Megjegyzések az A Magyar Hadihajózás Bibliográfiájához

  A Magyar Hadihajózás Bibliográfiája két hónapos kutató-, de leginkább gyűjtőmunka eredménye. Az alábbiakban néhány megjegyzést szeretnék tenni e bibliográfia összeállításának fő szempontjairól.
  Elöljáróban le kell szögeznem, hogy ez a bibliográfia messze nem teljes. Egyéb teendőim miatt nem is állt módomban teljességre törekedni, inkább kezdeményezésnek és egyfajta irányadó, tájékoztató jellegű gyűjteménynek szánom munkámat.
  Az alábbi gyűjtemény gerincét a Hadtörténelmi Közlemények és A Tenger című folyóiratok tanulmányai, közleményei illetve cikkei képezik. Ezek kiegészülnek a Hadtörténelmi Közlemények régebbi számaiban közölt (1956-1987), s manapság is megjelenő (1996-tól) hadtörténelmi irodalmi bibliográfiák vonatkozó tételeivel, illetve az említett két folyóirat témába vágó könyvismertetéseivel. A felsorolt tételek nagyrészt magyar nyelvű anyagok, de akad közöttük német, olasz, francia, angol, szerb és román nyelvű munka is. Emellett a gyűjtemény részét képezik a témában (főleg dr. Csonkaréti Károly tollából) megjelent tanulmányok és könyvek bibliográfiai hivatkozásai is. A bibliográfia nem tartalmaz levéltári forrásokat és egyéb, általában nem publikált munkákat. Továbbá nem foglalja magában - komolyabb kutatómunka lehetőségének hiánya miatt - a korabeli napilapok tudósításait, a régi könyv- és folyóiratismertetésekben évente felbukkanó Weyer-féle Taschenbuch der Kriegsflotten (később Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten) köteteit, illetve a szakirodalomban gyakran hivatkozott, Polában megjelent Almanach für die k. u. k. Kriegsmarine évkönyveit, továbbá az első világháború idején megjelent A Világháború Képes Krónikája és egyéb hasonló korabeli kiadványok évfolyamait sem. Nem kerültek bele a bibliográfiába azok a tanulmányok sem, amelyek a Hadtörténelmi Közleményekben 1956-1989 között megjelent, külföldi folyóiratok hadtörténelmi repertóriumaiban kerülnek említésre, mivel azok címeit magyarul közlik - tehát nem a tanulmány eredeti formája (vagy orosz nyelvű közlés esetén annak fonetikus magyar átírása) kerül alkalmazásra.
  Fellelhető a bibliográfiában egyes német nyelvű szaklapok (Das Militärgeschichte Archiv, Marine Rundschau, Marine - Gestern, Heute, Österreichische Militärgesichte) ide vonatkozó néhány tanulmánya is az éves szintű hadtörténelmi irodalmi bibliográfiákból s egyes szakmunkák bibliográfiájából átvéve. Az említett folyóiratok teljes archivumát sajnos nem volt lehetőségem áttanulmányozni. Ennélfogva megeshet, hogy egyes tanulmányok oldalszámai a valóstól eltérnek.
  Igyekeztem a bibliográfiai adatokat lehető legteljesebb módon közölni. Egyes műveknél hiányzik a szerző teljes neve, a kiadó vagy a kiadás éve, ritkán a kiadás helye. A hiányzó adatokat - amennyire lehetőségeim engedték - igyekeztem felderíteni, ezeket szögletes zárójelben közlöm. Egyes tételeknek címük alapján nem egyértelmű idevágóságuk, ezt rövid hozzáfűzésekkel igyekeztem megoldani.
  A bibliográfiát hét részre osztottam, ennek körülbelül felét teszik ki az 1867-1918 közötti hadihajózással kapcsolatos könyvek, tanulmányok és cikkek - jól illusztrálva a magyar hadihajózás e fejezetének feldolgozottságát historiográfiánkban. Rövidebb fejezetek foglalkoznak a témával kapcsolatos átfogóbb jellegű munkákkal, a magyar hadihajózás kérdésével a Kiegyezéssel bezárólag, továbbá a Monarchia széthullását követően létrejövő Magyar Királyi Folyamőrséggel, illetve a második világháborút követően megalakuló Dunaflottillával. Külön rész foglakozik a műemlékvédelem kategóriába sorolható, a Szent István csatahajót kutató búvárexpedíciókat illetve a Lajta (ex-Leitha) monitor sorsát taglaló cikkekkel. Végül egy valamelyest hosszabb részben ismertetem a magyar hadihajózás történetéhez érintőlegesen kapcsolódó munkákat. Ez utóbbi fejezet - jellegéből adódóan - szükségszerűen nem lehet teljes.
  A Magyar Hadihajózás Bibliográfiája a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának Hadtörténeti Gyűjteménye, Folyóirat-gyűjteménye, az egykori Történeti Szakkönyvtár és a Somogyi-könyvtár folyóirat-állományának felhasználásával készült.


Illés András
Füzesgyarmat-Szeged
2005. december 30.

A MAGYAR HADIHAJÓZÁS BIBLIOGRÁFIÁJA
(Gyűjtés lezárva: 2004. április 15.
Frissítve: 2006. február 24.)

TARTALOM:

I. A magyar belvízi és tengeri hadihajózással kapcsolatos általános, összefoglaló jellegű munkák
és közlemények
II. A magyar belvízi és tengeri hadihajózás a kezdetektől az 1867-es Kiegyezésig
III. A magyar belvízi és tengeri hadihajózás az Osztrák-Magyar Monarchia és az I. világháború időszakában (1867-1918)
IV. A magyar belvízi hadihajózás a két világháború között és a II. világháborúban (1919-1945)
V. A magyar belvízi hadihajózás a II. világháború végétől felszámolásáig (1945-2000)
VI. Hagyományőrzés és műemlékvédelem
VII. A magyar belvízi és tengeri hadihajózás kérdéseit érintő egyéb szakmunkák és közlemények
 
 

I. A magyar belvízi és tengeri hadihajózással kapcsolatos általános, összefoglaló jellegű munkák és közlemények

 • Aichelburg, Wladimir: Register der K. (u.) K. Kriegsschiffe - Von Abbondanza bis Zrinyi. Neuer Wissentschaftlicher Verlag, Wien, 2002.
  Ismertetés: Bánsági Andor, Hadtörténelmi Közlemények 2005/4. 1141-1142. o.
 • Allmayer-Beck, Christoph: Die Geschichte von Österreichs Seemacht als historiographisches Problem. In: Schriften des Heeresgeschichtliches Museums 8. Wien, 1980.
 • Artikel über die k. (u.) k. Kriegsmarine über die See- und Flussschiffahrt in verschiedenen Zeitschriften. Zsgt. von Erwin Sieche. 13. erweit. Aufl. Wien, Stöhr, 2001.
 • Bak József: Trieszt és az osztrák-magyar haditengerészet 1-2. rész.. Haditechnika 1995/1. 66-67., 1995/2. 58-61.
 • Bak József: A bécsi Hadtörténeti Múzeum tengerészeti terme. Haditechnika 1996/2. 50–53.
 • Baschritter, Renate: Österreich auf allen Meeren. Geschichte der k. u. k. Kriegsmarine von 1382 bis 1918. Graz-Wien-Köln, Styria, 1987.
 • Baumgartner, Lothar - Winkler, Dieter: Flottenrock und Kaiseradler. Uniformierung im Spiegel der Geschichte der k. (u.) k. Kriegsmarine von 1815-1918. Wien, 2004.
 • Bíró József: A magyar hajóépítés 150 éve. K. n., Budapest, 1985.
 • Bíró József: Régi hadihajók a Dunán. Élet és Tudomány 1971/41. 1942-1947.
 • Bognár Jenő: Aknák a Dunában. Élet és Tudomány 1983/13. 394-395.
 • Bornemissza Félix, vitéz: Magyar hajóhadak a Dunán. Budapest, Turcsányi, 1928.
 • Csonkaréti Károly: A császári és királyi haditengerészet 1786-1914 között. In: Döbör András (szerk.): Professoribus Salutem. Találkozások neves történészekkel. Szeged, Belvedere Meridionale, 2001. 235-260.
 • Csonkaréti Károly: A dunai hadihajók históriája. Néphadsereg 1982/7. 16.
 • Csonkaréti Károly: Az első monitorok. 1-2. rész. Igaz Szó 1981/18. 30-31., 1981/19. 32-33.
 • Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán. Néphadsereg 1983/3. 16.
  A szabadságharc leverésétől a második világháborúig.
 • Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1980.
  Ismertetés: Szakály Sándor, Hadtörténelmi Közlemények 1981/1. 139-141.
 • Csonkaréti Károly - Benczúr László: Haditengerészek és folyamőrök a Dunán. A császári (és) királyi haditengerészet Dunaflottillájától a Magyar Királyi Folyamerőkig, 1870-1945. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1992.
  Ismertetés: Nagy Domokos Imre, Hadtörténelmi Közlemények 1992/4. 176-178.
 • Dezsényi Miklós: A dunai hajózás és a magyar hajóépítőipar. Természettudományi Közlöny 1963/12. 554-558.
 • Dezsényi Miklós - Hernády Ferenc: A magyar hajózás története. Budapest, Műszaki Kiadó, 1967.
 • Gogg, Karl: Österreichs kriegsmarine 1440-1918. 1-2. kötet. Salzburg-Stuttgart-Zürich, Bergland Buch, 1972.
 • Gogg, Karl: Österreichs Kriegsmarine 1848-1918. Das Bergland Buch. Salzburg-Stuttgart, 1967.
 • Gonda Béla: Dunai Hajóhadunk. A Tenger 1914. 383-389.
 • Gonda Béla: Emlékezzünk... Magyar uralom az Adrián Árpádtól Trianonig. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 73-77.
 • Gulyás Jenő: 155 éves a magyar hadihajózás. Haditechnika 2004/1. 49-50.
 • Gréger, René: Tajemna madarská ponorka na Dunaji. Vojenská História. 1999/2. 89-90.
 • Grestenberger, Erwin Anton: Festung Pola. Die Verteidigungsanlagen des k. (u.) k. Hauptkriegshafen, 1823-1918. Wien-Graz, NWV, 2003.
 • Hámori Péter: A magyar hajózás képes története. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
 • Hauke, Helmut: Az óceánok meghódítása (Männer planken Ozeane). Ford.: Vámosi Pál. - Függelék: Dezsényi Miklós: A magyar tengerészet és a dunai hajózás. Budapest, Táncsics Kiadó, 1965.
 • Horváth Jenő, dr.: A magyar tengeri haderő története. A Tenger 1925. VII-IX. füzet 97-102.
 • Höbelt, Lothar: Die Marine. In: Die Habsburgmonarchie. Bd 5.: Die bewaffnete Macht. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 1987.
 • Jahn, Friedrich: Bibliographie der k. k./k. u. k. Marine. In: Allmayer-Beck, Christoph Johann (szerk.): Österreich zur See. Wien, Österreichischen Bundesverlag, 1980. 109-191.
 • Juba Ferenc: Belvizi rendészetünk, azaz a folyamőrség. In: A magyar polgári rendvédelem a 19. és a 20. században. Budapest, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány, 2004. 165-169.
 • Juba Ferenc: Magyarország tengeri rendészetének vázlatos története. In: A magyar polgári rendvédelem a 19. és a 20. században Budapest, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány, 2004. 138-147.
 • Jung, Peter: Ausgewählte Bibliographie zur Gescichte der k.(u.)k. Kriegsmarine mit besonderer Berücksichtigung der Missionsreisen und Fernharten. In: Rauchensteiner, Manfried (szerk.): Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Wien, Heeresgeschichtliches Museum, 1996. 19-24.
 • Khuepach, Arthur: Schiffe und Fahrzeuge unserer Kriegsmarine seit ihren Bestande bis 1908. Pola, Schrinner, 1908.
 • Koudelka, A[lfred], báró: Unsere Kriegsflotte 1556-1908. Laibach, Kleinmayr, é. n.
 • Koncz Gábor: A császári-királyi haditengerészet története In: Studia Militaria. Hadtörténeti Tanulmányok. Debrecen, 2004. 103-120.
 • Kump József: A hajóépítés. In: Technikai fejlődésünk története. Magyar Mérnök és Építész Egyesület, Budapest, 1928. ?-?.
 • Lévay Gábor: A folyami aknák fejlődése. Haditechnikai Szemle 1975/4. 109-113.
 • Mladiáta A. J[ános]: Szemelvények a hajóépítészet és a dunai flotilla fejlődésének történetéből. A Tenger 1926. III-IV. füzet 66-68.
 • Péchy-Horváth Rezső: A magyar hadihajózás története. Budapest, Lukács Sándor Könyvkiadó Vállalata. 1944.
 • Peter, Ernst: Die k. u. k. Luftschiffer- und Fliegertruppe Österreich-Ungarns 1794-1919. Stuttgart, Motorbuch Verlag, 1984.
 • Rechkon, Josef Rechberger von: Österreichs Seewesen in dem Zeitraume von 1500 bis 1797. Reichskriegsministerium, Wien, 1882.
 • Sárhidai Gyula: A K. u. K. Duna-flottillától a M. Honv. Folyami Flottilláig. Top Gun 1996/2. 52-55.
 • Schmalenbach, Paul: Kurzer geschichte der k. u. k. Marine. Hertford, Koehlers, 1970.
 • Schöndorfer, Ulrich: Der österreichische Kriegsschiffbau von 1848 bis 1914. In: Schriften des Heeresgeschichtliches Museums 8. Wien, 1980. ?-?.
 • Seemacht Österreich Ausstellung… Schlosshof 1994. Schlosshof, Marchfelder Schlössverein, 1994.
  Kiállítási katalógus.
 • Sokol, Anthony: Die kaiserliche und königliche Kriegsmarine 1382-1918. V. Molden, Wien-München-Zürich, 1972.
 • Steinböck, Erwin - Baumgartner, Lothar: Die Uniformen der k. k. österreichischen und k. u. k. österreichisch-ungarische Kriegsmarine (1797-1918). Graz, Weishaupt Verlag [1984]
 • Sterneck, Maximillian Daublebsky von: Erinnerungen aus den Jahren 1847-1897. K. n., Budapest- Leipzig, 1901.
 • Szentklárai Jenő: A dunai hajóhadak története. Budapest, 1885.
 • Vitkovic, [?]: A magyar királyi naszádosok múltja, szervezete és emlékeik 1000-1872. (szerbül írva, Belgrád). Századok 1899. 349.
 • Wagner, Walter: Die obersten Behörden den k. u. k. Kriegsmarine 1856-1918. Wien, Berger, 1961.
 • Wiggermann, Frank: K. u. K. Kriegsmarine und Politik. Ein Beitrag zur Geschichte der italienischen Nationalbewegung in Istrien. Wien, Verlag der ÖAW, 2004. 456 p. (Studien zur Geschicht der Österreichischen Monarchie, 28.)
 • Zolnay László: A magyar hajózás múltjából. Népszabadság, 1965/245. 13.

