�se     Impresszum

Hajzstrtneti Kzlemnyek
A szerkeszt�k
Haj�z�st�rt�neti K�zlem�nyek
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2011, TIT HMHE - Hagyom�ny�rz� Tagozat