II. A magyar belvízi és tengeri hadihajózás a kezdetektől az 1867. évi Kiegyezésig

 • Attlmayr, [?]: Der Krieg Österreichs in der Adria im Jahre 1866. Pola und Wien, Gerold, 1897.
 • Beck Tamás: A lissai csata. História 1994/3. 33-35.
 • Benko, Jerolim Freiherr von Bionik: Geschichte des k. k. Kriegsmarine während der Jahre 1848 und 1849. K. k. Reichs-Kriegs-Ministerium, Wien, 1884.
 • Burger János: A szabadságharc hajója. Igaz Szó 1968/16. 34-35.
 • Burger János: Hadihajók a Dunán (A II. századtól 1848-ig). Igaz Szó 1974/7. 56-58.
 • Csonkaréti Károly: A császári-királyi haditengerészet 1786-1867 között. Belvedere Meridionale, 2000/7-8. 14-30.
 • Csonkaréti Károly: A Levante hajóraj magyar tengerésze. Budapest, Móra Kiadó, 1987.
 • Csonkaréti Károly: A szabadságharc hadihajói. Élet és Tudomány 1994/11 326-328.
 • Das habsburgische Admiralitätswerk des 16. und 17. Jahrhunderts. (Hrsg.: Anthony Eugene Sokol) Wien, 1977.
 • Dezsényi Miklós: Az 1848-49-es szabadságharc folyami és tengeri hadihajói. Katonai Szemle, 1957. 8. sz. 113-120.
 • Dezsényi Miklós: Hadiesemények a Dunán Buda 1686-os ostroma idején. Hadtörténelmi Közlemények 1957/1-2. 241-251.
 • Fleischer, Josef: Geschichte der k. k. Kriegsmarine während des Krieges im Jahre 1866. Reichskriegsministerium, Wien, 1906.
 • Gonda Béla: Emlékezés a lissai tengeri csatára. A Tenger 1916. VII-VIII. füzet 259-264.
 • Horváth Jenő, dr.: A magyar kormány adriai tervei 1848-49-ben. Hadtörténelmi Közlemények 1925. 507-533.
 • Horváth Jenő, dr.: A magyar kormány adriai politikája 1848-49-ben. A Magyar Adria Egyesület kiadása, Budapest, 1927.
  Ismertetés: A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 134. sz., Hadtörténelmi Közlemények 1927. 415-417.
 • Horváth Jenő, dr.: Az utolsó velencei-magyar szövetség 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények 1926. 167-178.
 • Juba Ferencz: Ungarns Marine Handelsschiffahrt. Einst Seemacht an der Adria. Das Diplom von 1108. n. Chr. In: Schiff und Zeit, 1982. 13-42.
 • Kossuth hadihajója. A Tenger 1927. X-XII. füzet 179.
 • Khuepach, Arthur von: Geschichte der k. k. Kriegsmarine während der Jahre 1802 bis 1814. Staatsdruckerei, Wien, 1942.
 • Khuepach, Arthur von - Bayer, Heinrich von: Geschichte der k. k. Kriegsmarine während der Jahre 1814-1847. Böhlaus, Graz, 1966.
 • Krámli Mihály: A császári-királyi haditengerészet, 1797-1866. Hadtörténelmi Közlemények 1998/2. 425-475.
 • Krámli Mihály: Az IMPLACABILE. Kísérlet az önálló magyar haditengerészet felállítására 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények 1997/1 84-113.
 • Lehnert, J[osef von].: Gescichte der k. k. Kriegsmarine (II. rész. 1797-1802.) A közös hadügyminisztérium megbízásából. Bécs, Gerold, 1891.
 • Lehnert, Josef von: Geschichte der österreichisch-venetianischen Kriegsmarine während der Jahre 1797 bis 1802. Reichskriegsministerium, Wien, 1891.
 • Lissza. In: A Hadsereg 1906. 183.
 • Lumbroso, A.: La bataglia di Lissa nella storia e nella legenda. La verità sulla campagna navale del 1866., desunta de nuovi documenti e testimoniance. Roma, libr. ed. della Rivistandi, Roma, 1911.
 • Luzsa Endréné: Sepsimartonosi Gyujtó Károly, az admirális. Magyar Nemzet 1982/275. 8.
 • Miklósy Zoltán: A magyar király tengeri hajóhada a középkorban. Budapest, A szerző kiadása, 1934.
  Ismertetés: Markó Árpád, Hadtörténelmi Közlemények 1935. 151-152.
 • Nábráczky Béla: Thököly al-dunai hajóhada. In: Élet és Tudomány, 1966/52. 2476-2480.
 • Ottenfeld, [?] - Teuber, [?]: Die österreichische Armee von 1790 von 1867. Wien, 1895.
 • Pelz Béla, dr.: Az első magyar hadihajó. Hadtörténelmi Közlemények 1918-21. 98-109.
 • Pemsel, Helmut: A váratlan megoldások admirálisa. Wilhelm von Tegetthoff (1827-1871) In: Jack Sweetman (szerk.): Admirálisok. A történelem legkiválóbb tengernagyai 1587-1945. [Budapest] Zrínyi Kiadó, 1999. 135-151.
 • Petneházy Zalán: A velencei Arzenál magyar parancsnoka. Magyar Nemzet 1982/263. 8.
  Gyujtó Károly admirális.
 • Reményi A.: Zur Geschichte der Donauflottille von Stefan I. bis zum Schlacht von Mohács. Bécs, Gerold, 1889.
 • Rónay Jenő: Hadiflottánk szerepe az elmúlt századok háborúiban. A Tenger 1915. II. füzet 70-75.
 • Scherzer, Karl von: Reise den Oesterreichischen Fregatte Novara und die Ende in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen der Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair. Bd. 1-2. Wien, Druck- und Verlag von Carl Gerold’s Sohn, 1864-1866.
 • Scherzer, Karl von - Treffen, Günther: Die Weltumseglung den "Novara" 1857-1859. Wien-München-Zürich, Verlag Fritz Molden, 1973.
 • Sondhaus, Lawrence: The Habsburg Empire and the Sea: Austrian Naval Policy 1797-1866. Purdue University Press, West Lafayette, 1989.
 • Szabó László, dr.: A cattarói "Caténák" eredete. A Tenger 1915. III. füzet 99-104.
 • Szécsi Mór: Az osztrák-olasz háború 1866-ban. Budapest, kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, 1893.
 • Szombathy Viktor: Gyujtó Károly, az admirális. Magyar Nemzet 1982/275. 8.
 • Tengerészemlékek (közli: Szabó Benő). A Tenger 1927. I-III. füzet 37.
  Anekdoták a hiú Bourg admirálisról a Kiegyezés előtti időkből.
 • Urbán Aladár: A "MÉSZÁROS hadigőzös" 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények 1987/4. 648-690.
 • Urbán Aladár: A Mészáros hadigőzös. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma az 1963-as évre. Gondolat Kiadó, Budapest, [1962.] 295-298.

III. A magyar belvízi és tengeri hadihajózás az Osztrák-Magyar Monarchia és az I. világháború időszakában (1867-1918)

 • IV. Károly király látogatása a "Szent István" csatahajón. A Tenger 1917. II. füzet 65-68.
 • A cs. és kir. haditengerészet tudományos működése az 1912. évben. A Tenger 1914. 56-57.
 • A cs. és kir. haditengerészet 1913. évi jelentése. A Tenger 1914. 292-294.
 • A francia flotta és Montenegro akciója a Bocche di Cattaro ellen. A Tenger 1915. II. füzet 76-79.
 • A fregatthadnagy és a kenderesi pap. A Tenger 1930. III. sz. 68-69.
  Visszaemlékezés nagybányai Horthy Miklós fregatthadnagy hazalátogatására az első világháború idejéből.
 • A haditengerészeti emlékmű. A Tenger 1937. VII-IX. sz. 118.
 • A haditengerészeti közös címer. A Tenger 1916. VII-VIII. füzet 309.
 • A Herkules mentőgőzös. A Tenger 1911. 47.
 • A korvetthadnagyi állás. A Tenger 1915. XI-XII. füzet 387.
 • A "Leon Gambetta" francia páncélos cirkáló elsüllyesztése. A Tenger 1915. V-VI. füzet 196-202.
 • A Magyar Adria Egyesület ajándékai Ő Felsége "Szent István" hajóján. A Tenger 1917. I. füzet 46-48.
 • A "Radetzky" csatahajó. A Tenger 1915. I. füzet 30-31.
 • A "Szent István" csatahajó. A Tenger 1914. 1-15.
 • A Szent István csatahajó elsülyesztése [sic!]. A Tenger 1918. VI-VII. füzet 207-209.
 • A "Szent István" csatahajó elsülyesztése [sic!]. A Tenger 1926. I-II. füzet 8-15.
 • A Szent István csatahajó elsűlyesztésének [sic!] tizedik évfordulója. A Tenger 1928. IX-X. sz. 212-213.
 • A "TEGETHOF" [sic!] csatahajó vízrebocsátása. A Tenger 1912. 204–211.
 • A Tenger 1926. évf. I-II. füzet.
  Ismertetés: Sz. in Hadtörténelmi Közlemények 1926. 256-258.
 • A Tenger 1927. évf. VI-IX. füzet. (Otranto-emlékfüzet)
  Ismertetés: Sz. in Hadtörténelmi Közlemények 1927. 419-420.
 • A "Zenta" hadihajónk hősi küzdelme. A Tenger 1915. IV. füzet 150-154.
 • A "Zenta" hősei. A Tenger 1922. IV-VIII. füzet 88.
 • Aichelburg, Wladimir: Die NEREIDE. In: Marine - Gestern, Heute 1977/3. 67-72.
 • Aichelburg, Wladimir: K. u. K. Dampfschiffe. Kriegs, Handels und Passagierschiffe in alten Photographien. [Wien] Orac Verlag [1982]
 • Aichelburg, Wladimir: K. u. k. Flotte, 1900-1918. Die letzten Kriegsschiffe Österreich-Ungarns in alten Photographien. Wien-Hamburg, Verlag Österreich, Mittler, 1998.
 • Aichelburg, Wladimir: K. u. k. Marinealbum, Schiffe und Häfen Österreich-Ungarns in alten Photographien. Wien-München-Zürich, Verlag Fritz Molden, 1976.
 • Aichelburg, Wladimir: Schlachtschiffe Österreich-Ungarns. Die Habsburg-Klasse. Habsburg, Árpád und Babenberg in zeitgenössischen Dokumenten. Wien, Neuer Wiss Verlag, 2001.
 • Aichelburg, W[ladimir]: Die Unterseeboote Österreich-Ungarns. Bd. 1-2. Graz, Akad. Druck und Verlagsanstalt, 1981.
 • Aichelburg, Wladimir - Baumgartner, Lothar: Die "Tegethoff"-Klasse: Österreich-Ungarns grösste Schlachtschiffe. Brernard & Graefe, München, 1981.
 • Aichelburg, Wladimir - Lothar Baumgartner - Franz Bilzer - Georg Pawlik - Friedrich Prasky - Erwin F. Sieche: Die Tegetthoff-Klasse. Arbeitsgemeinschaft für österreichische Marinegeschichte. Mistelbach, 1979.
 • Antivári [sic!] bombázása. A Tenger 1915. III. füzet 119.
 • Ausrüstung-Reglement für die k. k. Kriegsschiffe. Druck der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. In: Normal-Verordnungsblatt für die k. k. Kriegs-Marine. 14. August, 1878. XXVII. Nr. 54.
 • Az elhunyt Haus Antal kitüntetése. A Tenger 1917. XI-XII. füzet 427-428.
 • Az "F. 14." olasz tengeralattjáró elsülyedése. A Tenger 1928. XI-XII. sz. 257.
 • Az osztrák-magyar hadiflotta Dreadnought-tipusú csatahajói. A Tenger 1912. 68-69.
 • Az osztrák-magyar hadiflotta. A Tenger 1911. 47.
 • Az otrantói tengeri csata tizedik évfordulója. A Tenger 1927. IV-V. füzet 65.
 • Az otrantói tengeri ütközet 25. évfordulója. A Tenger 1942. IV-VI. sz. 31.
 • Az otrantói ütközet erőviszonyai. (Összeállította: vitéz Bornemissza Bódog) In: A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 96.
 • Az U. 3. elsülyedése [sic!]. A Tenger 1915. XI-XII. füzet 388-389.
 • Az "U. 4." tengeralattjárónk kitüntetett hősei. A Tenger 1915. VII-VIII. füzet 278.
 • Bak József: Az egykori osztrák-magyar haditengerészet elfelejtett tengeralattjárói. Haditechnika 1994/4. 59-60.
 • Bak József: Hozzászólás Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban. Összesítések, táblázatok c. írásához. Hadtörténelmi Közlemények 1993/4. 160-173.
 • Bak József: Trieszt és az osztrák-magyar haditengerészet. 1-2. rész. Haditechnika 1995/1. 66-67., 1995/2. 58-61.
 • Balla Tibor: A Leitha és Maros monitor Bosznia-Hercegovina 1878-as okkupációjában. Hadtörténelmi Közlemények, 2005/4. 983-1007. o.
 • Balla Tibor: Az Osztrák-Magyar Monarchia részvétele a Scutari-válság rendezésében. Hadtörténelmi Közlemények 1996/3. 435-459.
 • Balogh Tamás - Csepregi Oszkár: A Szent István csatahajó és a csatahajók rövid története. [Budapest] General Press [2002.]
  Ismertetés: Csákváry Ferenc, Hadtörténelmi Közlemények 2004/4. 1327-1332.
 • Banfield, Gottfried Baron von: Der Adler von Triest. Graz-Wien-Köln, Styria, 1984.
 • Banfield sorhajóhadnagy hőstettei. A Tenger 1916. VI. füzet 238-239.
 • Baráth László: Hogyan lett flottaparancsnok a kenderesi hóhér? A k. u. k. flotta volt másodosztályú tengerészének visszaemlékezései a polai matrózlázadásról. Néphadsereg, 1959/50. 7., 1959/51. 5.
 • Barta-Vámos László: Az otrantói tengeri ütközet, 1917. május 15. Hallgatói Közlemények/ZMNE, 2001/1. 128-138.
 • Baumgartner, Lothar: Der Untergang des kleinen Kreuzers ZENTA. Marine - Gestern, Heute 1982/4. 143-152.
 • Baumgartner, L[othar]: Gedanken zur Geschichte des österreichischen Flottenvereins und des Marineverbandes. 1. Wichtige Ereignisse. Österreichische Militärgeschichte 1994/1. 18-32.
 • Baumgartner, Lothar: Kriegstagebuch 1914/1918 des Linienschiffleutnants Heinrich Bayer von Bayerburg (1889-1980). Österreichische Militärgeschichte 1995. Folge 3. Wien, Stöhr, 1995. 5-61.
 • Baumgartner, Lothar: Österreich-Ungarns Dünkirchen? Marine - Gestern, Heute 1982/2. 46-53.
  A cs. és kir. haditengerészet és a szerb hadsereg Albániából történt átcsoportosítása 1915-1916 telén.

 • Baumgartner, Lothar - Erwin [F] Sieche: Die Schiffe der k. (u.) k. Kriegsmarine im Bild. Bd. 1. 1848-1895. Wien, Stöhr, 1999.
 • Baumgartner, Lothar - Erwin [F] Sieche: Die Schiffe der k. (u.) k. Kriegsmarine im Bild. Bd. 2. 1896-1918. Stöhr, Wien, 2001.
 • Bayer von Bayersburg, Heinrich: Die k. u. k. Kriegsmarine auf weiten Fahrt. Bergland Verlag, Wien, 1958.
 • Bayer von Bayersburg, Heinrich: Österreichs Admirale und Bedeutende Persönlichkeiten der k. u. k. Kriegsmarine 1867-1918. Wien, Bergland Verlag, 1962.
 • Bayer von Bayersburg, Heinrich: Unter der k. u. k. Kriegsflagge. Bergland, Wien, 1959.
 • Bayer von Bayersburg, Heinrich: "Schiff verlassen!" - 1914-1918. Bergland, Wien, 1965.
 • Beck Zoltán: A császári és királyi haditengerészet emléklapjai. 1-4. kötet. Pola, Krmpotič József kiadása, é. n.
 • Beck Zoltán: A hadihajók tüzérsége. Magyar Adria Egyesület. Budapest, 1916.
 • Beck Zoltán: A nagy csatahajók tornyának szerkezete. A Tenger 1914. 31-36.
 • Beck Zoltán: A pólai haditengerészeti arzenál. A Tenger 1914. 383-389.
 • B[eck] Z[oltán]: Az első "Dreadnought"-unkról. A Tenger 1912. 490-491.
 • Beck Zoltán: Haditengerészetünk pólai múzeuma. A Tenger 1913. 354-359.
 • Beck Z[oltán]: Mennyibe kerül egy ágyúlövés. A Tenger 1916. IV-V. füzet 201-202.
 • Beck Zoltán: Torpedónaszádaink fejlődése. A Tenger 1913. 401-405.
 • Beck Zoltán - Gonda László: A hadiflottáról. Lampel, Budapest, é. n.
 • Bede Anna: Hadihajón Kínában. Tordy Nándor naplója. Budapest, Bede Anna kiadása, 1995.
 • Benko, Jerolim von: Die Reise S. M. Schiffes "Frundsberg" im Rothen Meere und an den Küsten von Vorderindien und Ceylon in den Jahren 1885-1886. Pola, Carl Gerold’s Sohn, 1888.
 • Benko, Jerolim von: Die Reise S. M. Schiffes "Zrínyi" nach Ost-Asien (Yang-tse-kiang und Gelbe Meer) 1890-1891. Wien, Carl Gerold’s, 1894.
 • Benko, Jerolim von: Die Schiffs-Station der k. und k. Kriegs-Marine in Ost-Asien, Reise S. M. Schiffe "Nautilus" und "Aurora" 1884-1888. Wien, Carl Gerold’s Sohn, 1892.
 • Benko, Jerolim von: Reise S. M. Schiffes "Albatros" unter Commando des k. k. Fregatten-Kapitäns Arthur Müldner nach Süd-Amerika der Caplande und West-Afrika 1885-1886. Pola, Carl Gerold’s Sohn, 1889.
 • Benko, Jerolim von: Reise S. M. Schiffes "Zrínyi" über Malta, Tanger und Tenerriffa nach Westindien in den Jahren 1885 und 1886. Carl Gerold’s Sohn In: Pola, 1887.
 • Benkő Kálmán: Az 1919. évi június hó 24-i tengerészeti ellenforradalom. A szerző kiadása, Budapest, 1920.
 • Bilzer, Franz F.: Die Torpedoboote der k. u. k. Kriegsmarine von 1875-1918. Graz, Wieshaupt Verlag [1984]
 • Bilzer, Franz [F]: Die Torpedoschiffe und Zerstörer der k. u. k. Kriegsmarine 1867-1918. Graz, Weishaupt Verlag, 1990.
 • Bilzer, Franz: Kaiser. Linienschiff und Kasemattschiff der k. u. k. Kriegsmarine. Marine Gestern, Heute 1985/4. ?-?.
 • Bilzer, Franz F.: SM Unterseeboot "14" (ex CURIE). Marine - Gestern, Heute 1979/1. 22-25.
 • Bobrovszki Tivadar: Vízi repülőgépeink és szerepük a háborúban. A Tenger 1917. VI-VII. füzet 225-240.
 • Boksay Antal [vitéz]: Magyar tengerészeti repülő fegyvertények. Magyar Szárnyak [Oshawa] 1982. 26.
 • Bornemissza Bódog, vitéz: Miért fontos az "Otranto Nap"-ot megünnepelni? A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 129-130.
 • Bornemissza Félix, vitéz: Emlékezés haditengerészetünk szerepére a világháborúban. A Tenger 1929. VI. sz. 198-200.
 • Braun, Theodor: Anton Haus. K. n., Wien, é. n.
 • Braun Tivadar: Hajóhadunk olaszországi első haditette (1915). Hadtörténelmi Közlemények 1922-23. 433-447.
 • Br[unner] V[ilmos]: A bécsi hadikiállítás. A Tenger 1916. IX. füzet 348-350.
 • Brückner, Eduard: Eine Flaschenpost vom "Tegetthoff". Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft In: Wien, 1922. évi kötet 44-47.
 • Čaplovič, Miloslav: Výstrely z Dunaja. Riečnaflotila v 1. svetorej vojne. Historická Revue 1997/8. 13-14.
  A dunai flottilla az első világháborúban.
 • Csonkaréti Károly: A Bodrog és Temes monitorok átépítése 1915, 1916/17-ben. Haditechnika 1984/3. 32-35.
 • Csonkaréti Károly: A császári és királyi haditengerészet és a Magyar Királyság (1867-1914). Hadtörténelmi Közlemények 1984/2. 203-255.
 • Csonkaréti Károly: A császári és királyi haditengerészet lobogója.Haditechnika 2003/4. 20-27. o.
 • Csonkaréti Károly: A HELGOLAND-csoport hadművelete Durazzo ellen. Haditechnika 1996/1. 25-30.
 • Csonkaréti Károly: A HUSZÁR-osztály torpedórombolói. Haditechnika 1998/2. 42-49.
 • Csonkaréti Károly: A KAIMAN-osztályú cs. és kir. torpedónaszádok. Haditechnika 1997/2. 38-43.
 • Csonkaréti Károly: A Radetzky-csatahajó-osztály. Haditechnika 1998/3. 44-46.
 • Csonkaréti Károly: A Szamos monitor. In: A TIT Történettudományi Stúdiójának Hajózástörténeti és Modellező klubjának évkönyve 1983. Budapest, Rotaüzem, 1983. 78-85.
 • Csonkaréti Károly: A Szent István csatahajó elsüllyedése. Haditechnika 1995/3. 36-42.
 • Csonkaréti Károly: A TÁTRA-osztályú rombolók és továbbfejlesztett változataik. 1-2. rész. Haditechnika 1996/2-3. 39-42.
 • Csonkaréti Károly: A Zenta cirkálóval kezdődött. Budapest, Móra Kiadó, 1986.
 • Csonkaréti Károly: Ausztria-Magyarország haditengerészetének 250 tonnás torpedónaszádjai. Haditechnika 1997/3. 41-45.
 • Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete, 1867-1918. Budapest, Kossuth, 2001.
  Ismertetés: Krámli Mihály in Hadtörténelmi Közlemények 2003/1. 235–238.
  Dévényi István in Magyar Nemzet, 2001/198. 33.
 • Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban. A háború kitörésétől Olaszország hadbalépéséig. Hadtörténelmi Közlemények 1985/2. 295-343.
 • Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban. 1915. május 23. - 1915. december 31. Hadtörténelmi Közlemények 1986/3. 439-485.
 • Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban, 1916-1917. Hadtörténelmi Közlemények 1989/1. 41-73.
 • Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban 1917-1918. Hadtörténelmi Közlemények 1991/4. 53-99.
 • Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban. Összesítések, táblázatok. Hadtörténelmi Közlemények 1992/4. 144-170.
 • Csonkaréti Károly: Az otrantói zár. Élet és Tudomány 1982/30. 942.
 • Csonkaréti Károly: Császári és királyi hadihajók. Debrecen, Hajja & Fiai, 2002.
 • Csonkaréti Károly: Csaták az Adrián piros-fehér-piros lobogó alatt. In: Élet és Tudomány 1981/40. 1261-1262.
 • Csonkaréti Károly: Egy lovagias tengerész. In: Rubicon 2001/1-2. 14-18.
 • Csonkaréti Károly: Fejezetek az osztrák-magyar haditengerészet tengeralattjáró flottillájának történetéből. 1-2. rész. Belvedere Meridionale 1999/7-8. 80-91., 2000/1-2. 71-97.
 • Csonkaréti Károly: Fejezetek a cs. és kir. haditengerészet tengerészeti repülésének történetéből. Belvedere Meridionale 2000/5-6. 66-78.
 • Csonkaréti Károly: Hadihajótípusok a Császári és Királyi Haditengerészetben. Belvedere Meridionale 2000/3-4. 44-57.
 • Csonkaréti Károly: Horthy, a tengerész. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1993.
  Ismertetés: Szakály Sándor, Hadtörténelmi Közlemények 1994/1. 161-162. o.

 • Csonkaréti Károly: Horthy, a tengerész. Budapest, Zrínyi Kiadó, 19992.
 • Csonkaréti Károly: Magyar tengerészek japán fogságban. Élet és Tudomány 1985/41. 1290-1292.
 • Csonkaréti Károly: Magyarok japán hadifogságban. Határőr 1983/30. 14.
  A Kaiserin Elisabeth osztrák-magyar nagycirláló 1914.

 • Csonkaréti Károly: Osztrák-magyar tengeralattjárók. 1-7. rész. Magyar Honvéd 1996/46. 26-27., 1996/47. 26-27., 1996/48. 26-27., 1997/33. 32-33., 1997/35. 32-33., 1997/38. 32-33., 1997/41. 30-31.
 • Csonkaréti Károly: Őfelsége cirkálója, a Kaiserin Elisabeth. Belvedere Meridionale, 2001/1-2. 58-66.
 • Csonkaréti Károly: Repülők a tengeren. Élet és Tudomány 1982/29. 908.
 • Csonkaréti Károly: Tengeralattjáró Budapesten. In: A TIT Történettudományi Stúdiójának Hajózástörténeti és Modellező klubjának évkönyve 1983. Budapest, Rotaüzem, 1983. 74-85.
 • Csonkaréti Károly: Válasz Kopeczky Győzőnek. Hadtörténelmi Közlemények 1987/2. 325-330.
 • Csonkaréti Károly: Válasz Sárhidai Gyulának. Hadtörténelmi Közlemények 1986/2. 343-346.
 • Csonkaréti Károly - Lévay Gábor: Az első dunai monitorok fegyverzetének fejlődése és a folyami torpedóharc. Haditechnika 1985/3. 25-29.
 • Csonkaréti Károly: A császári és királyi haditengerészeti repülés (1911-1918). . Haditechnika 2002/4. 6-11.
 • Csonkaréti Károly: Támadás az olasz partok ellen. . Haditechnika 1995/2. 34-36.
 • Das Nordpolar-Expeditionsschiff Tegetthoff. Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft zu Wien 1872/4. 153-155.
 • Dell’Adami Géza: Zur Seepolitik Österreichs im Interess seiner Volkswirtschaft. Universitäts-Buch, Wien, 1909.
 • Den Österreich lag einst am Meer. Das Leben des Admirals Alfred Koudelka. K. n., Graz, 1987.
 • Dezsényi [Miklós] - Molnár [Pál]: Vörös lobogó a "Sankt Georg" cirkáló árbócán. A cattaroi matrózfelkelés emlékére. Néphadsereg, 1958/27. 4.
 • Déry Ernő, vitéz: Tengeralattjárón a Földközi-tengeren. A Magyar Haditengerészeti Egyesület Közleményei 1941/1. [?-?.]
 • Die Entdeckung des Franz Josef-Landes durch die zweite Österreichisch-Ungarische Nordpolar-Expedition, 1873 und 1874. Petermanns Geographische Mitteilungen 1876/6. 201-209.
 • Die Weltumsegelung der k. k. Österreichischen Fregatte "Novara" 30. April 1857-26. August 1859. Petermanns Geographische Mitteilungen 1859/10. 403-410.
 • Dittrich, Bruno: Emlékezés Otrantóra. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 126.
 • Dittrich, Bruno: Erinnerung an Otranto. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 125.
 • Dr. Rónay Tibor felolvasásai. A Tenger 1918. IV-V. füzet 155-157.
 • Dueller, Franz: Stabsmaschinenwarter Dueller über den Untergang der SMS "Szent István" 1918. Das Militärhistorische Archiv 1994/1. 32-33.
 • Egy fregattkapitány: "L. 41." Egy magyar tengerésztiszt repülőkalandjai a háborúban. A Tenger 1922. IV-VIII. füzet 51-58.
 • Elfogtunk 7 montenegroi vitorlást. A Tenger 1915. V-VI. füzet 219-220.
 • Emlékezés a Szent István csatahajóra. A Tenger 1926. I-II. füzet 3-8.
 • Eppel, F.: Seltene Motortorpedoboote. Die österreichisch-ungarische Nachbauten des italienischen Kletterbootes GRILLO. Marine - Gestern, Heute 1978/2. [?-?.]
 • F. E.: A tengeralattjáró-harc és Olaszország ellátása. A Tenger 1917. VI-VII. füzet 261-262.
 • Farkas Márton: Forradalmi lázadások és felkelések az Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres erőinél. Honvédelem 1983/11. 96-102.
 • Fassel, Josef: Schiffmaschinekunde. Dienstbücher-Verwaltung, Pola, 1897.
 • Flottánk diadalmas támadása az olasz partok ellen. A Tenger 1915. V-VI. füzet 188-191.
 • Földi Pál: Az osztrák-magyar haditengerészet története. [Budapest] Anno Kiadó, é. n.
 • Gáspár Ferenc: A Föld körül. 1-6. kötet. Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, 1906-1907.
  Dr. Gáspár Ferenc haditengerész hajóorvos utazásai a századelőn.

 • Gáspár Ferenc: Hét év tengeren. Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, 1904.
 • Gáspár Ferenc: Negyvenezer mérföld vitorlával és gőzzel. Szeged, Bába Nyomda, 1892.
 • Gasparovich László: Csata az Adrián. Megregényesített dokumentumok. Budapest, Gemini, 1998.
 • Gebhardt Jr., Louis A.: Austria-Hungary's Dreadnought Squadron. The Naval Outlay of 1911. In: Austrian History Yearbook, 1968-1969.
 • Gebhardt Jr., Louis A.: The Development of the Austro-Hungarian Navy, 1897-1914. A Study in the Operation of Dualism. PhD disszertáció, Rutgers University, h. n., 1965.
 • Gonda Béla: Emlékezés haditengerészetünkre. A Tenger 1922. I-III. füzet 16-25.
 • Gonda Béla: Emlékezés Haus Antal vezértengernagyra. A Tenger 1931. V-VI. sz. 97-120.
 • Gonda Béla: Haditengerészetünk és a magyarság. A Tenger 1913. 406-410.
 • Gonda Imre: A korlátlan tengeralattjáró-háború és az Osztrák-Magyar Monarchia. I-II. rész. Hadtörténelmi Közlemények 1971/3. 413-440., 1971/4. 649-646.
 • Greger, René: Austro-Hungarian Warships of World War I. Ian Allan, London, 1976.
 • Greguss György: Utazás Keleten 1881 Ő Felsége "Zrínyi" Korvettjén. Budapest, Optimum Kisszövetkezet, 1988.
 • Győry Lajos: A császári és királyi haditengerészet háborúban és békében. Debrecen, a szerző kiadása, 1935.
  Ismertetés: B. L., A Tenger 1935. V–VIII. füzet 93.

 • Hadiflottánk fényes sikere az Albán [sic!] partvidéken. A Tenger 1915. XI-XII. füzet 387-388.
 • Haditengerészeti kiállítás Budapesten. A Tenger 1918. I. füzet 39.
 • Haditengerészeti kitüntetések. A Tenger 1916. III. füzet 140.
 • Haditengerészetünk teljesítményei a világháborúban. A Tenger 1917. VIII-IX. füzet 317-319.
 • Haditengerészetünk új hajói. A Tenger 1913. 411.
 • Haditengerészetünk új lobogója. A Tenger 1915. XI-XII. füzet 384-386.
 • Haditengerészetünk új parancsnoka. A Tenger 1917. V. füzet 191.
 • Haditengerészetünk új vezetői. A Tenger 1917. III-IV. füzet 140-143.
 • Haditengerészetünk új vezetői. A Tenger 1918. II-III. füzet 77-79.
 • Halpern, Paul G.: Anton Haus, Österreich-Ungarns Großadmiral. Graz-Wien-Köln, Styria Verlag, 1998.
 • Hamann, Günther: Die österreichische Kriegsmarine im Dienste der Wissenschaften. In: Allmayer-Beck, Christoph Johann (szerk.): Österreich zur See. Wien, Österreichischen Bundesverlag, 1980. 59-90.
 • Handbuch der Unteroffiziere. Pola, 1909.
 • Hardy Kálmán, dr.: A tengeralattjáró-háború. A Tenger 1925. IV-VI. füzet 56-62.
 • Hardy Kálmán, dr.: Dunai flottillánk a világháborúban. Hadtörténelmi Közlemények 1931. 195-229.
 • Haus Antal. A Tenger 1917. II. füzet 54-64.
 • Haus Antal cs. és kir. tengernagy, haditengerészetünk parancsnoka. A Tenger 1915. V-VI. füzet 158-159.
 • Haus Antal vaskeresztje. A Tenger 1915. XI-XII. füzet 387.
 • Haus nagyadmirális második temetése. A Tenger 1925. IV-VI. füzet 74.
 • Heltai András: Amikor vörös zászló lengett a Szent György cirkálón. Néphadsereg, 1958/4. 2.
 • Herzog, Bodo: Die erfolge der österreich-ungarischen U-Boot-Waffe im Ersten Weltkrieg. München, Marine Rundschau, é. n.
 • Herczeg Géza: "U". Háborús képek a haditengerészetről. Budapest, 1917.
 • Hetés Tibor: Flottafelkelés Bocche di Cattaroban (1918). Hadtörténelmi Közlemények 1958/1-2. 92-116.
 • Hetés Tibor: Vörös lobogó a Sankt Georgon. Lobogó, 1961/4. 14.
 • Hipper, [Franz] lovag: Emlékezés Otrantóra. A német haditengerészet üdvözlete. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 105.
 • Horváth János: A Maros és a Leitha monitorok fegyverzete 1871-1914 között. Haditachnika, 1991/1. 36-39. o.
 • Horváth János: Az első magyar építésű csatahajó, a Szent István. Haditechnika 1988/3. 30-34.
 • Horváth János: Az osztrák-magyar hajóhad rádiókészülékei. 1-2. rész. Haditechnika 1994/2. 57-60., 1994/3. 61-64.
 • Horváth János: Dunai hadihajóink új fegyverzete 1884-ben. Haditechnika 1985/3. 23-24.
 • Höbelt, Lothar: Von der Jeune Ecole zur Flottenpolitik: Die Rolle der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine in letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts. In: Etudes danubiennes 4., 1988.
 • Höhnel, Ludwig Ritter von: Mein Leben zur See, auf Forschungsreisen und bei Hofe. Berlin, Verlag von Reimar Hobbing, 1926.
  Ismertetés: A Tenger 1926. VII-XII. füzet 173.

 • Ilosvay Sándor sorhajóhadnagy, a Magyar Adria Egyesület titkára. 1892-1922. A Tenger 1923. I-IV. füzet 14.
  Nekrológ.

 • Ionescu, Ion: Marinarii românii din flota austro-ungara şi actul unitati naţionale. Revista de istorie militara. 1998/6. 28-29.
 • Jedina, Leopold von: An Asiens Küsten und Fürstenhöfen. Tagebuchblätter von der Reise Sr. Maj. Schiffes "Fasana" und über den Aufenthalt an asiatischen Höfen in den Jahren 1887, 1888 und 1889. Wien-Olmütz, Ed. Hölzel's Verlag, 1891.
 • Jedina, Leopold von: Um Afrika, Skizzen von der Reise Sr. Majestät Corvette "Helgoland" in den Jahren 1873-1875. A. Hartleben's Verlag, 1877.
 • Juba Ferenc: A diadalmas otrantói ütközet. Hunnia, 102. sz. 1998. 14-20.
 • Juba Ferenc: A diadalmas otrantói ütközet. Kapu 1997/6-7. 77-84.
 • Jung, Peter: Der k. u. k. Wüstenkrieg. Österreich-Ungarn im Vorderen Orient 1915-1918. Graz-Köln-Wien, Verlag Styria, 1992.
  Ismertetés: Zachar József, Hadtörténelmi Közlemények 1993/3. 146-148.

 • Jung, Peter: Marine in Feldgrau 1915-1918. Die K. u. k. Kriegsmarine an der südlichen Isonzofront. Wien, Stühr, 1999. (Österreichische Militärgeschichte Sonderbund 1999/1.)
 • Jung, Peter: Umsturzjahr 1918 - Ende und Auflösung der K. u. k. Kriegsmarine. Österreichische Militärgeschichte 1995/3. 62-108.
 • Kaltenfelsi Kailer Károly altengernagy. A Tenger 1917. V. füzet 191.
 • Kankovszky Ede: Dunai hajórajunk a világháborúban. A Tenger 1918. IV-V. füzet 122-136.
 • Kankovszky Ede előadása. A Tenger 1918. I. füzet 40.
 • Kankovszky Ede felolvasásai. A Tenger 1918. IV-V. füzet 154-155.
 • Kenyeres Dénes: A Novara gyorscirkáló haditettei és a róla elnevezett emlékérem. Haditechnika 1995/4. 68-70.
 • Kenyeres Dénes: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészeti pilótáinak és megfigyelőinek jelvényei. Haditechnika 1994/4. 57-58.
 • Kenyeres Dénes: Tengeri utazási emlékérmek. Haditechnika 2000/4. 72-76.
 • Kenyeres Dénes: Zászlószentelési emlékérem. Haditechnika 1996/4. 62-63.
 • Kinevezések az osztrák-magyar hadi tengerészetben. A Tenger 1912. 434-435.
 • Kitüntetés. A Tenger 1915. XI-XII. füzet 387.
 • Kitüntetések haditengerészetünknél. A Tenger 1916. II. füzet 85.
 • Komáromi Zoltán: Bátrak hajója. A "Tegetthoff" expedíció regénye. Budapest, Ifjúsági Könyvkiadó, 1955.
 • Konek Emil: A tengerész. A Magyar Haditengerészeti Egyesület Közleményei 1940/2. [?-?.]
 • Konek Emil: Az otrantói tengeri ütközet 10-ik évfordulójára. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 97-104.
 • Kopeczky Győző: A Polában megtorpedózott SZENT ISTVÁN [sic!]. Hadtörténelmi Közlemények 1987/4. 761-768.
  Merényi László: A cattaroi matrózfelkelés (Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984.) c. könyvének kritikája.
 • Kopeczky Győző: A ZENTA elsüllyesztése, 1914. augusztus 16. Hadtörténelmi Közlemények 1989/4. 521-544.
 • Kopeczky Győző: Hozzászólás dr. Csonkaréti Károly "Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban" c. tanulmányához, valamint Sárhidai Gyula "Kiegészítéséhez". Hadtörténelmi Közlemények 1986/4. 758-765.
 • Kovács György Attila: A Tegetthoff-osztályú hadihajók hatása a világ csatahajó fejlesztésére. 1-2. rész. Belvedere Meridionale 1999/5-6. 77-88., 1999/7-8. 65-79.
 • Kovács György Attila: Korszakalkotó újítás a csatahajóknál. A Szent István csatahajó építésének háttere. Belvedere Meridionale 1996/3-4. 126-130.
 • Krámli Mihály: A cs. és kir. haditengerészet magyarországi ipari megrendelései 1890-1914. Ph. D. disszertáció. Kézirat, 1999.
 • Krámli Mihály: A császári és királyi haditengerészet és Magyarország. Magyarország szerepe a közös haditengerészet fejlesztésében. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, 2004.
  Ismertetés:
  Balla Tibor, Hadtörténelmi Közlemények 2004/4. 1308-1310.
  Keresztes Lajos: Megkésett cirkálók. A Monarchia haditengerészete. Magyar Nemzet. 2005/6. 35.

 • Krámli Mihály: A magyar tengeri hadihajógyártás, 1907-1914. Hadtörténelmi Közlemények 2002/1. 60-110.
 • Krámli Mihály: Az Osztrák-Magyar Dreadnought-program. In: Közlekedés a Kárpát medencében. Újabb Kutatási eredmények. Budapest, Közlekedési Múzeum, 2003. 141-148. o.
 • Krámli Mihály: Az Osztrák-Magyar Monarchia majdnem-dreadnoughtjai: a Radetzky-osztály. In: Kutatási Füzetek 11. Ünnepi szám Harsányi Iván 75. születésnapjára. Szerkesztette: Fischer Ferenc - Vitári Zsolt - Vonyó József. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2005.
 • Krámli Mihály: Az S. M. S. Szent István. Magyarország és az osztrák-magyar dreadnought program. Hadtörténelmi Közlemények 2000/1. 3-34.
 • Krámli Mihály: Magyarország és a császári és királyi haditengerészet ipari megrendeléseinek kvóta szerinti megosztása, 1890-1910. Hadtörténelmi Közlemények 2001/1. 36-74.
 • Krenslehner, Erich: Die k. u. k. Kriegsmarine als wirtschaftliche Faktor 1874-1914. PhD disszertáció, Wien, 1972.
 • Kump József: Tengeri hajóépítő és hajógép-iparunk. A Tenger 1922. IV-VIII. füzet 74-80.
 • Lochner, R. K.: Kriegschiffe 1914-1918. München, Heyne, 1977.
 • Lukács Angéla: A szemtanúk jelentkeznek. Érdekes Újság, 1958/5. 3.
  Cattarói matrózfelkelés

 • Lukács Teréz: Cattarói tengerészek. Esti Hírlap 1980/67-69. 4.
  Alt Géza, Balla Dezső, Erdei József emlékezése a cattarói matrózlázadásra.

 • Lukas, Karl von: Der Untergang der "SZENT ISTVAN". Marine - Gestern, Heute 1979/1. [?-?.], 1979/2. [?-?.]
 • Luksch, Joseph: Wissenschaftliche See-Expeditionen Österreich-Ungarns in den Adria in Mittelländischen und Rother Meere. Erlau, Erlauer Buchdruckerei-Actiengesellschaft, 1897.
 • M. G. S.: A tengeri nagyhatalmak hadihajó állománya. A Tenger 1913. 377-378.
 • Magyar tengerészeti repülők hőstette. A Tenger 1916. IV-V. füzet 200-201.
 • Magyar ünnepély a "Szent István" csatahajón. A Tenger 1916. II. füzet 49-59.
 • Martiny, Nikolaus von: Bilddokumente aus Österreich-Ungarns Seekrieg. 1914-1918. 1-2. kötet. Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1973.
 • Máté Gábor: A Szent István elsüllyesztésének körülményei. Magyar Honvéd 1995/24. 41.
 • Mayer, Horst Friedrich: Die k. u. k. Kriegsmarine 1912-1914 unter dem kommando von Admiral Anton Haus. PhD disszertáció, Wien, 1987.
 • Mayer, Horst Friedrich: Die Tegetthoff-Bilder Anton Ramakos. In: Seemacht Österreich. Ausstellungskatalog. Schlosshof, 1994.
 • Mayer, Horst Friedrich - Winkler, Dieter: Als die Adria österreichisch war. Österreich-Ungarns Seemacht. Wien, Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1993.
 • Mayer, Horst Friedrich - Winkler, Dieter: Als Österreich die Welt entdecke. Edition S, Wien, 1991.
 • Mayer, Horst Friedrich - Winkler, Dieter: Auf Donauwellen durch Österreich-Ungarn. Wien, 1989.
 • Mazzetti, Peter Handel: Die oesterreichisch-ungarische Kriegsmarine von und im Weltkriege. Carl Röschner, Klagenfurt, é. n.
  Ismertetés: Sz., A Tenger 1925. VII-IX. füzet 111-112.

 • Megemlékezés a cattarói felkelésről a Hadtörténeti Múzeumban. Magyar Nemzet 1968/28. 3.
 • Merényi László: A cattaroi matrózfelkelés. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984.
  Ismertetés: Csonkaréti Károly, Hadtörténelmi Közlemények 1985/1. 175–178.

 • Merényi-Metzger Gábor: A Szent István csatahajó tisztikara 1918. június 10-én. Haditechnika 2003/4. 93-94. o.
 • Merényi-Metzger Gábor: A Zenta cirkáló roncsai és személyzete. Magyar Nemzet 2003/91. 22. o.
 • Merényi-Metzger Gábor: A Zenta cirkáló tisztikara 1914. augusztus 16-án. Haditechnika 2003/2. 68-72. o.
 • Merényi-Metzger Gábor: A Zenta kiscirkáló elektrotechnikusa, Stein József visszaemlékezése a montenegrói hadifogságra. Hadtörténelmi Közlemények 2002/1. 196-202.
 • Merényi-Metzger Gábor: A Zenta cirkáló legénysége 1914 augusztus 16-án. 1-2. rész. Haditechnika 2004/3. 56-57., 2004/4. 56-61.
 • Merényi-Metzger Gábor: Egy haditengerészeti pilóta - Max Kramer von Drauberg. Haditechnika 2003/3. 96-97.
 • Merényi-Metzger Gábor: Egy magyar tengerész-tengeralattjárós és folyamőrtiszt. Déry Ernő emlékezete. Haditechnika 2004/2. 59-61.
 • Merényi-Metzger Gábor: Magyarok a Zenta cirkáló fedélzetén. Új Honvédségi Szemle, 2004/11. 71-76.
 • Mit S. M. S. Zenta in China. "Mich hatte auch diesmal der Tod nicht gewollt..." Aus dem Tagebuch eines k. u. k. Matrosen während des Boxeraufstands. Hrsg. Claudia Hamm, M. Christian Ortner, Bonn, Wien, Verl, Österreich, Mittler, 2000.
 • Molnár György: A Monarchia hadiflottájának utóélete. In: Történelmi Szemle 1987-88/4. sz. 487-511.
 • Nagy Miklós Mihály: Az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottájának expedíciói. In: Közlekedés a Kárpát-medencében. Újabb kutatási eredmények. Budapest, Közlekedési Múzeum, 2003. 121-139. o.
 • Nagy Miklós Mihály: Boldog békeidők haditengerészei. Budapest, Kornétás, 2003.
  Ismertetés: Kaiser Ferenc, Új Honvédésgi Szemle 2004/3. 136–139. o.
  Krámli Mihály, Hadtörténelmi Közlemények 2004/4. 1310–1313.

 • Nagy Miklós Mihály: Geográfia hadilobogó alatt. Magyar Tudomány 2001/7. 788-798.
 • Nagy Miklós Mihály: Horthy Miklós, a világjáró tengerész. Jászkunság 2001/1-2. 22-29.
 • Nagy Miklós Mihály: Juba Ferenc hajósai. Kapu 2001/6-7. 36-37.
 • Nagy Miklós Mihály: Magyar hajóorvos Kelet-Ázsiáról. Új Honvédségi Szemle 2000/3. 88-97.
 • Nagy Miklós Mihály: Világjáró osztrák-magyar haditengerészek. Új Honvédségi Szemle 2003/7. 112. o.
 • Naplótöredék. A Szent István csatahajó tragédiája. Lejegyezte: Papp Ferdinánd. Aranysas 2002/6. 42-43.
  Részlet (Szegedi) Szabó István (1896–1979) naplójából.

 • Nauticus: A mi "U 12" tengeralattjáró hajónk fényes haditette. A Tenger 1915. I. füzet 22-29.
 • Névtelen: Haditengerészetünk új parancsnoka. A Tenger 1913. 65-66.
 • Njegovan, Maximilian: Otranto. 1917. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 122.
  A német nyelvű, eredeti szöveg.

 • Njegovan, Maximilian: Otranto. 1917. A Tenger 1927. IV–IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 123.
  A német nyelvű, eredeti szöveg magyar fordítása.

 • Nowotny, Bogumil: Dreiundreiszig Monate Kriegsfahrten mit S. M. S. "Scharfschütze". Wien und Leipzig, Verlag Karl Harbauer, 1918.
 • Oberhummer, Eugen: Neue Bemerkungen über Julius Payer. Petermanns Geographische Mitteilungen 1943/9-10. 275-276.
 • Oberhummer, Eugen: Zum 100. Geburgstag von Julius Payer. Petermanns Geographische Mitteilungen 1942/12. 456-461.
 • Okolicsányi László, dr.: Haditengerészetünk magatartása a világháborúban (1914. július 29.-től 1917 november 15.-ig). A Tenger 1918. I. füzet 20-29.
 • Olasz "hőstettek" az Adrián. A Tenger 1915. VII-VIII. füzet 278-280.
 • Orbán Ferenc: Az osztrák-magyar hadiflotta torpedóhajói és rombolói. 1-2. rész. Haditechnika 1996/3. 76-79., 1996/4. 74-76.
 • Österreich-Ungarns Seekrieg 1914-18. Herausgegeben auf Anregung des Marine-Verbandes vom Kriegsarchiv (Marinearchiv). Verfasst von Linienschiffsleutnant a. D. Hans Sokol. Archivalische Arbeiten und Kartenentwürfe von Fregattkapitän a. D. Theodor Braun Hofrat i. R. Erste Lieferung. [Zürich-Leipzig-Wien] Amalthea-Verlag.
  Ismertetés: A Tenger 1930. V. sz. 150-151.

 • Österreich-Ungarns Seekrieg 1914-18. Herausgegeben auf Anregung des Marine-Verbandes vom Kriegsarchiv (Marinearchiv). Verfasst von Linienschiffsleutnant a. D. Hans Sokol. Archivalische Arbeiten und Kartenentwürfe von Fregattkapitän a. D. Theodor Braun Hofrat i. R. Zweite Lieferung. [Zürich-Leipzig-Wien] Amalthea Verlag, 1930.
  Ismertetés: K. N., A Tenger 1930. XI-XII. sz. 267-268.

 • Österreich-Ungarns Seekrieg 1914-18. Herausgegeben auf Anregung des Marine-Verbandes vom Kriegsarchiv (Marinearchiv). Verfasst von Linienschiffsleutnant a. D. Hans Sokol. Archivalische Arbeiten und Kartenentwürfe von Fregattkapitän a. D. Theodor Braun Hofrat i. R. Dritte Lieferung. [Zürich-Leipzig-Wien] Amalthea-Verlag, 1930.
  Ismertetés: K. N., A Tenger 1932. III-V. sz. 64-65.

 • Paál Sándor: Az otrantói győzelem. Magyar Fórum 1997/20. 16.
 • Paál Sándor: Az otrantói győzelem 80. évfordulóján. In: Új Magyarország 1997/156. 8.
 • Paschen, Karl: Der blutige Tag von Helgoland. Marine Rundschau 1939/4. ?-?.
 • Pawlik, Georg: Die Torpedierung des Torpedobooter "51T" während der Aktion gegen Pelagosa am. 9. 9. 1915. Marine - Getern, Heute 1977/2. 43-46.
 • Pawlik, Georg: Die Versenkung des italienisches U-Bootes "BALILLA" durch SMTb 65F und 66F. Marine - Gestern, Heute 1977/4. 107-108.
 • Pawlik, G[eorg] - L[othar] Baumgartner: S. M. Unterseeboote. (Das k. u. k. Unterseebootswesen 1907-1918.) Graz, Weishaupt Verlag [1986]
 • Pawlik, Georg - Heinz Christ - Herbert Winkler: Die k. u. k. Donauflottille. Graz, H. Weishaupt, 1989.
 • Péchely László: "Torpedó jobbról!" A Szent István csatahajó pusztulása. Interpress Magazin 1981/6. 56-60.
 • Péczely László: Vörös zászló az árbócokon. Néphadsereg 1968/5. 6-7.
  A cattarói tengerészfelkelés 1918. február 1-én.

 • Pemsel, Helmut: Biographisches Lexikon zur Seekriegsgeschichte. Koblenz, Bernard-Graefe, 1985.
 • Pemsel, Helmut: Die erste Versenkung eines Kriegsschiffes durch Flugzeug angriff. Marine Rundschau 1974/7. 415-417.
 • Petneházy Zalán: Adalékok a Szent István csatahajó történetéhez. Haditechnika 1990/1. 47-51.
 • Pilch Jenő: Horthy Miklós. Az Athenaeum Rt kiadása, h.n., é.n.
  Ismertetés: A. E., Hadtörténelmi Közlemények 1928. 501-507.

 • Pintér István: Ki volt Horthy Miklós? Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968.
  Ismertetés: Kiss Sándor, Hadtörténelmi Közlemények 1969/2. 405-407.

 • Prasky, Friedrich: Die Tegetthoff-Klasse. Modellbau, Technik, Geschichte. Wien, Verlag Österreich, 2000.
 • Prasky, Friedrich: Die Donaumonitoren Österreich-Ungarns von 1872 bis zur Gegenwart. Wien-Graz, 2004.
 • Priester Éva: A cattaroi tengerészek. A Magyar Munkásmozgalmi Intézet Értesítője, 1955/2. 102-117.
 • Ramoser, Chirstoph: K. u. k. Schlachtschiffe in der Adria. Österreichs-Ungarns Tegetthoff-Klasse. ÖBV Pedagogisches Verlag, Wien, 1998.
 • Rangliste der k. u. k. Kriegsmarine. Richtiggestellt bis 31. August 1917. Kriegseinteilungsliste der k. u. k. Kriegs-marine. Richtiggestellt bis 31. August 1918. [Hrsg] Lothar Baumgartner. Wien, Stöhr, 1998.
  Reprint. Eredeti kiadás: Wien, K. u. k. Hof- und Staatsdr., 1917-1918.

 • Rehder, Jacob: Die Kriegsschiffsverluste der fremden Flotten im Weltkriege 1914-1918. München, J. F. Lehmanns Verlag, 1933.
  Ismertetés: A Tenger 1933. IV-XII. sz. 79.

 • Reichel, Eduard: Das Österreichisch-Ungarische Seeflugwesen. Das Militärhistorische Archiv 1995/8. 26-33.
 • Reiter, Leo: Die Entwicklung der k. u. k. Flotte und die Delegationen des Reichsrates. PhD disszertáció, Wien, 1948.
 • Reményi Antal: Nyugat-Afrika és az "Albatros" utazása. Földrajzi Közlemények 1889/7. 344-368.
 • Salcher, Peter: Geschichte der k. u. k. Marine-Akademie. Gerold, Pola, 1902.
 • Sárhidai Gyula: A Szent István csatahajó elsüllyesztése. Top Gun 1996/7. 53-55.
 • Sárhidai Gyula: A tények makacs dolgok... Válasz Kopeczky Győzőnek. Hadtörténelmi Közlemények 1987/3. 514-526.
 • Sárhidai Gyula: Kiegészítések Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban c. tanulmányához. Hadtörténelmi Közlemények 1986/2. 339-343.
 • Schaumann, Walter: Ende einer Seemacht. Österreich-Ungarn 1900-1918. Klosterneuburg-Wien, Mayer, 1995.
 • Schaumann, Walther - Peter Schubert: Krieg auf der Donau. Die Geschichte der österreichisch-ungarischen Donauflottille. Mayer, Klosterneuburg - Wien, é. n. [2000].
 • Scheer, [Reinhard] Admiral: Zum Seegefecht vom 15. Mai 1917 in der Otrantostrasse. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 106-109.
 • Scheer, [Reinhard] tengernagy: A tengeri ütközet az otrantói szorosban. 1917. május 15. In. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 110-113.
 • Scherzer, Karl von: Fachmännische Berichte über die österreichisch-ungarische Expedition nach Siam, China und Japan (1868-1871). Stuttgart, Verlag von Julius Meier, 1872.
 • Scherzer, Karl von: Mit der "Novara" um die Erde. Die Reise einer österreichischen Fregatte. "Reisen und Abenteuer" No. 49. - Brockhaus-kiadás, Leipzig, 1930.
  Ismertetés: k. n., A Tenger 1930. VI. sz. 175.

 • Schmidt-Brentano, Antonio: Die Österreichische Admirale 1808-1895. Bd. 1. Osnabrück, Biblio Verlag, 1997.
 • Schmidt-Pauli, Edgar von: Nikolaus von Horthy, Admiral, Volksheld und Reichsverweses. Berlin-Budapest, Südost Verlag, 1936.
  Ismertetés: Suhay Imre, Hadtörténelmi Közlemények 1937. 137-139.

 • Scholtz Andor: Az otrantói ütközet. 1917. május 15. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 78-95.
 • Schoultz, Georg von: Zur Feier des 14-15. Mai. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 118-119.
 • Schoultz György: A május hó 14-15-iki emlékünnep alkalmára. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 120-121.
 • Schrott, Karl: Kreuzer und Kreuzerprojekte der Österreichisch-Ungarische Kriegsmarine, 1884-1918. Berlin, Elbe-Spree Verlag, 1995.
 • Schupita, Peter: Die k. u. k. Seeflieger. Chronik und Dokumentation der österreichisch-ungarischen Marineluftwaffe 1911-1918. Koblenz, Bernard und Graefe [1983]
 • Sényi Péter korvettkapitány. A Tenger 1915. I. füzet 31.
 • Sieche, Erwin F.: A megerősített TEGETTHOFF-osztályú csatahajók 35 cm-es ágyúi. Haditechnika 1997/1. 70-74.
 • Sieche, Ervin F.: Az S. M. S. Budapest osztrák-magyar partvédő hadihajó. 1-4. rész. Haditechnika 1999/3. 80-85., 1999/4. 91-94., 2000/1. 78-84., 2000/2. 61-65.
 • Sieche, Erwin F.: Hungaria's only and Ill-Fated dreadnought. S. M. S. Szent István. Wien, Stöhr, 1998?
  Különlenyomat: Warship International 1991/2. 112-146., 1997/4. 365-380.

 • Sieche, Erwin F.: Kreuzer und Kreuzerprojekte der k. u. k. Kriegsmarine, 1889-1918. E. S. Mittler & Sohn, hamburg, 2002.
 • Sieche, Erwin F.: Őfelsége Szent István nevű hadihajója. Magyarország egyetlen, szerencsétlensorsú dreadnaughtja. 1-4. rész. Haditechnika 2001/2. 15-20., 2001/3. 18-22., 2001/4. 5-9., 2002/1. 5(?)-9(?).
 • Sieche, Erwin F.: Sommergibili in Mediterraneo durante la grande guerra. Storia Militare, 2000/81. 52-56.
 • Sieche, Erwin F.: Tengeralattjáró-veszteségek a Földközi- és az Adriai-tengeren 1914-1918-ban. Haditechnika 2003. különszám 15-19. o.
 • Sieche, Erwin [F.]: Torpedoschiffe und Zerstörer der K. u. K. Marine. Wölfersheim-Berstadt, Podzun-Pallas, 1996.
 • Sieche, Erwin - Lothar Baumgartner - Georg Pawlik: Die "Radetzky"-Klasse. Graz, H. Weishaupt, 1984.
 • Siklós András: Cattaro - 1918. Népszabadság 1968/26. 4-5.
 • Sipos Péter: Előportré a névadóhoz. Horthy Miklós, a tengerésztiszt. Világosság 1993/6. 18-25.
 • Sipos Péter: Horthy Miklós az első világháborúban. Történelmi Szemle 1993/1-2. 79-100.
 • Seitz-Treffen Heinrich, dr. - Heyssler Erich: Horthy tengernagy urnak [sic!] - 1917. május 15-ének emlékére. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 124.
 • S[kripecz] D[ezső]: A tengeralattjárók hősei az Adrián 25 évvel ezelőtt. A Magyar Haditengerészeti Egyesület Közleményei 1940/8. [?-?.]
 • Sokol, Hugo Hans: Des Kaisers Seemacht 1848-1914. Wien, Amalthea, 1980.
 • Solymássy E. Oszkár: A haditengerészet fejlesztésének jelentősége magyar szempontból. A Tenger 1912. 480-486.
 • Sondhaus, Lawrence: The Naval Policy of Austria-Hungary 1867-1918. Navalism, Industrial Development and the Politics of Dualism. Pardue University Press, La Fayette, Indiana, 1994.
  Ismertetés: Balla Tibor, Hadtörténelmi Közlemények 1995/2. 127-128.

 • Sterneck, Max von: Erinnerungen aus den Jahren 1847-1897. Wien-Pest-Leipzig, Hartleben’s Verlag, 1901.
 • Sturm über China. Österreich-Ungarns Einsatz im Boxeraufstand 1900. Hrsg. Peter Jung. Wien, Stöhr, 2000.
 • Suhay Imre: A szárazföldi és tengeri haderők együttműködése a világháborúban. Melléklet a Magyar Katonai Közlöny 1927. évi 6. füzetéhez.
  Ismertetés: Sz., Hadtörténelmi Közlemények 1927. 417-419.

 • Swoboda, Franz: "Traurige Helden des Umsturzes in der Adria." Wien, Hammer Verlag.
  Ismertetés: Bornemissza, A Tenger 1931. III-IV. sz. 88.

 • Sz. E.: "Adósa maradtam a Monarchiának" Beszélgetés dr. Vajda Zsigmonddal, 30 magyar tengerész védőjével. Tolna Megyei Népújság 1968. április 27.
 • Szabó István, dr.: Skagerrák az Adrián. Flottánk sikere az Otrantó fölött. A Tenger 1917. VI-VII. füzet 212-224.
 • Szathmári Gábor: Forradalom a Szent György cirkálón. Esti Hírlap, 1957/264. 4.
 • Szekeres József: Az újpesti hajóépítés története. 1. rész. In: Tanulmányok Budapest múltjából XIV. k. Budapest, 1961.
 • Szekeres József: Az újpesti hajóépítés története. 2. rész. In: Tanulmányok Budapest múltjából XV. k. Budapest, 1962.
 • Szent Borbála - a Novarán. A Tenger 1917. V. füzet 192.
 • Szimon Miklós: Az 1917. május 15-i otrantói üttközet. Ősi Gyökér, 2001/3. 56-60.
 • Szinnyei Otmár: Magyar lobogó alatt az Ádrián. Budapest, Kilián Frigyes, 1892.
 • T-cs: A cs. és kir. haditengerészet akadémiai felvételi vizsgálatáról. A Tenger 1912. 297-301.
 • Támadásunk az Adrián. A Tenger 1916. I. füzet 42.
 • Támadásunk az Adrián. A Tenger 1916. II. füzet 82–83.
 • Tausch Jenö [sic!]: Hadihajón. Utirajzok [sic!] s jegyzetek a tengerészéletből. Arad, Aradi Nyomda Részvénytársaság Könyvnyomdája, 1906.
 • Terner Adolf: Payer és Weyprecht előzetes expeditiója [sic!] (1871). Földrajzi Közlemények 1873/4. 208-216.
 • Thierry Ferenc, báró: Az otrantói ütközet emlékére. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 128.
 • Tihanyi János: Elveszett győzelem. Munkásőr 1978/1. 13.
  Nyuli Ferenc emlékezése a cattarói matrózfelkelésre.

 • Tirpitz német főtengernagy Otrantóról. A Tenger 1927. X-XII. füzet 180.
 • Tobak Tibor: Az I. világháború magyar katonai repülői. 4. rész. Haditengerészeti repülők. Top Gun 1998/1. 28-31.
 • Tobak Tibor: Az I. világháború magyar katonai repülői. 14. rész. A "Trieszti Sas", báró Gottfried Banfield sorhajóhadnagy. Top Gun 1998/11. 24-27.
 • Tomicich, E.: Die Versenkung der VIRIBUS UNITIS. Marine - Gestern, Heute 1978/1. [?-?.]
 • Toniutti Károly: A halálra sebzett tengeralattjárón. A Magyar Haditengerészeti Egyesület Közleményei 1942/7. [?-?.]
 • Trapp, Georg von, freiherr: Bis zum letzten Flaggenschuss. Erinnerungen eines österreichischen U-Boots-Kommandanten. Salzburg-Leipzig, Verlag Anton Puster, 1935.
  Ismertetés: B. L., A Tenger 1936. I-VI. szám 45.

 • Új ágyúk a Dreadnoughtokon. A Tenger 1913. 412.
 • Uj [sic!] csatahajók építése. A Tenger 1914. 298.
 • Valori, Aldo: "La Guerra Italo-Austriaca 1915-1918". . K. n., Bologna, é. n.
 • Vareska György: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészeti repülői. Magyar Szárnyak [Oshawa] 1982. 27-29.
 • Vas Zoltán: Őfelsége szárnysegéde: Horthy Miklós. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1969.
 • Vego, Milan N[icola]: Austro-Hungarian Naval Policy 1904-14. London-Portland, Frank Cass, 1996.
  Ismertetés: Krámli Mihály, Hadtörténelmi Közlemények 1999/1 191-193.

 • Vitéz Galgóczy Lajos cs. és kir. tengerészeti repülő naplója. [Közzéteszi:] Czigler Klára. In: A Repüléstörténeti Konferencia Közleményei. 2004. Budapest, Magyar Repüléstörténeti Társulat, 2004. 217-221.
 • Velence bombázása. A Tenger 1915. V-VI. füzet 218.
 • "Viribus Unitis". A Tenger 1912. 434.
 • Wagner, Walter: Das Archiv der k. u. k. Kriegsmarine im Kriegsarchiv Wien. In: Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums 8. Wien, 1980.
 • Wallisch, Friedrich: Die Flagge Rot-Weiß-Rot. Graz-Wien-Köln, Styria Verlag, 1956.
 • Wallisch, Friedrich: Sein Schiff hiess Novara. Bernard von Wüllerstorf Admiral und Minister. Wien-München, Verlag Herold, 1966.
 • Winkler, Dieter: K. (u.) k. Matrosenleben, 1860-1914. Wien, Album, 1997.
  Fotóalbum.
 • Winterhalder, Theodor: Die österreichisch-ungarische Kriegsmarine im Weltkrieg. München, J. F. Lehmanns Verlag, é. n.
  Ismertetés: G. B., A Tenger 1922. IV-VIII. füzet 46-47.

 • Witkowski, [?]: A cirkálók akciója a Déli Adrián 1917. május 15. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 127.
 • Witkowski, [?]: Die Aktion der Kreuzer in der Südl. Adria am 15. Mai 1917. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 127.
 • Wulff, Olaf: Az osztrák-magyar dunai hajóhad a világháborúban 1914-1918. Budapest, Madách könyvkiadó [1936]
  Ismertetés: Suhay Imre, Hadtörténelmi Közlemények 1936. 160-161.

 • Wulff, Olaf: Dunai harcok. A Tenger 1923. I-IV. füzet 15-20.
 • Wulff Olaf: Kankovszky Ede korvettkapitány, a Magyar Adria Egyesület vál. tagja. 1884-1922. A Tenger 1923. I-IV. füzet 12-14.
  Nekrológ.

 • Zebegényi Gründorf János: Horthy és Otranto. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 129.
 • Zenker, [Hans] Admiral: Der 15. Mai 1917. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 114-115.
 • Zenker, [Hans] tengernagy: 1917. május 15-ike. A Tenger 1927. IV-IX. sz. (Otranto emlékfüzet) 116–117.
 • Zvolensky, Alfred von: Handbuch über die k. k. Kriegs-Marine. Wien, 1887.
 • Zsák Ferenc: Haditengerészeti repülés a Monarchiában. Aero magazin, 2004/10. 52-55.

IV. A magyar belvízi hadihajózás a két világháború között és a II. világháborúban (1919-1945)

 • A "Győr" őrnaszád ünnepélye. A Tenger 1929. VII. sz. 232-234.
 • Csernousko, S.: A szovjet dunai flottilla magyarországi harcairól. In: Néphadsereg, 1955/78. 4.
 • Csernouszko, L.: A Duna dicsősége - a Dunai Flottilla. In: Fáklya 1985/22. 22-23.
 • Csernouszko, L.: A föld alatti rajtaütés hőse. In: Fáklya 1985/8. 42.
  A. Csheidze, a Dunai Flottilla felderítője.

 • Csernouszko, L.: Tengerészek az első vonalban. In: Néphadsereg, 1967/13. 6-7.
  Szovjet naszádok a Dunán a második világháborúban.

 • Csonkaréti Károly: A dunai flottilla 1919-ben. In: Élet és Tudomány 1979/24. 742-744.
 • Csonkaréti Károly: A dunai flottilla a második világháborúban. In: Élet és Tudomány 1980/39. 1221-1223.
 • Csonkaréti Károly: A Magyar Királyi Honvéd folyamerők őrnaszádezrede 1944. október 15. - 1945. május 9. Hadtörténelmi Közlemények 1982/2. 175-205.
 • Csonkaréti Károly: A magyar királyi folyamőrség felállításának, szervezésének irataiból (1920-1929). Hadtörténelmi Közlemények 1977/2. 265-279.
 • Csonkaréti Károly: Hadihajók lázadása. Határőr 1979/25. [?.]
  Monitorlázadás 1919. június 24.

 • Csonkaréti Károly: Hatvan éve történt: Az őrnaszád tüzet nyitott. Lobogó 1979/24. 24.
 • Csonkaréti Károly: Monitorok, őrnaszádok, aknazárak 1919-ben. In: A Hazáért 1975/24. 16.
 • Csonkaréti Károly: Szovjet flottilla a Dunán. Harci úton. In: Néphadsereg 1984/46. 11.
 • Csonkaréti Károly: Új adatok 1944. október 15. katonai előkészítéséhez. Hadtörténelmi Közlemények 1980/2. 311-326.
 • Csonkaréti Károly: A DEBRECEN tüzet nyit - Kétperces tűzpárbaj 1944. november 25-én. . Haditechnika 1994/4. 28-31.
 • Dezsényi Miklós: A dunai hajóraj a Tanácsköztársaság honvédő háborújában. Katonai Szemle 1958/7. 59-65.
 • Dezsényi Miklós: A magyar vörös dunai hajóraj az 1919. évi honvédő háborúban. Hadtörténelmi Közlemények 1959/1. 73-96.
 • Dezsényi Miklós: A szovjet dunai hajóraj részvétele hazánk felszabadításában. In: Honvédelem, 1960. 4. sz. 77-89.
 • Dezsényi Miklós: Adatok a "Bácska" aknarakó történetéhez. Hadtörténelmi Közlemények 1967/2. 384-391.
 • Dezsényi Miklós: Hősök hullámsírban. In: Honvédségi Szemle, 1967/6. 48-50.
  A "Bácska" aknarakó 1919-ben.
 • Gecsényi Lajos: A dunai hajóraj az 1919. június 24-i ellenforradalomban. Hadtörténelmi Közlemények 1969/1. 72-85.
 • Győri József: A dunai aknazár biztosítva van. Vöröskatonák emlékeznek. Népszabadság, 1959. 68. sz. 8.
 • Hercegh Kálmán: Ellenforradalmi monitorok tüzében. Az 1919-es "vörös-tengerészek" hőstettei. Lobogó, 1960/45. 15.
 • Hernády Ferenc: Szovjet hajók a magyar Dunán. Lobogó, 1961/30. 4.
 • Horváth János: Csendőrhajók a Balatonon. Haditechnika 1997/2. 37.
 • Horváth János: Olasz és francia hadihajók a Dunán 1920-1925. Haditechnika 1996/2. 29-30.
 • Horváth János: Őrnaszádok tüzérségi felszerelése 1915-1945. Haditechnika 1993/1. 34-38.
 • Kaverznev, A.: A dandárparancsnok. In: Fáklya 1985/6. 10-11.
  P. I. Derzsavin a Dunai Hadiflotta parancsnoka. Esztergom, Neszmély, Tata, Felsőgalla elfoglalása.
 • Keserű István: Szovjet tengerészek harcai a Dunán (1944-45-ben). In: Új Világ, 1955/29. 3.
 • Langszammer János: A vörös monitor. Dunamente, 1959. április 25.
 • Lukáts Imre: Harcban a fehér monitorokkal (1919). In: Szabad Ifjúság, 1956/124. 5.
 • Norwalli Konek Emil és Wulff Olóf [sic!] - titkos tanácsosok. A Tenger 1937. VII–IX. sz. 119.
 • Petneházy Zalán: A Vörös Dunai Hajóhad 1918/19-ben. Hadtörténelmi Közlemények 1985/1. 97-128.
 • Sitkei Sándor: Egy tengerész a forradalomban. Sajtó alá rendezte: Tarjányi Sándor. Budapesti Múzeumok Propaganda Irodája, 1960.
 • Tóth Ferenc: Elsüllyedt úszóművek a bátai Duna-ágban. Haditechnika 1997/4. 78-81.
 • Tóth Ferenc: Világháborús roncsok a Duna Csepel-sziget és Paks közötti folyószakaszán 1-2. rész. Haditechnika 2001/1. 71-74., 2001/2. 71-78.
 • Tóth Ferenc: Világháborús roncsok Magyarország vizeiben. A hajózás megindulása 1945-ben. Haditechnika 1996/2. 46-49.
 • Várfalvi Tamás: Nachkriegsschiksale der Donauflottille. Marine Gestern, Heute 1976/3. ?-?. o.
 • Zsóka T. Lóránt: "Csaba" harca a Liberatorok ellen. In: Bolyai Szemle 1996/3. 90–92.
  A Szeged őrnaszád.

V. A magyar belvízi hadihajózás a II. világháború végétől felszámolásáig (1945-2000)

 • Bernáth István: A PM-3 páncélos naszád sorsa. Haditechnika 1982/1. 24-25.
 • Bernáth István: Folyami aknászhajó a felszabadulás utáni években. Haditechnika 1982/4. 32-34.
 • Bognár Jenő: A magyar Duna-szakasz mágneses és indukciós aknáktól való mentesítése 1944-1948-ban. Haditechnika 1984/2. 22-26.
 • Csonkaréti Károly: Honvéd hadihajós osztály. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1978.
 • Egri Jenő: Aknakeresők. In: Ellenállók, Antifasiszták 1985/3. 13.
  A Magyar Hadihajós Aknakereső Osztály tevékenysége 1945-1946.
 • Ferenczy László: Légsikló a Dunán. In: Bólyai Szemle 1997/4. 127-129.
 • Forintos Gyula: Egy magyar tengeralattjáró halála és újjászületése (SS86H-SR93H). Haditechnika 2002/3. 57-60. [Színes képmelléklet: A magyar tengeralattjáró építés közben 49.]
 • Gáspár Ferenc - Mann Miklós: A "Danuvia Rt." In: Budapest 1972/7. 34-36.
 • Gulyás Jenő: A flottilla utolsó jubileuma Haditechnika 2001/2. 54-55.
 • Haszán Zoltán - Rab László: Elbocsátott flottilla. Népszabadság, 2001/122. 22.
 • Horváth Csaba: A dunai monitorok múltja és alkalmazásuk mai lehetősége. Műszaki Katonai Közlöny 2000/4. 138-172.
 • Ilkei Csaba: Tavaszi vizeken a flottillával. Népszabadság, 1966/115. 7.
 • Kacsó Lajos: Folyamőr örökség kérdőjelekkel. In: Magyar Honvéd, 1998/31. 36-37.
 • Kenyeres Dénes: A Honvéd Folyami Flottilla vázlatos története és a hozzá kapcsolódó jelvények. In: Műszaki Katonai Közlöny 1997/2. 42-57.
 • Kenyeres Dénes: Folyamőr tisztitőr leírása. Haditechnika 2000/3. 60-63.
 • Martinkó Károly: Rekviem a Flottilláért. Magánkiadás, Budapest, 2001.
 • Megemlékezés a dunai flottilla jubileumáról. Csémi Károly altábornagy miniszterhalyettes ünnepi beszéde. In: Magyar Hírlap 1970/7. 4-5.
 • Mucs Sándor: Flottillások. A dunai katonai flottilla története 1945-1980. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1981.
 • Polónyi Béla: Húsz év a Dunán. In: Igaz Szó, 1965/7. 1-9.
 • S[árhidai] Gy[ula]: Aknamentesítés 1945-ben. Haditechnikai Szemle 1976/1. 34.
 • S[inka] I[stván]: A 40 éves hadihajósok. In: Néphadsereg 1985/14. 13.
 • Ünnepi megemlékezés a dunai flottilla negyedszázados jubileumáról. Népszabadság 1970/63. 4.

VI. Hagyományőrzés és műemlékvédelem

 • A Bajtársi Emlékosztály szervezkedése. A Tenger 1935. V-VIII. füzet 100-102.
 • A hajó hazatért. Egy nemzeti ereklye megmentése. Heti Magyarország 1994/1. 9.
  A Lajta monitor.
 • Bogdány Gyula: A Szent István csatahajó kutatásának újabb állomása. Belvedere Meridionale 1996/1-2. 88-90.
 • Bogdány Gyula: Az első magyar Szent István csatahajó expedíció. Belvedere Meridionale 1995/3-4. 4-9.
 • Bogdány Gyula: Hetvenhét év után újra ember a hajótestben! A "Szent István" csatahajó expedíció kutatásának második fázisa. Belvedere Meridionale 1997/1-2. 100-103.
 • Bogdány Gyula: Szent István domborműve a császárkép helyén. Beszámoló a Szent István csatahajó-expedíció újabb fázisáról. Belvedere Meridionale 1998/5-6. 119-124.
 • Czakó László: A Szent István csatahajó feltárásának újabb szakasza. 1995. április 30. - május 14. Haditechnika 1996/1. 30-33.
 • Csepregi Klára - Csepregi Oszkár: Búvárexpedíció az S. M. Szent István csatahajó roncsánál. A földgömb 2003/2. 6-19. o.
 • Csonkaréti Károly: Magyar búvárok megtalálták a Szent István csatahajót. Haditechnika 1995/3. 43-45.
 • Csonkaréti Károly: Mi rejlik a csatahajó gyomrában? Élet és Tudomány 1993/35. 1106-1108.
 • Csonkaréti Károly: Száztíz esztendős monitor a Lágymányosi-öbölben. Haditechnikai Szemle 1981/3. 35-36.
  A Maros monitor.
 • Csonkaréti Károly: Újjászületett a 125 esztendős LAJTA monitor. Magyar Honvéd 1996/21. 27-29.
 • Faggyas Sándor: Aki megmenekült a Szent István csatahajóról. Újabb magyar búvárexpedíció az Adria mélyén. Magyar Nemzet 1995/77. 12.
 • Faggyas Sándor: Feltárul a Szent István csatahajó titka? Magyar búvárexpedíció az Adria mélyén. Magyar Nemzet 1995/42. 12.
 • Faggyas Sándor: Találkozás az admirálisi szalon őrével. Ismét magyar búvárok a Szent István csatahajón. Magyar Nemzet 1995/111. 12.
 • Felhívás az egykori cs. és kir. haditengerészet volt egyéves önkénteseihez. A Tenger 1930. IV. sz. 103-104.
 • Margitay-Becht András: A hadigőzöstől a múzeumhajóig. [Riporter:] Kacsó Lajos. Magyar Honvéd, 1998/30. 22-23.
 • Margitai-Becht András: A Hadtörténeti Múzeum legújabb szerzeménye: az SMS LEITHA monitor. Haditechnika 1994/1. 67-68.
 • Margitay-Becht András: Az utolsó folyami monitor. Jobb sorsra vár a Monarchia egyetlen megmaradt hadihajója, a Lajta. [Riporter:] Prém András. Népszabadság 1999/137. 34.
 • Pálfi Z[oltán].: Hullámsír. A Szent István csatahajót kutató expedíció II. Top Gun 1996/10. 20-21.
 • Pálfi Zoltán: Kié lesz? A Szent István sorhajó. Lejegyezte: Márton Attila. Magyar Honvéd 1995/24. 40.
 • Sárhidai Gyula: 125 éves a Leitha monitor. Haditechnika 1996/4. 50-51.
 • Sárhidai Gyula: A SZENT ISTVÁN csatahajó az Adria mélyén. Haditechnika 2002/3. 56-57.
 • Szathmáry István, P.: Hullámsírban rejtőző múlt. Magyar Honvéd, 2004. 30. 16.
 • Szűcs László: Magyar hadihajó az Adria mélyén. Magyar Honvéd 2003/21. 16. o.
  A Zenta cirkáló.
 • Z. G.: Hullámsírban az Adria mélyén. Új Magyarország 1995/121. 16.

VII. A magyar belvízi és tengeri hadihajózás kérdéseit érintő egyéb szakmunkák és közlemények

 • 3 maj. Slozena organizacija udruzenog rada brodograðevne industrije Rijeka. Szerk.: Sergije Lukeš. K. n., Rijeka, 1984.
 • A Dreadnought-tipusú csatahajók. A Tenger 1911. 409.
 • A hadviselő felek hadihajó veszteségei. A Tenger 1915. III. füzet 119-120.
 • A nagyhatalmak tengeri hadereje. A Tenger 1911. 409.
 • A "tengerek szabadsága" és az "Adria probléma". A Tenger 1915. IX-X. füzet 285-292.
 • A tengeri nagyhatalmak Dreadnoughtjai. A Tenger 1913. 373-376.
 • A tengeri nagyhatalmak hadihajó építkezései. A Tenger 1911. 119.
 • A világháború 1914-1918. Különös tekintettel Magyarországra és a magyar csapatok szerepére. 10. kötet. Szerkeszti és kiadja a Magyar Királyi Hadtörténeti Levéltár. Budapest, 1942.
 • A Világháború Története. Szerk. Pilch Jenő. A Franklin Társulat kiadása, h. n., 1927.
 • Az 50 éves torpedó. A Tenger 1935. IX-XII. füzet 152-153.
 • Akadémia (A cs. és kir. tengerészeti). Írta egy cs. és kir. tengerésztiszt. In: A Hadsereg 1905. 85.
 • Auf See Unbesigt (Hg. Eberhard von Mantey). München, J. F. Lehmanns Verlag, 1922.
  Ismertetés: A Tenger 1923. I-IV. füzet 31.
 • Bak József - Bak Ferenc: Hadihajók 2. Típuskönyv. [Budapest] Zrínyi [1999]
 • Bak József - Csonkaréti Károly - Lévay Gábor - Sárhidai Gyula: Hadihajók. Tipuskönyv. Budapest, Zrínyi kiadó, 1984.
 • Bak József: A hadihajók krónikása. Úszó ütegektől a légpárnás gyorsnaszádig. [Riporter:] Kacsó Lajos. Magyar Honvéd 1999/3. 34-35.
 • Bak József: Fejezetek a jugoszláv hadiflotta történetéből 1-2. rész.. Haditechnika 1996/4. 57-59., 1997/1. 66-68.
 • Balla Tibor: Az Osztrák-Magyar Monarchia magyar katonái az első világháborúban. Hadtörténelmi Közlemények 2002/1. 189-195.
 • Batchelor, John - Louis S. Casey: Marineflugzeuge 1914-1939. Heyne Verlag, München, 1977.
 • Baratelli, Franco: La marina militare italiana nella vita nazionale 1860-1914. L’Universitá di Mursia, Mursia, 1983.
 • Barcy-Karch [?]: Hangászok, hangszerek, hangjegyek. Trombita- és dobjelek az osztrák-magyar hadseregben és haditengerészetnél. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 1985.
 • Bencze László: A Monarchia Balkán-politikája Bosznia-Hercegovina okkupálása előtt. Hadtörténelmi Közlemények 1980/3. 423-454.
 • Benyorits Lajos, dr.: Tengeri hadizsákmány. A Tenger 1912. 33-49.
 • Berend T. Iván - Ránki György: Magyarország gyáripara az imperializmus első világháború előtti időszakában, 1900-1918. Szikra, Budapest, 1955.
 • Bernáth Géza: Keletázsiai utazás. Pest, Atheneum, 1874.
 • Bertoldo, Silvio (szerk.): "Navi et Marinai". 1-2 kötet. K. n., Milánó, é. n.
 • Bignió Gyula: A hadviselő államok tengeri hadereje. A Tenger 1914. 190-192.
 • Boksay Antal, vitéz: A felhők katonái. A magyar hadirepülők története. [Reprint.] Aquila, h. n., 2001.
 • Bozóky Dezső: Két év Keletázsiában. 1-2. kötet. Nagyvárad, a szerző kiadása, 1911.
 • Bravetta, Ettore: "La grande guerra sul Mare". K. n., Milánó, 1925.
 • Breyes, Siegfried: Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer, 1905-1970. J. F. Lehmann, München, 1970.
 • Br[unner] V[ilmos]: Az elpusztult hatalmak haditengerészetei. A Tenger 1919. 80-81.
 • Chavanne, Josef von: Jan Mayen und die österreichische arktische Beobachtungsstation. Wien-Pest-Leipzig, A. Hartleben's Verlag, 1884.
 • Clair Vilmos: Magyar párbaj. A párbaj története. Magyar párbajok. Párbajkódex. Az előszót írta: Ságvári György. Budapest, Osiris Kiadó, 2002.
 • Csonkaréti Károly: A monitorokról. Élet és Tudomány 1979/34. 1058.
 • Csonkaréti Károly: A tengeralattjáró. Rubicon 1997/7. 31-35.
 • Csonkaréti Károly: Békaemberek csatahajók ellen. Magyar Honvéd 1996/6. 42-43.
 • Csonkaréti Károly: A "meglovagolt torpedó". Haditechnika 1999/3. 61-63.
 • Csonkaréti Károly: Olasz zseb-tengeralattjárók. Haditechnika 1999/4. 78-79.
 • Csűrös Lajos: Tengerek, hajók, háborúk. Budapest, Renaissance Kiadó, 1942.
 • Dahlerup, Hans Birch von: Im österreichischen Diensten 1-2. Meyer-Jessen, Berlin, 1911.
 • Dauber, Robert L.: Erzherzog Friedrich von Österreich: Admiral und Ordensritter. Graz-Wien-Köln, Styria, 1993.
 • Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. Zrínyi, Budapest, 1984.
 • Descovich, Emo - Seeliger, Emil: A tengeralattjáró. Osztrák Flottaegyesület, Bécs, 1916.
 • Die Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates des Österreichisch-ungarischen Monarchie 1896-1907. Bearbeitet von Éva Somogyi. K. n., Budapest, 1991.
 • Die Occupation Bosniens und der Herzegovina durch k. k. Truppen im Jahre 1878. Nach authentischen Quellen dargestellt in der Abtheilung für Kriegsgeschichte des k. k. Kriegs-Archivs. In: Mittheilungen des k. k. Kriegs-Archivs. Separat-Beilage der Österreichischen Militärischen Zeitschrift. Commissionsverlag von R. v. Waldheim. Wien, 1879.
 • Dombrády Lóránd - Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség 1919-1945. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1987.
 • Döbrente Sándor: A Duna aknavédelme. In: Honvédségi Szemle 1986/4. 76-78.
 • Dörflinger, Johannes: Österreichs anteil an der Polarforschung bis 1914. In: Manfried Rauchensteiner (szerk.): Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Wien, Heeresgeschichtliches Museum, 1996. 25-43.
 • Endresz István: A tengeralattjárók őskora. Lobogó, 1960/60. 12.
 • Endresz István: Száz éves a torpedó. Lobogó, 1960/41. 7.
 • Eöttevényi Olivér: Ferenc Ferdinánd. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.
 • Farkas Márton: Az első tűzpróba. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének veresége a Drina-Száva mentén 1914 augusztusában. Hadtörténelmi Közlemények 1984/3. 439-474.
 • Ferrante, Ezio: "La grande guerra Guerra in Adriatico". K. n., Róma, 1987.
 • Gabányi János: A boxerlázadás. Magyar Katonai Közlöny 1921/9. 554-574.
 • Galántai József: A Habsburg-Monarchia alkonya. Kossuth, Budapest, 1985.
 • Galántai József: Az első világháború. Korona Kiadó, Budapest, 20003.
 • Galántai József: Magyarország az első világháborúban. Korona Kiadó, Budapest, 2001.
 • Gonda Béla: A Dreadnought-tipusú csatahajók. A Tenger 1911. 279-289.
 • Gonda Béla: A tenger alatt járó hajók. A Tenger 1911. 21-32., 80-94.
 • Gonda Béla: A tengeralattjáró hajók. Budapest, Magyar Adria Egyesület, 1915. (Magyar Adria Könyvtár 1-3. füzet)
 • Gorret, Richard: U-boote. Zürich, Sadlag, 1977.
 • Gosztony, Peter: Miklós von Horthy. Göttingen-Zürich-Frankfurt, 1973.
 • Halpern, Paul G.: A Naval History of WW I. Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1995.
  Ismertetés: Balla Tibor, Hadtörténelmi Közlemények 1996/3. 181-183.
 • Halpern, Paul G.: The Mediterrean Naval Situation. Cambridge, Massachusetts, 1971.
 • Harc a tengeren. A Tenger 1937. VII-IX. sz. 119.
 • Hauke, Erwin - Walter Schroeder - Bernhard Tötschinger: Die Flugzeuge der k. u. k. Luftfahrtruppe und Seeflieger, 1914-1918. Graz, H. Weishaupt Verlag, 1990.
  Ismertetés: Pataky Iván in Hadtörténelmi Közlemények 1991/1. 151-152.
 • Havasné Bede Piroska - Somogyi Sándor (szerk.): Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Budapest, Tankönyvkiadó, 1973.
 • Horthy Miklós: Emlékirataim. Európa - História, Budapest, 1990.
 • Horváth József: A magyar Fiume végnapjai, 1914-1924. Hadtörténelmi Közlemények 2003/1. 166-184.
 • Horváth József: A "Nautica". A fiumei M. kir. Állami Tengerészeti Akadémia története. [Budapest] Hajós Bt., 1999.
 • Horváth József: Magyar kereskedelmi hajók hadi szolgálatban. A Kelet és a Nyugat gőzös sorsa a második világháborúban. Hadtörténelmi Közlemények 2005/4. 1119-1139. o.
 • Hošek, Jaroslav: Julius Payer, ein Pionier der Alpen- und Nordpolarforschung. Petermanns Geographische Mitteilungen 1968/3. 175-184.
 • Im Felde Unbesiegt. Hereausgegeben: Hugo Kerchname. München, J. F. Lehmanns Verlag, 1923.
  Ismertetés: A Tenger 1924. I-IV. füzet 36.
 • Israel, Ulrich - Jürgen Gebauer: Kriegsschiffe unter Segel und Dampf. Berlin, Militärverlag der Deutschen Demokratische Republik, 1988.
 • Jenovay Jenő: Vitorlákkal a Föld körül, utirajzok az ifjuság számára [sic!]. Budapest, Wodianer F. és Fiai Részvénytársaság, 1906.
 • Józsa Antal: Adalékok az osztrák-magyar intervenció bukásának történetéhez Ukrajnában (1918 február-november). Hadtörténelmi Közlemények 1958/3-4. 18-43.
 • Józsa Sándor: Kína és az Osztrák-Magyar Monarchia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966.
 • József [Ágost] főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. 1-7. kötet. Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia kiadása, 1926-1934.
 • Juba Ferenc: A magyar tengerészet a második világháborúban. Kaposvár, Magyar Nemzeti Történelmi Társulat, 1993.
 • Juba Ferenc: A magyar tengerészet nagyjai. Tengeri hajózásunk hősei és jeles emberei. Kaposvár, Magyar Nezeti Történelmi Társulat, 1995.
 • Juba Ferenc: Lovasság és hajózás. In: A magyar huszárság története. Az Első Magyar Huszártörténeti Konferencia keretében a 18. Magyar Őstörténeti Találkozó és 17. Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Nyíregyháza, 2004. Budapest-Zürich, 2004. 32-42.
 • Kádár Ferenc - Csonkaréti Károly: A hajózás története. 1-7. rész. Élet és Tudomány 1982/25. 792-794., 1982/26. 808-811., 1982/27. 846-849., 1982/28. 869-871, 1982/29. 892-894, 1982/30. 939-941., 1982/31. 966-970.
 • Kalmár Gusztáv, dr.: Lángoló tengerek. Gyulai Ádám rajzaival. Kiadja a Magyar Könyvbarátok Egyesülete, Budapest, 1936. ("Könyvbarátok kis könyve"-sorozat)
  Ismertetés: K. N., A Tenger 1936. I-VI. sz. 47.
 • Kecskeméthy Aurél: Háromezer tengeri mérföld Keleti utazás. Pest, Ráth Mór kiadása, 1870.
 • Kertész Róbert: Hajók és hősök. Budapest, Franklin Társulat, é. n.
 • Kens, Karlheinz - Hanns Müller: Die Flugzeuge des ersten Weltkriegs 1914-1918. Heyne Verlag, München, 1980.
 • Kéz Andor (szerk.): Felfedezők lexikona. Budapest, Franklin Társulat, 1937.
 • Kossuth Lajos és Görgey Artúr levelezése, 1848-1849. Összeállította, szerkesztette és az előszót írta: Hermann Róbert. Budapest, Osiris Kiadó, 2001.
 • Krámli Mihály: Kísérlet a hadiflották harcértékét meghatározó módszer kidolgozására. In: Kutatási Füzetek 1. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1996. [?-?]
 • Kratochwill, Max: Julius Ritter von Payer. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 1965/1-2. 71-75.
 • Kronenfels, S. F.: Das Schwimmende Flottenmaterial der Seemächte. Wien-Pest-Leipzig, A. Hartleben's Verlag, 1881.
 • Kubassek János: Gáspár Ferenc (1861-1923). In: Földrajzi Közlemények 1988/1-2. 105-106.
 • Kump József: A tengeralattjáró háború. A Tenger 1916. I. füzet 1-11.
 • Lange, Werner: Südseehorizonte. Eine maritime Entdeckungsgescichte Ozeaniens. Leipzig-Jena-Berlin, Urania Verlag, 1990.
 • Laurens, A.: Précis d'historie de la guerre navale 1914-1918. Paris, 1929.
 • Lončarević-Syposs Nándor: Tüzérségünk Belgrád bevételénél, 1915 októberében. Hadtörténelmi Közlemények 1940. 201-227.
 • Lukács József: Régi magyar haditudósítók. Magyar Katonai Szemle 1943/6. 620-629.
 • Magyarország az első világháborúban. Lexikon A-Zs. Szerk. Szijj Jolán, Ravasz István. [Kiadja] Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Petit Real, Budapest, 2000.
 • Magyarország hadtörténete. I-II. kötet. Főszerkesztő: Liptai Ervin. Budapest. Zrínyi Kiadó, 1984-1985.
 • Manfroni, Camillo: "Storia della Marina Italiana durante della Guerra Mondiale 1915-1918". K. n., Bologna, 1933.
 • Mau, Hans-Joachim - Scurrel, Charles E.: Flugzeugträger, Trägerflugzeuge. Bechtermünz, Augsburg, 1995.
 • Mayer, Horst Friedrich - Dieter Winkler: Roth-weiss-rothe Weltreise. Expeditionen der k. u. k. Marine. Wien, Verlag Holzhausen, 1998.
 • Merényi László: Antimilitarista mozgalmak hazánkban a Monarchia háborús készülődései ellen 1912 őszén. Hadtörténelmi Közlemények 1962/2 73-101.
 • Merényi László: Boldog békeidők... Magyarország 1900-1914. Budapest, Gondolat, 1978.
 • Mladiáta A. J[ános]: A nagysebességű motoros kis torpedónaszádok és a korszerű tengeri háború. A Tenger 1940. VII-IX. sz. 61-78.
 • Modelski, George - Thompson, William: Seapower in Global Politics 1494-1993. MacMillan, London, é. n.
 • Morabito, N.: La Marina Italiana in guerra 1915-1918. Milano, 1933.
 • Nagy Miklós Mihály: Magyar hadiutazók. Budapest, Kornétás, 2001.
 • Nagy Miklós Mihály: Nagy földrajzi felfedezések a tengeri uralom szolgálatában. Új Honvédségi Szemle 1996/11. 101-109.
 • Nagy Miklós Mihály: Újkori magyar katonautazók. Magyar Tudomány 1999/8. 936-944.
 • Nagy Vilmos: A 3. hadsereg átkelése a Dunán és Belgrád elfoglalása 1915. október 6-10. Hadtörténelmi Közlemények 1926. 301-333.
 • Nagyobb hadihajók építése 1911-ben. A Tenger 1912. 69.
 • Németh Lajos: Az 1914. évi hadjárat Szerbia és Montenegro ellen. Hadtörténelmi Közlemények 1925. 311-352., 473-501.
 • Németh Lajos: Elfoglalhattuk volna-e Belgrádot 1914. július 25-én? Hadtörténelmi Közlemények 1925. 100-112.
 • Okváth Imre: Bástya - A béke frontján. Magyar haderő és katonapolitika 1945-1956. Budapest, Aquila, é. n.
 • Payer, Julius von: Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872–1874, nebst einen Skizze der zweiten Deutschen Nordpol-Expedition 1869-1870, und der Polar-Expedition von 1871. Wien, Alfred Höldner k. k. Hof- und Universitäts- Buchändler, 1876.
 • Pisecky, Helmut - Kroiher, Erik: Die türkischen Donauflottillen 1392 bis 1878. Pallasch 2000/8. 50–63.
 • Pirityi Sándor: Óceánok, flották. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1973.
 • Pollmann Ferenc: A szövetséges együttműködés nehézségei: osztrák-magyar-bolgár ellentétek Koszovó ügyében 1916 tavaszán. Hadtörténelmi Közlemények 1995/4. 13-77.
 • Potter, E. B. - Ch[ester] W. Nimitz - G. Rohwer: Seemacht. Manfred Pawlak, Hersing, 1982.
 • Preston, A. - Batchelor, J.: Schlachtschiffe 1856-1919. London-München, 1977.
 • Randa, Alexander: Österreich in Übersee. Wien-München, Müller, 1966.
 • Rauchensteiner, Manfred: Der Tod des Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg. Graz-Wien-Köln, Styria Verlag, 1994.
  Ismertetés: Zachar József, Hadtörténelmi Közlemények 1995/1. 205-206.
 • Rauchensteiner, Manfred (szerk.): Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Österreich und die Arktis (Katalog zur Sonderaustellung). Wien, Heeresgeschichtliches Museum, 1996.
 • Regan, Geoffrey: Haditengerészeti baklövések. Alexandra, Pécs, 2003.
 • Rizzo, Luigi: "L'Affondamento della Santo Stefano - E le sue conseguenze militari e politiche". K. n., Trieszt, 1927.
 • Rosetti, E.: Contro la VIRIBUS UNITIS. Roma, 1925.
 • Rózsa Miklós (szerk.): Kecskeméthy Aurél naplója 1851-1878. Budapest, Franklin Társulat, 1909.
 • Rutter, Owen: "Regent of Hungary - The authorised life of Admiral Nicholas Horthy based on Baroness Lily Dobihoff's Horthy Miklós". K. n., London, é. n.
 • Ruttkay Vilmos: A tengerek szabadsága és a magyar érdekek. A Tenger 1916. III. füzet 121-126.
 • Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867-1900. Szikra, Budapest, 1954.
 • Sárhidai Gyula: Tengerek szürke farkasai. Maecenas, Budapest, 1989.
  Ismertetés: Csonkaréti Károly, Hadtörténelmi Közlemények 1991/2. 228–230.
  Tengeralattjárók az első és a második világháborúban.
 • Schefbeck, Günther: Die österreichisch-ungarische Nordpolarexpedition unter Weyprecht und Payer 1872-1874. In: Manfried Rauchensteiner (szerk.): Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Wien, Heeresgeschichtliches Museum, 1996. 44-73.
 • Sebes Tibor: Vízen és levegőben. In: Néphadsereg 1982/34. 11.
 • Somogyi Éva: Kormányzati rendszer a dualista Habsburg Monarchiában 1867-1906. MTA TTI, Budapest, 1996.
 • Somogyi József: Tengerek és gyarmatok. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1946.
 • Sweetman, Jack (szerk.): Admirálisok. A történelem legkiválóbb tengernagyai 1587-1945. [Budapest] Zrínyi Kiadó, 1999.
 • Szijj Jolán: A császári és királyi Hadseregfőparancsnokság (AOK) hivataltörténete, 1914-1918. Hadtörténelmi Közlemények 1993/1. 61-73.
 • Szterényi József: A haderő gazdasági jelentősége. Budapest, 1911.
 • Szterényi József - Ladányi Jenő: A magyar ipar a világháborúban. Franklin Társulat, Budapest, 1934.
 • Tereczky Tivadar Emil: A hadirepülőgép-kiállítás. A Tenger 1917. V. füzet 192-194.
 • Valentiner, Max: U 38. Wikingerfahrten eines deutschen U-bootes. Berlin, Ullstein Verlag, 1924 (vagy 1934)
 • Varga László: Ritka magyar katonai jelvények és keletkezésük körülményei. Haditechnika 2002/3. 72-78.
 • Vas Zoltán: Horthy. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1975.
 • Vermes Gábor: Tisza István. Osiris, Budapest, 2001.
 • Vojnich Oszkár: A Spitzbergákig. Budapest, Singer és Wolfner, 1909.
 • Vojnich Oszkár: British India, Maláji félsziget és Siam. Budapest, Singer és Wolfner, 1913.
 • Vojnich Oszkár: Oroszországban (A 40. és 60-ik szélességi fok között). Budapest, Pallas Részvénytársaság, 1904.
 • Wieland Aladár, dr. báró: Az édesvízi hajóhadak. A Tenger 1917. II. füzet 78-89.
 • Williams, Archibald: Korunk találmányai. Budapest, Franklin Társulat, 1910.
 • Winterhalder, Theodor Ritter von: Kämpfe in China. Wien-Budapest, Hartleben's Verlag, 1902.
 • Zehetner, Ernst: Die "Einjährigen" in der alten Armee. Das reserveoffiziersystem Österreich-Ungarns 1868-1914. Biblio Verlag, Osnabrück, 1999.
  Ismertetés: Balla Tibor, Hadtörténelmi Közlemények 2000/4. 939-941.